Talk app

Stiahnite si novú aplikáciu Talk - zúčastnite sa viac prieskumov a zbierajte body aj na cestách!

Talk app Talk app

Registrovať

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete confirmation e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Ochrana osobných údajov a používanie cookie

Talk Online Panel je pevne odhodlaný chrániť bezpečnosť a integritu všetkých osobných informácií zhromaždených alebo u nás zverejnených: užívatelia si môžu byť istí, že ich súkromie a dôvernosť ich informácií je našou prioritou číslo jedna. Tieto Zásady ochrany súkromia stanovujú zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie osobných údajov a iných osobných identifikačných informácií našou webovou stránkou v súvislosti so službami tu ponúkanými. Vaše používanie našich služieb je úplne dobrovoľné, a preto zhromažďovanie, spracovávanie a šírenie vašich osobných údajov Talk Online Panelom v súvislosti so službami a týmito Zásadami ochrany súkromia je s vaším súhlasom. Takýto dobrovoľný súhlas môže byť odvolaný iba s vymazaním vlastného užívateľského profilu kedykoľvek, ale striktne bez spätného účinku.

Talk Online Panel sa snaží prispôsobiť svoje Zásady ochrany osobných údajov so všetkými platnými právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu osobných údajov a kódmi noriem platných na trhu a prieskumu verejnej mienky výskumných asociácií, vrátane ESOMAR.

V súlade s vyššie uvedeným, naše webové stránky májú bezpečnostné opatrenia (vrátane on-line a off-line fyzickej, elektronickej a riadiacej ochrany) za účelom ochrany proti strate a zneužitiu všetkých dôverných informácií pod našou kontrolou. Avšak, žiadny prenos cez internet nie je 100% bezpečný a používaním našich webových stránok prijímate toto riziko.

1. Zhromažďované informácie

Zhromažďujeme informácie na základe dobrovoľného rozhodnutia, keď vyplníte registračný formulár, aby ste sa stal členom nášho panelu, keď sa zúčastňujete prieskumu a v súvislosti s platbou a speňažením vašich bodov. Talk Online Panel používa dvojstupňový proces, kde noví členovia musia zadať ich e-mailovú adresu a základné demografické údaje ešte pred registráciou. Po kliknutí na tlačítko Registrovať je odoslaný email, v ktorom sú vyzvaní, aby klikli na odkaz pre overenie poskytnutých údajov. Až potom im je umožnený plný prístup k panelu.

Žiadame vás o e-mailovú adresu, aby sme vám mohli odosielať e-mailové pozvánky na účasť v našich pripravovaných prieskumoch. Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme v druhom kroku registračného procesu, vrátane, ale nie výhradne, vašich dokončených automatických profilových prieskumov, sú určené pre priradenie vás k príslušným projektom prieskumu trhu.

Všetky osobné údaje zozbierané v priebehu procesu registrácie a z dokončených prieskumov sú vo výlučnom vlastníctve Talk Online Panelu a budú spracované len na účely výskumu trhu a verejnej mienky.

V niektorých prípadoch Vás Talk Online Panel môže požiadať o detaily a názory, ktoré sa týkajú citlivých osobných údajov, ako je vaše rasa alebo etnický pôvod; vaše politické názory, vaše fyzické alebo duševné zdravie alebo stav a váš rodinný život. Kým je povolené spracovávať tieto citlivé údaje podľa zákona, budeme vás žiadať o váš súhlas v každom prípade. Pre vysvetlenie, ak nám dobrovoľne prezradíte takéto citlivé osobné údaje, výslovne súhlasíte s ich skladovaním a spracovaním. Tieto informácie nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou, s výnimkou prípadov, kde si to vyžaduje zákon a ako súčasť prevodu podniku Talk.

Môžeme tiež automaticky prijímať informácie, keď navštívite naše webové stránky na internete. To zahŕňa technické informácie, ako je vaša IP (Internet Protocol) adresa, aký typ prehliadača používate, dátam a čas vašej návštevy, webovú stránku, ktorú ste navštívili bezprostredne pred návštevou našich webových stránok a ďalších údajov týkajúcich sa vášho používania našich webových stránok. Pre viac informácií o našej Cookie politike si pozrite časť 4 nižšie.

2. Ako používame vaše informácie

Ako je uvedené vyššie, uchádzaním sa o členstvo v našom panely beriete dobrovoľne na vedomie a súhlasíte s držaním, skladovaním, spracovaním a využitím poskytnutých informácií pre účely výskumu trhu, ako je popísané v tomto Cookie a ochrana osobných údajov. Môžete si byť istí, že vaše údaje budú uložené za použitie všetkých potrebných administratívnych, riadiacich a technických bezpečnostných opatrení.

