Imprint

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria

Tel.: + 43 1 228 88 10 30
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: [email protected]
Web: www.talkonlinepanel.com

VAT ID number: ATU68904867
Registarski broj kompanije: FN 419178p
Broj u registru: DVR4014619
Registracioni sud: Privredni sud u Beču

Član austrijske Privredne komore, Odeljenje za konsalting, informacione tehnologije, advertajzing i marketing-komunikacije

Copyright

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima. Dalje korišćenje, naročito skladištenje u bazama podataka, objavljivanje, umnožavanje ili bilo koji oblik komercijalnog korišćenja i transfera trećim licima, bilo u celosti, delimično ili u prerađenom obliku je zabranjeno bez saglasnosti Talk Online Panela. Štampani ili drugi sadržaj je dostupan samo za ličnu upotrebu. Ne može se preneti ili staviti na raspolaganje trećim licima, čak i u nekomercijalne ili privatne svrhe, na primer za prezentaciju trećim licima. Upotreba izvornog koda ili drugih komponenti sistema i objavljenih materijala (slike, zvuci itd.) u celini ili delimično zaštićena je autorskim pravima i vlasničkom licencom i svako korišćenje mora da bude eksplicitno odobreno u pisanoj formi .

Disclaimer

Izdavač sastavlja i uređuje informacije na ovom sajtu na najbolji mogući način, sa ciljem pružanja ozbiljnih i ažuriranih informacija korisnicima. Sve informacije dostupne kroz poveznice ili druge internet alatke, koje nisu direktno povezane sa izdavačem i njegovim poslovanjem, odgovornost su izdavača tih informacija. Nikakva odgovornost neće biti prihvaćena za informacije koje su tu sadržane ili za bilo kakve posledice njihovog korišćenja. U skladu sa Zakonom o bezbednosti proizvoda, izdavač izričito ističe da se greške ne mogu u potpunosti isključiti i da sve informacije mogu da budu predmet korekcije. Izdavač ne može da bude odgovoran za greške koje se javljaju kao posledica greške izvora ili obrade i ne prihvata odgovornost za sadržaj i moguće posledice. Izdavač se naročito ne može smatrati odgovornim direktno ili indirektno za direktne ili indirektne posledice upotrebe ili zloupotrebe informacija koje su sadržane na ovom sajtu.