Talk app

Pobierz naszą nową aplikację Talk – odpowiadaj na ankiety i zbieraj więcej punktów, będąc w drodze!

Talk app Talk app

Rejestracja

Dziękujemy za Twoją rejestrację!

W ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie e-mail, jak również zaproszenie do Twojej pierwszej ankiety. W przypadku braku wiadomości, sprawdź folder spam.

Ogólne warunki handlowe

Witamy na stronie Talk Online Panel (zwana dalej stroną internetową)

Oprócz naszych wytycznych dotyczących plików cookies i ochrony danych, zamieszczone tutaj ogólne warunki handlowe stanowią wszelkie ustalenia pomiędzy naszą stroną internetową, a każdym użytkownikiem i są wiążące dla obydwóch stron. Prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi postanowieniami, ponieważ obowiązują one odnośnie korzystania ze strony internetowej, Państwa rejestracji jako członka Talk Online Panel oraz uczestnictwa w każdej przeprowadzonej przez nas ankiecie lub badaniu z wyłączeniem innych ogólnych warunków handlowych. Korzystając lub przeglądając naszą stronę internetową zgadzają się Państwo na przestrzeganie tych ogólnych warunków handlowych. Nie jest możliwe korzystanie z naszej strony internetowej bez wyrażenia zgody na przestrzeganie tych warunków.

1. Informacje ogólne

Określenia „My/nasz/ nam/ przedsiębiorstwo“ odnoszą się do Talk Online Panel GmbH, spółki zarejestrowanej w austriackim rejestrze handlowym pod numerem FN419178p, adres biura:  Karlsgasse 7/Top 5, 1040 Wien, Austria.

2. Rejestracja i zarządzanie profilem

Aby korzystać z naszej strony internetowej, należy wypełnić dostępny formularz rejestracyjny oraz podać własną nazwę użytkownika oraz hasło. Podczas rejestracji należy podać ważne i aktualne informacje kontaktowe, w tym pełne nazwisko, płeć, datę urodzenia i adres e-mail. Państwa informacje będą przechowywane tylko przez okres istnienia Państwa konta. Zobowiązują się Państwo do podania podczas rejestracji poprawnych, aktualnych, kompletnych informacji oraz do aktualizowania ich w taki sposób, aby były zgodne z prawdą.

Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w profilu muszą zostać poprawione bądź zaktualizowane, można tego dokonać w każdej chwili. W tym celu należy odwiedzić stronę z profilem – jest ona oznaczona Państwa imieniem obok górnej ikonki z lewej strony po zalogowaniu się na stronie. Jeżeli dokonają Państwo zmian zgodnie z podanymi wskazówkami, to informacje zostaną automatycznie zaktualizowane w naszej bazie danych.

Staramy się wysyłać Państwu zaproszenia do wypełniania ankiet, które naszym zdaniem pasują do Państwa doświadczeń oraz profilu. Nie gwarantujemy jednak, że otrzymają Państwo minimalną liczbę zaproszeń. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przesyłania zaproszeń można dezaktywować konto członkowskie.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zrezygnowanie z konta na naszej stronie lub nie życzą sobie Państwo przetwarzania własnych danych, to prosimy wejść na swoją stronę z profilem i nacisnąć przycisk po lewej stronie u góry z napisem: usuń profil. Ewentualnie mogą Państwo usunąć konto członkowskie wysyłając e-mail do centrum naszego serwisu korzystając ze strony z formularzem kontaktowym.

Rozumiemy, że są Państwo świadomi oraz wyrażają Państwo zgodę na to, że przy dezaktywacji Państwa konta wygasa prawo do dostępu do programu punktowego Talk Online Panel. Wszystkie punkty przyznane Państwu na koncie, które nie zostały wymienione do momentu Państwa rezygnacji, przepadają bez względu na to w jaki sposób i kiedy zostały zebrane.

Rozumiemy jednakże, że mają Państwo prawo zmienić  zdanie odnośnie do likwidacji profilu oraz że może być jeszcze otwarte jakieś zlecenie, które podczas usuwania danych potrzebnych do przetwarzania (np. Państwa adres)  mogą ulec zniszczeniu. Z tego powodu zawieszamy Państwa konto na okres 30 dni:  nie otrzymacie Państwo w tym czasie żadnych zaproszeń do wypełnienia ankiet, w wyniku czego będą mieli Państwo wystarczająco dużo czasu, aby zrealizować wszystkie otwarte zlecenia.  W przypadku gdy zmienią  Państwo swoje zdanie i zalogują się w ciągu 30 dni, Państwa konto zostanie na nowo aktywowane. Po upływie 30 dni bez logowania profil oraz wszystkie zawarte w nim dane zostaną na zawsze usunięte. 

