Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Podmienky používania

Platné odo dňa: 03. 05. 2023

Zmluvné podmienky obsiahnuté v tomto dokumente spoločne s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a Zásadami používanie súborov Cookies a všetky ďalšie doplňujúce informácie obsiahnuté v sekcii Často kladené otázky (FAQ) tvoria celú zmluvu medzi našou webovou stránkou, ako aj Talk Online Panel mobilnou aplikáciou (“aplikácia Talk") a všetkými jej používateľmi, ktoré sú záväzné pre nikoho iného okrem nich. Prečítajte si, prosíme, nasledujúce ustanovenia pozorne, pretože upravujú váš prístup a používanie týchto webových stránok a aplikácie Talk, registráciu ako člena Talk Online Panelu, vašu účasť v akomkoľvek poskytnutom prieskume, hosťovanom alebo spravovanom nami, a vašu spôsobilosť pre vyplatenie odmien ponúkaných za určité činnosti, vrátane, avšak nielen, úspešného dokončenia prieskumov. Svojím prístupom alebo použitím nášho webu a Talk aplikácie vyjadrujete súhlas s týmito ustanoveniami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete pristupovať alebo inak používať naše webové stránky alebo aplikáciu Talk.

Všeobecné informácie

Výrazy „my / naša / nám / spoločnosť“, a všetky ich tvary označujú Talk Online Panel GmbH, spoločnosť založenú v Rakúsku s registračným číslom FN 419178p so sídlom na Karlsgasse 7 / Top 5, 1040 Viedeň, Rakúsko, alebo ktorúkoľvek z jej materských spoločností, dcérskych spoločností alebo jej pobočiek.

1. Použitie Služieb

Talk Online Panel poskytuje svojim členom príležitosť podieľať sa na prieskumoch. Účasť je dobrovoľná. Zaregistrovaním a členstvom v paneli súhlasíte s prijímaním pozvánok na účasť v týchto prieskumoch. Snažíme sa vám posielať pozvánky na prieskumy, ktoré zodpovedajú vaším skúsenostiam a zázemiu, aj keď nemôžeme zaručiť, že dostanete určitý minimálny počet pozvánok. Ak si neželáte reagovať na tieto pozvánky, máte možnosť deaktivovať svoj účet podľa pokynov zahrnutých v každej pozvánke na prieskum. (Pre viac informácií o našej politike odhlásenia viď bod 2 nižšie). Prosíme, vezmite na vedomie, že ak budete neaktívni po dobu dvanástich (12) mesiacov, počas ktorých sa nezúčastníte žiadneho výskumu, do ktorého budete pozvaní, váš účet bude automaticky zrušený podľa bodu 6 týchto Podmienok, a nazbierané body budú stratené.

Naše služby sú určené na osobné, nekomerčné použitie. Môžete využiť služby poskytované na našich webových stránkach a v Talk aplikácii kedykoľvek, ak sú k dispozícii. Talk Online Panel neustále mení a zlepšuje svoje služby a vyhradzuje si právo zmeniť, upraviť, obmedziť alebo zablokovať prístup ku všetkým službám alebo akejkoľvek časti služieb komukoľvek a kedykoľvek a pre akýkoľvek alebo žiadny dôvod.

2. Registrácia a správa profilu

Aby bolo možné pristupovať a používať služby ponúkané našou webovou stránkou alebo Talk aplikáciou, je potrebné najprv dokončiť poskytnutý registračný formulár a vytvoriť užívateľské meno a heslo. Taktiež budete požiadaní o verifikáciu vášho účtu a aktiváciu vášho profilu v Talk Online Paneli pomocou verifikačného kódu, ktorý bude zaslaný na váš mobilný telefón. Pri registrácii nám musíte poskytnúť aktuálne a platné osobné údaje vrátane, ale nie výlučne, vášho celého mena, pohlavia, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, krajiny trvalého pobytu, PSČ a mesta. Budeme uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je váš účet aktívny a podľa našich pravidiel uchovávania údajov, tak ako sú popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Súhlasíte s tým, že nám pri registrácii poskytnete len presné, aktuálne a úplné informácie, a že budete tieto údaje udržiavať aktuálne, aby bola zachovaná ich presnosť. Talk Online Panel si vyhradzuje právo obmedziť alebo zakázať použitie alebo prístup k našim službám, ak uvediete, alebo ak máme dôvodné podozrenie, že informácie sú nepravdivé, nepresné, zastaralé alebo neúplné.