Ak ste členom Talk Online Panelu vaše informácie sú uložené v našej vlastnej databáze, takže ich môžeme použiť pre určenie, ktorí ľudia sa zhodujú s konkrétnymi výskumnými štúdiami. Nepredávame vaše osobné kontaktné informácie našim klientom, takže vás nikdy nemôžu kontaktovať priamo pre marketingové účely.

Navyše na iné účely uvedené v tomto Cookie a ochrany osobných údajov, Talk Online Panel a naši agenti alebo partneri využívajú informácie zhromaždené prostredníctvom našich služieb takto: (i) na komunikáciu s vami ohľadne vášho členstva v našom panely; (ii) na komunikáciu s vami ohľadne vašej účasti v prieskume; (iii) pre prispôsobenie prieskumných príležitostí pre vás; (iv) pre zaslanie oznámenia o možnostiach prieskumu; (v) v súlade s akýmkoľvek zákonom a všetkými zákonnými povinnosťami, vrátane, ale bez obmedzenia, daňovej povinnosti; (vi) na spravovanie odmien a motivačných programov Talk Online Panelu a plnenie vašich žiadostí o odmeny; (vii) pre aktualizovanie našich záznamov; (viii) v súlade s akýmikoľvek povinnosťami alebo požiadavkami potlačenia údajov; (ix) pre odhaľovanie podvodov a / alebo na účely prevencie; a (x), ako je povolené v rámci tohto Cookie a ochrany osobných údajov alebo ako inak vami schválené.

Keď používame vaše osobné údaje pre internú komunikáciu (tj. newsletter oznamujúci špeciálne propagačné akcie), máte právo sa odhlásiť z príjmu kedykoľvek tým, že zareagujete na možnosť odhlásenia, které je súčasťou každého takéhoto oznámenia. Toto odhlásenie sa však nevzťahuje na kľúčové informácie, ktoré užívatelia potrebujú získať - ako je napríklad aktualizácia Podmienok používania alebo oznámenia súvisiace so službami, pretože nemajú propagačný charakter.

Budeme uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je potreba pre náš výskum a analýzy, jednak v súlade s právnymi predpismi alebo do vašej žiadosti o ukončenie členstva v tomto paneli.

3. Zdieľanie vašich osobných údajov

Generálne platí, že Talk Online Panel nezdieľa, nepredávať, neprenajímať, neobchoduje alebo neprevádza žiadne z osobných identifikačných informácií získaných od členov panelu žiadnej tretej strane, klientovi, partnerovi alebo organizácii inak ako je to popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Talk Online Panel Vás môže požiadať, či smie zdieľať informácie zhromaždené prostredníctvom našich služieb v súvislosti s vašimi odpoveďmi v prieskumoch, alebo geografické a / alebo demografické údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom vašej registrácie, alebo údaje zhromaždené prostredníctvom niektorých profilových otázok s tretími stranami, klientmi a partnermi buď v jednej súhrnnej podobe (tj. individuálny respondent) alebo v súhrnnej forme (tj. skupina respondentov), ​​alebo oboje, ale vždy tak, aby to neviedlo k vašej identite.

S cieľom zvýšiť vaše šance na kvalifikovanie sa pre pozvánky k prieskumu, môžeme dodatočne zdieľať informácie, ako sú sociálne demografické údaje vrátane, ale bez obmedzenia vášho jedinečného identifikačného čísla "UID", poštového smerovacieho čísla, pohlavia, rodinného stavu, informácií týkajúcich sa zamestnania a neosobne identifikačné údaje o členoch domácnosti s treťou stranou (výzkumné spoločnosti trhu) za účelom identifikovať možností prieskumov, pre ktoré ste oprávnený/á. Ak ste oprávnený/á k príležitosti prieskumu, spomínaná tretia strana nám poskytne vaše jedinečné identifikačné číslo a odkaz na prieskum a my vás pozveme na účasť v prieskume. Upozorňujeme, že vaša účasť na takýchto prieskumoch vám nedáva nárok na žiadne výhody, ktoré ponúka vyššie uvedená tretia strana alebo na členstvo v nej.