3.Ochrona hasła

Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego loginu oraz hasła jak również za każdą aktywność, która odbywa się na jego koncie członkowskim, niezależnie od tego, czy aktywność ta została podjęta przez niego czy przez osoby nieuprawnione.  Jako użytkownicy nie mogą Państwo ujawniać  swojego hasła nikomu innemu i są Państwo zobowiązani do jego bezpiecznego przechowywania. Nasza strona nie jest odpowiedzialna za żadne poniesione straty, które powstały w wyniku użytkowania Państwa hasła do e-maila przez osoby trzecie, chyba że bezprawne użytkowanie wynika z rażącego niedbalstwa lub oszustwom na naszej stronie internetowej. Jeżeli zapomną Państwo swojego hasła, to mogą je Państwo odzyskać podając swoją nazwę użytkownika w polu „nie pamiętam hasła”. Następnie otrzymają Państwo e-mail umożliwiający ponowne korzystanie z konta. Jeżeli zapomną Państwo podany przy rejestracji adres e-mail, to muszą nas Państwo powiadomić o tym mailem i przekazać nam potrzebne informacje (zwykle Państwa imię i datę urodzenia), abyśmy mogli spróbować odblokować konto.

4. Stosunki pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową

Jako użytkownicy ponoszą Państwo odpowiedzialność za dostęp do wyposażenia komputerowego i do usług komunikacyjnych, które są niezbędne do połączenia z naszą stroną internetową oraz jej  przeglądania.

Zobowiązują się Państwo również do tego, aby punkty lub inne bonusy otrzymane za wypełnianie ankiet były jedynym wynagrodzeniem, jakie otrzymują Państwo z tytułu wypełniania ankiet.

5. Wytyczne dotyczące punktów

Rejestrując się jako członek naszej strony internetowej zgadzają się Państwo na automatyczne utworzenie Państwa osobistego konta w celu wymieniania punktów w Talk Online Shop. Całkowita ilość punktów pokazuje w każdym czasie Państwa pozycję w systemie wynagrodzeń strony internetowej.

Punkty są przyznawane za wiele różnych aktywności, przede wszystkim za wypełnianie ankiet i zapraszanie znajomych do członkostwa w Talk Online Panel. Ankiety mogą mieć różną wartość punktową w zależności od ich złożoności i czasu potrzebnego do ich wypełnienia.

Punkty mają ustaloną równowartość monetarną w każdym z krajów, w którym panel jest aktywny. Punkty mogą być wymieniane dopiero od konkretnej wartości np. od pewnej sumy punktów. Można jednak zbierać je dalej by uzbierać większą wartość i zakwalifikować się do cenniejszej nagrody. Proszę zwrócić uwagę, że punkty muszą zostać wykorzystane w przeciągu dwóch lat, w przeciwnym razie przepadną, np. 1 punkt, który został uzyskany 1 sierpnia 2015 jest ważny do 1 sierpnia 2017. Po upływie tego okresu przepada i zostaje usunięty z konta użytkownika.

Proszę  zwrócić uwagę, że punkty są przypisane danym osobom i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim  należącym lub nienależącym do Talk Online Panel, przetransferowane i/lub zastawione.

6. Likwidacja konta użytkownika przez Talk

Talk Online Panel może  natychmiastowo zakończyć Państwa członkostwo w jednym z poniższych przypadków:

a. wykroczenie przeciw jednemu z przedstawionych ogólnych warunków handlowych dotyczących korzystania  (w tym warunków dotyczących wytycznych co do plików cookies i ochrony danych) lub

b. nadużycie członkostwa w Talk Online Panel lub użycie panelu do niedozwolonego celu,  jak i podanie się za kogoś innego w celu zebrania punktów, lub

c. prawo naszej strony internetowej do przetwarzania i korzystania z informacji, które jest niezbędne do obsługiwania panelu, zostanie zniesione zgodnie z prawem na podstawie ustawy lub w inny sposób.