Ak potrebujete opraviť alebo aktualizovať niektorú z vašich profilových informácií, môžete tak urobiť kedykoľvek tým, že pôjdete na svoju profilovú stránku. Dodržaním príslušných pokynov budú vaše informácie automaticky aktualizované v našej databáze.

Ak sa rozhodnete ukončiť svoje členstvo v našom Paneli alebo ak budete chcieť, aby sme prestali spracovávať vaše údaje, môžete tak urobiť kedykoľvek vo svojom profile buď na našej webovej stránke alebo v aplikácii Talk, kliknutím na tlačidlo "Vymazať účet". Upozorňujeme, že tým, že iba odstránite Talk aplikáciu zo svojho zariadenia, automaticky nevymažete tiež váš členský Talk účet. Alternatívne môžete ukončiť svoje členstvo zaslaním e-mailu do nášho centra zákazníckej podpory prostredníctvom našej kontaktnej stránky alebo zaslať email na [email protected] .

Rozumiete a súhlasíte s tým, že po deaktivácii vášho účtu bude ukončené vaše právo na prístup k bodovému programu Talk Online Panelu. Všetky body pripísané na váš účet, ktoré neboli preplatené k dátumu ukončenia profilu, nech boli nazbierané akokoľvek a kedykoľvek, prepadnú.

Rozumieme však tomu, že máte právo ohľadom zrušenia vášho profilu zmeniť svoje rozhodnutie, a že môže byť tiež v stave spracovania vaša objednávka odmeny, ktorá by bola ohrozená zmazaním dát nutných k jej spracovaniu (napr. vaša adresa/e-mailová adresa). Z tohto dôvodu môže byť váš účet ponechaný v stave nečinnosti po dobu 30 dní: počas tejto doby vám nepríde žiadna pozvánka/pripomienka k prieskumom, ale budeme tak mať dostatok času na spracovanie akýchkoľvek objednávok. Ak zmeníte názor a budete chcieť váš účet znovu aktivovať počas týchto 30 dní, môžete nás o to požiadať e-mailom na adresu [email protected] a váš účet bude znova obnovený. Ak však týchto 30 dní uplynie bez takejto žiadosti z vašej strany, bude profil a všetky dáta v ňom, vrátane nahromadených bodov, navždy odstránený.

3. Ochrana hesla

Používateľ výhradne zodpovedá za zabezpečenie svojho používateľského mena a hesla a akékoľvek činnosti, ku ktorým dôjde v rámci jeho používateľského účtu, či už oprávnene alebo neoprávnene. Ako používateľ nesmiete prezradiť svoje heslo nikomu inému, a zodpovedáte za jeho bezpečné uchovanie. Naša webová stránka alebo Talk aplikácia nebude zodpovedať za žiadne straty, ku ktorým dôjde prostredníctvom používania vášho hesla treťou stranou, s výnimkou prípadov, keď je neoprávnené použitie priamo spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo podvodom nášho webu alebo aplikácie Talk. Ak svoje heslo zabudnete, môžete ho obnoviť zadaním svojho používateľského mena v sekcii Zabudnuté heslo v oblasti Prihlásenie - následne vám príde e-mail a váš účet budete môcť znovu používať. Tento postup predpokladá použitie e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli pri vašej registrácii. Ak ste zabudli svoju registračnú e-mailovú adresu, musíte nás e-mailom upozorniť a poskytnúť nám potrebné informácie (zvyčajne vaše meno a dátum narodenia), aby sme sa mohli pokúsiť o jej obnovenie.