Existujú však výnimky, kedy môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane, ako je uvedené nižšie:

  • Môžu byť zdieľané medzi členmi skupiny spoločností, ktorej je Talk Online Panel súčasťou tak, aby im umožnila robiť špeciálne funkcie za vás, ako je napríklad vykonanie technickej aktualizácie a servis.
  • Môžu byť prevedené ako majetok v súvislosti s fúziou alebo predajom podniku alebo ako súčasť nášho podnikania alebo ako súčasť firemnej reorganizácie alebo iných zmien v podnikovej riadení.
  • Môžu byť prístupné poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú spracovávať údaje, ktoré nám poskytnete, alebo sú zhromažďované dobrovoľne od vás. Čas od času môžeme pridať alebo odstrániť poskytovateľov služieb v rámci bežného obchodného styku. Poskytovateľom služieb nie je dovolené ponechať si zdieľané údaje pre vlastné alebo samostatné použitie a nemôžu si ponechať zdieľané údaje dlhšie, než je potrebné pre vykonanie uvedenej služby.
  • Môžu byť zdieľané s klientom alebo partnerom, kedy sme uzavreli dohodu obsahujúcu primerané bezpečnostné opatrenia pre ochranu vášho súkromia.
  • Môžu byť zdieľané s dodávateľom, keď máme váš výslovný súhlas, alebo keď je to možné vyvodiť z okolností, kedy ste súhlasili so zverejnením, napríklad pri predaní vašeho mena a adresy dodávateľovi odmeny, aby vám túto odmenu mohli doručiť.

A konečne, Talk Online Panel môže oznámiť vaše osobné údaje, keď v dobrej viere veríme, že takéto konanie je potrebné pre dosiahnutie súladu so súdnym konaním alebo na základe súdneho príkazu, alebo ak sme presvedčení, že je to nevyhnutné pre vyšetrovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení vo veci nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu, situácie zahŕňajúcej potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovanie našich Podmienok alebo inak povinným zo zákona.

Vo všetkých prípadoch zdieľania ako je uvedené vyššie, Talk Online Panel zaväzuje tretie strany, klientov, agentov a partnerov zachovať dôvernosť informácií a zaviazať sa, že vaše osobné údaje sú použité iba pre dohodnuté účely, a nikdy nepoužité pre vašu identifikáciu ako osoby, pre kontaktovanie vás alebo pre dodanie marketingových správ. Naše tretie strany / partneri budú mať možnosť získať iba tie osobné informácie, ktoré potrebujú na výkon svojich funkcií v našom zastúpení. Ďalej musia spracovávať osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia a ako je povolené platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

V súvislosti s vyššie uvedeným zdieľaním vašich informácií, súhlasíte s tým, že vaše údaje môžu byť prenášané a / alebo spracované mimo krajiny vášho bydliska, do krajín, ktoré nemusia mať o ochrane údajov zákony, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako krajiny v rámci EEA, vrátane bez obmedzenia Spojených štátov amerických. Všetky takéto prevody budú výhradne vykonané v súlade s touto politikou ochrany súkromia a príslušnými platnými právnymi predpismi a budeme získavať záväzky k udržaniu úrovne ochrany vašich osobných údajov, ktorá je ekvivalentná k ochrane poskytovanej podľa európskeho práva.

4. Súbory cookie

Súbory cookies sú malé množstvo dát, ktoré sú odosielané do Vášho prehliadača z webového servera a uložená na pevnom disku vášho počítača. V rámci ponúkania a poskytovania služieb na mieru môžeme ako my, tak naši partneri, klienti aj partnerské pobočky využívať cookies a podobné technológie na našich webových stránkach na ukladanie informácií o Vás, a to hneď z niekoľkých dôvodov, ktorými sú: prevádzkovanie webových stránok, analýzy používania webových stránok našimi členmi, poskytovanie lepších skúseností s prieskumy, kontrola kvality, overovanie informácií s cieľom uľahčiť účasť v prieskumoch, ľahšie určenie cieľovej skupiny, sledovanie dokončených prieskumov alebo iných akcií. Toto je nevyhnutné pre prevádzkovanie webových stránok a pre odhaľovanie alebo prevenciu podvodov.

Súbory cookies nebudeme používať k zhromažďovaniu Vašich osobných informácií a dáta, ktoré ukladáme v cookies, nebudeme naďalej spájať s akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré poskytujete na našich stránkach (napr. Vaše odpovede v prieskumoch). Spájať ich budeme len s Vašim sociodemografický profilom.

Používame ako súbory cookies pre identifikáciu relácie, tak trvalé súbory cookies. Súbory cookies sú používané pre relácie, aby sme Vám uľahčili pohyb na našich stránkach a overili, že ste sa na svoj účet prihlásili. Po vypnutí prehliadača súbor cookies ID vyprší. Permanentný súbor cookies zostane na pevnom disku dlhšiu dobu.

Vstupom na naše webové stránky a súhlasom s týmito cookies a zásadami ochrany osobných údajov výslovne potvrdzujete ich používanie a používanie iných podobných technológií sledovania, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Nastavenia prehliadača môžete v počítači kedykoľvek zmeniť a "cookies zakázať". Upozorňujeme, že ak súbory cookies zakážete, nemusia tieto webové stránky po Vašom prihlásení fungovať správne a Vy tak nebudete môcť plne využívať všetkých funkcií alebo služieb dostupných na našich webových stránkach.