Talk Online Panel zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego  anulowania lub zakończenia każdego członkostwa według własnego uznania oraz do ograniczenia dostępu do strony internetowej oraz do zablokowania, ograniczenia i do uniemożliwienia  korzystania z niej przez członków.

7. Zasady postępowania

Prosi się wszystkich użytkowników strony internetowej  o przestrzeganie następujących reguł:

Członkowie odpowiadają za zapewnienie, aby wszystkie informacje o użytkowniku, które są przechowywane przez naszą stronę internetową były aktualne i poprawne.

Członkowie są zobowiązani do zapewnienia, aby wszystkie informacje, które podają jako uczestnicy panelu, były właściwe. W szczególności nie mogą podawać fałszywych danych lub podawać się za inne osoby, aby zbierać punkty.

Członkowie nie mogą przeglądać lub używać  żadnej części strony internetowej do użytku przemysłowego lub do innych celów niż osobistych.

Członkowie nie mogą używać żadnej części strony internetowej do celu, który mógłby naruszyć mającą zastosowanie austriacką, europejską lub międzynarodową ustawę, rozporządzenie lub porozumienie.

Członkowie nie mogą zbierać lub przechowywać żadnych osobistych informacji o innych członkach.

Członkowie nie mogą dążyć do uzyskania dostępu do usług bądź obszarów strony internetowej, do którego nie są uprawnieni.

Członkowie nie mogą publikować żadnego materiału, który zagraża, obraża, zniesławia bądź jest nieprzyzwoity lub w inny sposób może naruszyć ustawę.

Członkowie nie mogą wysyłać do nas lub na stronę internetową żadnych szkodliwych, nielegalnie  wprowadzających w błąd bądź niszczących kodów, takich jaki wirus, „Spyware“, „Adware“ lub innych kodów, które mogą negatywnie wpłynąć na stronę internetową lub odbiorcę. Nie mogą również  stosować żadnych środków takich jak Denial-of-Service-Attack, które mogą stanowić znaczne naruszenie infrastruktury strony internetowej bądź zagrozić funkcjonowaniu strony internetowej.

Członkowie nie mogą uczestniczyć w żadnych innych aktywnościach, które według rozważnej oceny przedsiębiorstwa są uważane za niestosowne lub będące nadużyciem.

Proszę zwrócić uwagę na to, że nieprzestrzeganie tych zasad postępowania według postanowienia 6 prowadzi do natychmiastowej likwidacji Państwa konta i utraty wszystkich punktów. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do podjęcia koniecznych kroków prawnych.

8.Powiedz przyjacielowi - znajomemu

Jeżeli są Państwo członkiem Talk Online Panel i decydują się Państwo na korzystanie z naszego serwisu rekomendacyjnego, by opowiedzieć o naszej stronie internetowej znajomemu, zostaną Państwo przez nas zapytani o nazwisko i adres e-mail tej osoby. Następnie wyślemy Państwa znajomemu jednorazowy e-mail, w którym przedstawimy mu naszą usługę oraz zaprosimy go do odwiedzenia naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa zapisuje te informacje w celu wysłania jednorazowego e-maila oraz realizowania planu naszego programu rekomendacyjnego. Nie wysyłamy żadnych nowych wiadomości, chyba że znajomi zaakceptują zaproszenie i dołączą do Talk Online Panel.

9. Własność intelektualna

Prawo autorskie i wszystkie inne prawa dotyczące własności intelektualnej (włącznie z prawami do bazy danych, znaków firmowych i prawa do wzorów  we wszystkich przypadkach, niezależnie od tego czy są one zarejestrowane czy nie, ale bez ograniczenia tylko do tych praw) i prawa do całego materiału dostępnego na stronie internetowej (włącznie z wzorami, tekstami, zdjęciami, grafikami, logo, obrazami i wyborem oraz zarządzaniem wymienionymi, ale bez ograniczenia się tylko do tych praw) oraz całe oprogramowanie należy do nas lub do naszych licencjodawców, chyba że zostało inaczej  zatwierdzone. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wobec tego treść strony internetowej nie może być w żaden sposób w całości lub częściowo sprzedawana, kopiowana, zmieniana, reprodukowana, na nowo publikowana bądź przesyłana na serwer, przekazywana lub rozpowszechniana  bez uprzednio przedłożonej  zgody właściciela strony internetowej w pisemnej (a nie elektronicznej formie),  mimo że Państwo (a) podadzą nas jako źródło i (b)  poinformują osobę trzecią, której przekazują Państwo informacje, o ogólnych  warunkach handlowych i fakcie, że obowiązują one również dla tej osoby.  Jednakże zezwala się Państwu na drukowanie i elektroniczne przechowywanie treści strony internetowej tylko do użytku osobistego, a nie przemysłowego bez usuwania nazwy pochodzenia: Talk Online Panel oraz bez naruszania w jakikolwiek sposób właściwych  intelektualnych i przemysłowych praw własności. 