4. Vzťah medzi používateľom a webovou stránkou alebo aplikáciou Talk

Ako používateľ zodpovedáte za zabezpečenie prístupu k počítačovému zariadeniu/mobilnému telefónu a komunikačným službám potrebným pre pripojenie k našej webovej stránke alebo aplikácii Talk a prístupu k nej.

Tiež súhlasíte, že ani a) vaša registrácia, ani b) váš prístup alebo použitie našich Služieb vrátane, ale nielen, účasti v prieskume Talk Online Panelu, nevytvára žiadny zastupujúci, partnerský alebo zamestnanecký vzťah so spoločnosťou Talk alebo jej klientmi, agentmi či partnermi. Tiež súhlasíte s tým, že body alebo iné motivačné odmeny, ktoré dostanete za vyplnenie prieskumov, sú jedinou kompenzáciou, ktorú za vyplnenie prieskumov získate.

5. Talk body a politika odmien

Registráciou do nášho Panelu súhlasíte tiež s automatickým zriadením osobného účtu s vymeniteľnými bodmi v obchode Talk Online Panelu. Celkový počet bodov predstavuje v ktoromkoľvek momente váš status v Talk systéme odmien.

Body sú prideľované za veľa akcií, vrátane, ale nie výlučne, za vašu registráciu, dokončenie prieskumov a zaslanie pozvánok vašim priateľom, aby sa pripojili k panelu. Prieskumy môžu mať rôzne bodové hodnoty v závislosti na zložitosti a čase potrebnom pre dokončenie každého z nich.

Body majú určitú peňažnú hodnotu v každej z krajín kde pôsobíme. Môžu byť speňažené v určitých míľnikoch, t. j. od určitého počtu bodov a viac, pričom môžete pokračovať v zbere bodov k dosiahnutiu vyššieho míľniku a mať tak nárok na viac „hodnotné" odmeny. Upozorňujeme, že body sú striktne osobné a nemôžu byť priradené, prevedené, a/alebo založené žiadnej tretej strane, vo vnútri alebo mimo panela. Body budú odpočítané z účtu člena panelu v okamihu zadania požiadavky o speňaženie. Všetky speňaženia bodov sú konečné a odmeny nemôžu byť vrátené a vymenené späť za body, ibaže by zvolené odmeny už neboli k dispozícii, alebo existujú rozumné obchodné dôvody, ktoré stoja v ceste speňaženia.

Snažíme sa zabezpečiť, aby boli body pripísané zodpovedajúcim spôsobom. Avšak členovia nášho panelu by mali svoj účet kontrolovať, aby sa uistili, že správne identifikujú zobrazené body, odmeny, a že odráža všetky príslušné transakcie k vyplateniu. Prosíme, majte na pamäti, že body ponúkané za dokončenie prieskumov od našich partnerov môžu vyžadovať viac času pre pripísanie na váš účet, a to z technických dôvodov. Ak máte pocit, že vám neboli správne pripísané alebo odpočítané body alebo bola nesprávne zapísaná objednávka odmeny, pošlite nám e-mail na [email protected] .

V prípade, že nejaké body boli chybne pripísané alebo odpočítané na/z účtu člena panelu, Talk Online Panel ich môže odpočítať alebo ich vrátiť späť.

Upozorňujeme, že body je potrebné spotrebovať do dvoch rokov, inak prepadnú, takže napr. bod získaný 1. augusta 2022 je platný do 1. augusta 2024, kedy končí platnosť a je odpočítaný z účtu užívateľa. Body nie je možné uplatniť po dátume exspirácie. Talk Online Panel bude informovať užívateľa individuálne o nadchádzajúcich dátumoch exspirácie a sumách v pravidelných intervaloch. Vyhradzuje sa právo pozastaviť tieto storno pravidlá podľa vlastného uváženia.