5. Google Analytics

Používame externý sledovací nástroj nazvaný „Google Analytics“, ktorý využíva súbory cookie k sledovaniu neosobne identifikovateľných informácií o návštevníkoch našej stránky za účelom zberu údajov o používaní tejto webovej stránky, napr. ako často užívatelia túto webovú stránku navštevujú, aké stránky a kedy navštevujú a aké iné stránky použili pred navštívením tejto stránky. Medzi tieto informácie patrí IP adresa, typ prehliadača, poskytovateľ internetových služieb (ISP), odporúčajúce/odchádzajúce stránky, operačný systém, dátová/časová pečiatka a údaje o navštívených stránkach. Informácie, ktoré zhromažďujeme z nástroja Google Analytics, používame výhradne na účely zdokonaľovania našej webovej stránky, na analýzu trendov, na správu webovej stránky, na sledovanie pohybu užívateľov na našej stránke a na zhromažďovanie demografických údajov o našej užívateľskej základni ako celku. Informácie zhromaždené prostredníctvom používania nástroja Google Analytics nespájame so žiadnymi osobne identifikovateľnými informáciami.

Hoci nástroj Google Analytics uloží do vášho internetového prehliadača trvalý súbor cookie na vašu identifikáciu ako jedinečného používateľa, keď nabudúce navštívite túto stránku, súbor cookie nemôže okrem spoločnosti Google nikto iný používať.

Viac informácií o zabezpečení služby Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie a postupy alebo obsah týchto odkazovaných webových stránok.

7. Detské súkromie

Talk Online Panel je pevne presvedčený, že je dôležité chrániť online súkromie detí a nebude vedome spracovávať bez súhlasu rodičov akékoľvek osobné údaje žiadneho dieťaťa. V niektorých prípadoch môže rodič obdržať dotazník, ktorý má zahŕňať názor dieťaťa, napríklad prieskum na hračky. V takýchto prípadoch je prieskum určený na vyplnenie pod rodičovským dohľadom a / alebo s pomocou rodiča, a keď sa rodič rozhodne zapojiť do prieskumu so svojim dieťaťom, dáva tým implicitný súhlas, aby zahŕňal názory dieťaťa v prieskume.

8. Widgety sociálnych médií

Naša webová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií napr. „lajkovacie“ tlačidlo portálu Facebook a widgety, napr. tlačidlo „Zdieľať“. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stránku na našej webovej stránke navštívite, a môžu nastaviť súbor cookie, ktorý umožňuje správne fungovanie príslušnej funkcie. Funkcie a widgety sociálnych médií sú buď hosťované treťou osobou, alebo sú hosťované priamo na našej webovej stránke. Vaše používanie týchto funkcií sa riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich zabezpečuje.

9. Dodatky k naším Zásadám ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie kedykoľvek upraviť. Pravidelne ich preto kontrolujte, aby ste vždy mali prehľad o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich využívame a za akých okolností ich zverejňujeme, ak vôbec. Ak vykonáme v týchto Zásadách závažné zmeny, budeme vás informovať tu, e-mailom alebo prostredníctvom upozornenia na našej úvodnej stránke. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky po zverejnení prípadných zmien týchto Zásad alebo po zaslaní upozornenia na e-mail znamená, že s týmito vykonanými zmenami súhlasíte.

10. Rozhodné právo

Uvedené Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie a tiež akýkoľvek ich dodatok a všetky spory alebo nároky z nich alebo ich predmetu vyplývajúce, či s nimi alebo ich predmetom súvisiace sa riadia rakúskym právom, právom Európskej únie a príslušnými medzinárodnými dohodami. Akékoľvek ustanovenia uvedených Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, ktoré nebudú v súlade s vyššie uvedenou legislatívou alebo budú súdom príslušnej jurisdikcie považované za neplatné, prestanú na základe zákona platiť a budú z tohto dokumentu odstránené bez toho, aby akokoľvek došlo k narušeniu platnosti ostatných ustanovení, ktoré zostávajú naďalej úplne platné a účinné.

11. Jurisdikcia

Zmluvné strany neodvolateľne súhlasia s tým, že sa podrobia výhradnej jurisdikcii súdov vo Viedni, ak pôjde o akýkoľvek nárok v záležitosti vyplývajúcej z týchto zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie alebo s nimi súvisiacej. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá, ak teda máte nejaké sťažnosti alebo obavy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, alebo chcete komunikovať žiadosť o odhlásenie sa z Talk Online Panelu, alebo ak chcete uplatniť vaše práva na prístup, prehľad, opravu, zmazanie alebo ak máte námietku ohľadne spracovania osobne identifikovateľných informácií, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktnej stránky Talk Online Panelu.