Pozostałe produkty lub usługi wymienione na tej stronie internetowej  oraz opatrzone znakami firmowymi danych organizacji, przedsiębiorstw, współpracujących jednostek, zrzeszeń lub publikacji są ich własnością intelektualną i przemysłową, dlatego jednostki te ponoszą istotną odpowiedzialność.

Proszę zwrócić uwagę na to, że naruszenie  tej regulacji  według postanowienia 6 prowadzi do natychmiastowej likwidacji Państwa konta i utraty wszystkich punktów. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych kroków prawnych.

10. Poufność ankiet

Klienci Talk Online Panel mogą Państwu udostępnić poufne i/ lub należące do firmy informacje jako część Państwa uczestnictwa w ankietach, projektach, kwestionariuszach lub innych aktywnościach badania rynku. Wszystkie te informacje i materiały pozostają jedyną i wyłączną własnością  właściciela. Wyżej wymienione poufne informacje mogą zawierać nowe pomysły lub koncepcje dotyczące produktu (nie są jednakże do tego ograniczone). Jako członkowie wyrażacie Państwo zgodę na poufne traktowanie publikowanych treści i materiałów z ankiet, w których Państwo uczestniczą, oraz na nieudostępnianie ich osobom trzecim. Ponadto, według przedłożonych ogólnych warunków handlowych nie będą Państwo używać poufnych informacji w żadnym innym celu niż do uczestnictwa w naszych usługach. Wyraźnie zabrania się kopiowania i przechowywania treści ankiet (np. w formie zrzutów ekranu) do innych celów niż do powiadamiania Talk Online Panel o błędzie.

W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, mogą Państwo oprócz utraty swoich punktów i likwidacji konta członkowskiego, zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody finansowe oraz szkody przedsiębiorstwa i/lub naszych klientów, które powstały w wyniku Państwa naruszenia.

11. Umieszczanie linków

Nasza strona internetowa może podawać linki do innych stron internetowych, które nie podlegają pod jej kontrolę, lecz pod kontrolę osób trzecich (osoby i firmy). Linki te są podawane, aby ułatwić Państwu pracę. Nie wszystkie strony internetowe podane przez osoby trzecie zostały przez nas sprawdzone i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści czy dostępność. Nie propagujemy takich stron internetowych i nie przejmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą Państwo ponieść w wyniku dostępu do takich stron lub jakiegokolwiek materiału na nich umieszczonego. Dostępność danego linku lub odsyłacza do strony osoby trzeciej nie stanowi w żadnym wypadku propagowania takiej strony przez Talk Online Panel, którą Państwo odwiedzacie. Zobowiązują się Państwo do tego, aby nie używać żadnego materiału pochodzącego ze stron osób trzecich w taki sposób, który narusza lub zagraża prawom innej strony oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że nasza strona internetowa nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za taki sposób korzystania ze stron przez Państwo.

12. Dostęp do strony

Staramy się zapewnić, aby strona internetowa była zazwyczaj dostępna 24 godziny na dobę. Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności, jeżeli strona nie będzie dostępna przez krótki lub dłuższy okres czasu z uwagi na konieczne prace konserwacyjne i aktualizacje lub z powodu awarii bądź siły wyższej. 

13.Ograniczenie odpowiedzialności

Wyrażacie  Państwo zgodę w ustalonych przez obowiązujące ustawodawstwo ramach prawnych na to, że nasza strona internetowa nie może uczynić Państwa lub innej osoby odpowiedzialnym za szczególne szkody, szkody dodatkowe, kary pieniężne, szkody pośrednie lub podobne szkody ogólne jak również za szkody dotyczące utraty zysku, straty lub naruszenie sfery prywatnej, bezpieczeństwa danych oraz niespełnienia obowiązków (włącznie z obowiązkiem działania w dobrej wierze, profesjonalną usługą lub niedopuszczenie do  zaniedbania, ale nie ograniczając się wyłącznie do powyższego), które na podstawie Państwa konta członkowskiego mogłyby nastąpić lub mieć związek z naruszeniem bądź innym aspektem całego ustalenia lub tej strony internetowej. Nasza strona internetowa nie może przejąć odpowiedzialności za prawidłowość treści strony internetowej .