Dodávatelia alebo poskytovatelia výrobkov alebo služieb ponúkaných v súvislosti s programom odmien Talk Online Panelu a/alebo vlastníci alebo prevádzkovatelia webových stránok/webovej stránky, na ktorých dôjde k transakcii, môžu mať svoje vlastné podmienky; prečítajte si tieto podmienky pozorne ešte pred objednaním konkrétnej odmeny. Osobné informácie môžu byť zhromažďované, spracovávané a/alebo zverejnené v súvislosti s programom odmien Talk Online Panelu a/alebo so žiadosťou o vyplatenie odmeny - napríklad predplatné časopisu bude vyžadovať vašu poštovú adresu a dobitie mobilu bude vyžadovať vaše telefónne číslo. Súhlasom s týmito Podmienkami používania potvrdzujete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a/alebo predaním vašich osobných informácií pre takéto účely. Všetky takéto osobné údaje musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Týmto výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môže byť potrebné v rámci vašej miestnej daňovej legislatívy oznámiť akúkoľvek hotovosť, ktorú ste dostali prevedením bodov získaných prostredníctvom účasti v našich prieskumoch, a možno z nej platiť daň. Talk Online Panel môže poskytnúť vám alebo príslušnému daňovému orgánu informácie týkajúce sa všetkých platieb a odmien, ktoré získate v súvislosti s používaním našich služieb. Súhlasíte, že nám poskytnete všetky potrebné informácie, aby ste pomohli Talk Online Panelu pri plnení svojich oznamovacích alebo zrážkových povinností. Talk Online Panel môže zraziť daň z akejkoľvek odmeny, ak je to požadované platnými právnymi predpismi. Čokoľvek z vyššie uvedeného je výhradnou zodpovednosťou členov panela a Talk nie je zodpovedný za ponúkanie príslušných pokynov alebo rád, a preto Vás žiadame, aby ste sa obrátili na svoj miestny príslušný daňový úrad pre ďalšie informácie o možných záväzkoch.

Talk Online Panel si vyhradzuje právo kontrolovať aktivitu všetkých členov v rámci systému bodov Talk Online Panelu. V zriedkavých prípadoch, ak člen porušil náš etický kódex (pozri bod 7 nižšie), a to najmä v prípade, že účet vykazuje známky podvodu, zneužitia alebo podozrivú aktivitu, a ak budeme mať dôvodné podozrenie, že užívateľ vedome klame alebo sa vydáva za niekoho iného za účelom zbierania bodov, vyhradzujeme si právo použiť všetky legálne povolené spôsoby s cieľom overiť jeho/jej totožnosť (vrátane možnosti overenia profilu v paneli prostredníctvom procesu SMS overenia). Ak budú neúspešné, môže byť účet zrušený a panelista sa bude musieť vzdať nahromadených bodov.

Talk Online Panel môže upravovať, meniť, mazať alebo pridávať nové podmienky pre svoj program odmien alebo služby kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Pozastavenie alebo ukončenie používateľského účtu zo strany Talk

Talk Online Panel môže výlučne podľa vlastného uváženia a bez akejkoľvek oznamovacej povinnosti pozastaviť alebo bezodkladne ukončiť vaše členstvo, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich udalostí:

 • ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok používania (vrátane podmienok našich Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov Cookie), alebo
 • ak budete neaktívni po dobu 12 mesiacov (tzn. dostávate pozvánky do výskumov, ale nikdy sa ich nezúčastníte), alebo
 • zneužijete svoje členstvo na paneli alebo ho použijete k nevhodnému účelu, napr. vydávanie sa za inú osobu s cieľom nazhromaždiť body

Talk Online Panel si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a na základe vlastného uváženia, z vlastnej vôle, alebo podľa zákonov alebo miestnych orgánov, prerušiť alebo ukončiť svoju činnosť v určitej krajine alebo celkovo, a tým tiež ukončiť individuálne účty vedúce k prepadnutiu bodov.

7. Kódex správania

Pri používaní našej webovej stránky žiadame všetkých našich členov o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

 • Členovia sú zodpovední za to, aby všetky údaje o nich boli aktuálne a správne.
 • Členovia sa musia zaviazať, že všetky informácie, ktoré poskytnú ako panelisti, sú presné. Konkrétne by nemali skresľovať svoju identitu alebo sa vydávať za inú osobu za účelom získavania bodov.
 • Členovia nesmú vytvárať, používať alebo udržiavať viac ako jeden (1) členský účet v Talk Online Paneli. Pokiaľ bol druhý účet vytvorený omylom, člen môže kontaktovať užívateľskú podporu a požiadať o zrušenie jedného účtu a zachovanie druhého - body získané na účte označenom pre zrušenie budú stratené.
 • Členovia by mali vždy odpovedať v našich rôznych výskumoch a dotazníkoch pozorne. Talk a jeho klienti a/alebo partneri môžu vykonávať kontroly konzistencie odpovedí panelistov v záujme overenia dodržiavania kritérií kvality (do úvahy sa berú rôzne parametre ako rýchlosť odpovedí či existencia protichodných odpovedí). V prípade, ak bude účet označený ako nekvalitný trikrát (3 krát), Talk, v nadväznosti na e-maily odoslané danému panelistovi/panelistke, vykoná proces deaktivácie daného účtu, až dokým dotknutý panelista/panelistka neuistí Talk prostredníctvom e-mailovej správy na adresu [email protected] do tridsiatich (30) dní, že v budúcnosti vyplní všetky výskumy starostlivo. V závislosti na každej konkrétnej situácii tím Talk vyhodnotí, či by účet mal byť opäť aktivovaný. Ak sa tím Talk rozhodne záporne alebo v prípade, ak člen/členka panelu neodošle takýto e-mail do tridsiatich (30) dní, účet bude podľa bodu 6 týchto Podmienok zrušený a všetky nazbierané body budú stratené.
 • Členovia by nemali používať žiadnu časť webovej stránky alebo Talk aplikácie ani na ňu vstupovať za iným ako osobným nekomerčným účelom.
 • Členovia by nemali používať žiadnu časť webovej stránky alebo Talk aplikácie ani na ňu vstupovať takým spôsobom, ktorý by mohol porušovať rakúske, európske alebo medzinárodné právo, nariadenie alebo zmluvu.
 • Členovia by nemali zhromažďovať alebo ukladať žiadne osobné údaje o ostatných členoch.
 • Členovia by sa nemali pokúšať o prístup k žiadnej službe alebo oblasti webovej stránky alebo Talk aplikácie, do ktorej nemajú povolený prístup.
 • Členovia by nemali zverejňovať žiadne materiály, ktoré sú výhražné, ohováračské, urážlivé a obscénne alebo inak porušovať akýkoľvek zákon.
 • Členovia by nemali zasielať alebo inak ovplyvňovať nás ani webovú stránku alebo Talk aplikáciu (alebo čokoľvek, či kohokoľvek iného) so škodlivým, nezákonným, podvodným alebo rušivým kódom, ako je vírus, "spyware", "adware" alebo iný kód, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť túto webovú stránku, Talk aplikáciu alebo akéhokoľvek príjemcu alebo vykonať akciu ako je útok typu "odmietnutie služby", ktorý by mohol značne zaťažovať infraštruktúru tejto webovej stránky a aplikácie Talk alebo zasahovať do bežnej činnosti webovej stránky a aplikácie Talk.
 • Členovia by sa nemali zapájať do žiadnej inej činnosti, ktorú spoločnosť odôvodnene považuje za nevhodnú alebo neprimeranú.

Upozorňujeme, že nedodržanie týchto pravidiel správania bude mať za následok okamžité ukončenie vášho členského účtu a prepadnutie všetkých bodov v súlade s bodom 6. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podniknúť potrebné právne kroky.

8. Pozvi priateľa

Ak ste dokončili registráciu a vytvorili svoj profil ako člen/členka Talk Online Panelu, môžete použiť našu službu odporúčania a povedať priateľom o našich webových stránkach alebo aplikácii Talk. Očakávame, že budete dobrým sudcom ako pre dispozíciu, tak pre vôľu odporúčaného podieľať sa na činnosti v Paneli, a nezneužívať túto funkciu preťažením vášho okruhu priateľov, alebo zaslaním pozvánky ľuďom, ktorých nepoznáte, či už napríklad, zaslaním na náhodné alebo sieťové e-mailové adresy alebo zverejnením na sociálnych sieťach a fórach.