Ponadto strona internetowa nie gwarantuje, że inne strony internetowe związane z naszą stroną nie zawierają wirusów komputerowych lub innych szkodliwych bądź naruszających oprogramowań komputerowych. Za wszelkie oprogramowanie, które można pobrać ze strony obsługiwanej przez osobę trzecią, jest odpowiedzialna osoba trzecia. Przedsiębiorstwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bądź szkody spowodowane przez wirusy lub te, które powstały w wyniku pobierania.

14. Bezpieczeństwo

Nasza strona internetowa podejmuje stanowcze działania, aby zapewnić, że każdy aspekt Państwa informacji jest przechowywany w bezpieczny sposób. Wszystkie informacje, które mają związek z Państwa danymi osobistymi są kodowane przy pomocy technologii Secure Socket Layer. Kierujemy się ogólnie akceptowanymi standardami przemysłowymi, aby chronić przekazane nam informacje, zarówno podczas przekazywania jak również po tym jak je otrzymamy. Nie istnieje jednak żadna metoda przekazywania danych przez Internet, która byłaby w 100 % bezpieczna. Chociaż staramy się używać standardowych środków do ochrony Państwa informacji osobistych, nie możemy zagwarantować Państwu absolutnego bezpieczeństwa.

15. Ochrona danych

Nasza strona internetowa może zbierać dane rejestracyjne lub inne dane dotyczące Państwa osoby. Aby uzyskać więcej informacji o zbieraniu, używaniu oraz publikowaniu danych proszę zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi plików cookies i ochrony danych, które zostały tutaj umieszczone w formie odnośnika i stanowią część powyższych ogólnych warunków handlowych.

16. Właściwe prawo

Wyżej wymienione ogólne warunki handlowe dotyczące użytkowania, ochrony danych jak i każdej ich zmiany oraz wszystkich roszczeń, które z tego wynikają bądź mają z tym związek  lub są związane z treścią, podlegają pod austriackie i europejskie prawo oraz istotne  międzynarodowe porozumienia oraz będą zawierane zgodnie z nimi. Każde postanowienie dotyczące wyżej wymienionych ogólnych warunków handlowych, które nie spełnia wymagań wyżej wymienionego ustawodawstwa lub zostanie uznane za nieważne  przez  właściwy sąd, traci na mocy prawa swoją ważność i zostanie usunięte z tego dokumentu, bez naruszenia ważności innych postanowień. Te w całości pozostają w mocy prawnej.

17. Wymiar sprawiedliwości

Wyłącznymi sądami odnośnie do wszystkich roszczeń, które mają związek z przedłożonymi ogólnymi warunkami handlowymi lub wynikają z nich bądź z odwiedzania naszej strony internetowej, są sądy austriackie. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia pozwu w kraju ojczystym osób, które naruszą powyższe postanowienia.

18. Zmiany naszych ogólnych warunków handlowych dotyczące użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ogólnych warunków handlowych  w celu użytkowania oraz wprowadzenia lub usunięcia postanowień w każdej chwili. Takie zmiany obowiązują  od momentu w którym zostały umieszczone na naszej stronie internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na regularne przeglądanie ogólnych warunków handlowych, aby zapewnić sobie zapoznanie się z tymi zmianami. Ponadto informujemy o tym użytkowników  poprzez publikację zapowiedzi na naszej stronie internetowej lub wysyłanie e-maila o treści: dalsze przeglądanie i korzystanie z naszej strony internetowej po takich zmianach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nie ze strony użytkownika.

19. Dane kontaktowe

Nasze dane kontaktowe:

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Wien
Austria

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: support.pl@talkonlinepanel.com Web: www.talkonlinepanel.com

Udostępniamy powyższe adresy e-mailowe, aby mogli Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio w razie pytań lub w jakiejkolwiek innej sprawie. Każdy e-mail, który otrzymamy, zostanie  przeczytany i w ciągu jednego dnia roboczego otrzymacie Państwo odpowiedź.