Pozvanie priateľa je ideálne, ak máte dostatočný dôvod domnievať sa, že táto osoba nebude nič namietať proti vášmu použitiu jej e-mailovej adresy, bude veriť vášmu odporúčaniu a prijme pozvanie do Panelu. V takom prípade vás budeme žiadať o meno a e-mailovú adresu vášho priateľa, aby sme mu/jej poslali jednorazový e-mail a predstavili mu/jej naše služby a pozvali ho/ju k návšteve našich webových stránok. Tieto informácie uchovávame len po obmedzenú dobu a iba za účelom zaslania jednorazového e-mailu a sledovania úspešnosti nášho referenčného programu. Nebudeme posielať vášmu priateľovi žiadnu ďalšiu korešpondenciu, iba ak pozvánku prijme a pripojí sa k panelu.

Upozorňujeme, že môžete pozvať až 8 ľudí za mesiac, aby sa pripojili k panelu (maximálne 800 bodov mesačne). Prosíme, vezmite na vedomie, že funkcia Pozvi priateľa je platná len pre pozvania nových členov do panela rovnakej krajiny, v ktorej je pôvodný člen Talk Online Panela. Body za pozvaných priateľov budú pripísané na váš účet, akonáhle každý pozvaný priateľ dokončí svoju registráciu do komunity Talk Online Panela a dokončí jeden prieskum, na ktorý bude pozvaný/á, s výnimkou profilových prieskumov, ktoré sú k dispozícii automaticky.

9. Duševné vlastníctvo

Autorské právo a všetky ostatné práva duševného vlastníctva (vrátane, avšak nie výlučne, práva na databázy, softvérové práva, práva ochrannej známky a dizajnu, vo všetkých prípadoch, či už registrovaných alebo nie), vo všetkých materiáloch zahrnutých na webových stránkach alebo v aplikácii Talk (okrem iného vrátane dizajnov, textov, obrázkov, grafiky, log, snímok, rozhraní, softvérových kódov a ich výber či usporiadanie) patria nám alebo našim poskytovateľom licencií, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené. V žiadnom prípade nebudú naši používatelia získavať ani prijímať žiadne práva, nároky alebo vplyv na takýto materiál.

Preto obsah tejto webovej stránky a Talk aplikácie nemôže byť úplne ani sčasti žiadnym spôsobom predaný, kopírovaný, upravovaný, reprodukovaný, znovu publikovaný alebo nahrávaný, prenášaný alebo distribuovaný bez predchádzajúceho písomného neelektronického súhlasu vlastníka webovej stránky, a ak a) nás neuvediete ako zdroj daného materiálu a b) nebudete informovať tretiu osobu, ktorej budete informácie poskytovať, o týchto Podmienkach používania a skutočnosti, že sa na ňu tieto Podmienky používania vzťahujú. Ste však oprávnení tlačiť a elektronicky ukladať obsah webových stránok a aplikácie Talk iba pre osobnú potrebu a nie pre verejné alebo komerčné použitie bez toho, aby ste zmazali značku pôvodu z portálu Talk Online Panel, a bez toho, aby ste akokoľvek porušili súvisiace práva duševného a priemyselného vlastníctva.

Zostávajúce produkty alebo služby, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke alebo našej Talk aplikácii a sú označené ochrannými známkami príslušných organizácií, spoločností, spolupracujúcich subjektov, asociácií alebo publikácií, sú ich duševným a priemyselným vlastníctvom, a preto príslušnú zodpovednosť nesú tieto subjekty.

Majte na pamäti, že porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok okamžité ukončenie vášho členského účtu a prepadnutie všetkých bodov v súlade s článkom 6. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podniknúť potrebné právne kroky.

10. Dôvernosť prieskumov

Klienti, zástupcovia a partneri Talk Online Panela vám môžu v rámci vašej účasti na prieskumoch, projektoch, dotazníkoch alebo iných činnostiach súvisiacich s prieskumom trhu odhaliť dôverné a/alebo majetkové informácie a materiály a všetky tieto informácie a materiály zostanú výhradne a exkluzívne majetkom jeho vlastníka. Medzi vyššie uvedené dôverné informácie môžu (okrem iného) patriť nové produktové myšlienky alebo koncepty. Tým, že sa stanete členom, súhlasíte s tým, že budete uchovávať obsah a materiály, ktoré vám boli poskytnuté ako súčasť všetkých prieskumov, v ktorých sa zúčastňujete, dôverne, a nezverejníte ich žiadnej tretej strane alebo nepoužijete dôverné informácie pre akýkoľvek účel, výlučne s výnimkou účasti na našich prieskumoch v súlade s týmito Podmienkami používania. Je výslovne zakázané kopírovať a ukladať obsah prieskumu (napr. zaobstaraním snímok obrazovky) na akýkoľvek iný účel, než je hlásenie chýb portálu Talk.

Ak túto povinnosť porušíte, okrem prepadnutia vašich bodov a ukončenia vášho členského účtu môžete tiež zodpovedať za finančné škody spôsobené spoločnosti a/alebo nášmu klientovi, agentovi alebo partnerovi za škody spôsobené v dôsledku vášho porušenia.

11. Odkazovanie

Naša webová stránka alebo Talk aplikácia môže poskytovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nemáme pod kontrolou, ale sú pod kontrolou tretích strán (osôb alebo subjektov). Tieto odkazy sú poskytované výhradne pre vašu potrebu. Všetky tieto webové stránky tretích strán sme nekontrolovali ani neskúšali a nezodpovedáme za tieto webové stránky, ich obsah či dostupnosť. Tieto webové stránky nepropagujeme, ani neprijímame zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vám budú spôsobené prístupom na tieto webové stránky alebo akýmkoľvek materiálom na nich. Dostupnosť odkazu na webové stránky tretej strany nebude v žiadnom prípade znamenať propagáciu žiadnej takej webovej stránky zo strany Talk Online Panelu. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadny materiál tretej strany spôsobom, ktorý by porušoval alebo poškodzoval práva ktorejkoľvek inej strany a že nie sme žiadnym spôsobom zodpovední za takéto použitie z vašej strany.

12. Prístup k službám

Aj keď sa budeme snažiť zabezpečiť, aby webová stránka a Talk aplikácia boli bežne k dispozícii 24 hodín denne, nemôžeme niesť zodpovednosť za to, ak nebude v určitý čas, alebo po nejakú dobu dostupná z dôvodu vykonávania potrebného servisu alebo aktualizácií, z dôvodu technického výpadku alebo zásahu vyššej moci.

13. Odmietnutie záruk

Používaním Talk bodového programu potvrdzujete a súhlasíte s tým, že Talk Online Panel nie je bankou alebo akýmkoľvek iným druhom alebo formou finančnej inštitúcie a že "body" pripísané na váš účet nie sú skutočné vklady v hotovosti, nie sú žiadnym typom platu, nie sú úročené a sú len položkami účtu, ktoré vás oprávňujú k sume pripísaných bodov, ak ich uplatníte v súlade s týmito podmienkami. Ďalej súhlasíte s tým, že body vo vašom účte môžete uplatniť iba spôsobom a podľa postupov popísaných v týchto podmienkach použitia alebo v opise každej odmeny na našej webovej stránke alebo v aplikácii Talk, ktoré môžeme z času na čas zmeniť.

14. Obmedzenie zodpovednosti

V najvyššom plnom rozsahu povolenom príslušnou legislatívou týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v žiadnom prípade nebude Talk Online Panel alebo niektorý z jej zástupcov a/alebo partnerov zodpovedný alebo sa zodpovedať vám a/alebo akejkoľvek inej osobe za žiadne zvláštne, náhodné, trestné, následné alebo podobné všeobecné škody alebo za škody týkajúce sa straty zisku, straty alebo narušenia súkromia, zabezpečenia dát a nesplnenia akejkoľvek povinnosti (okrem iného, vrátane povinnosti dobrého úmyslu, remeselného úsilia alebo nedostatku nedbalosti), ku ktorým môže dôjsť na vašom členskom účte, alebo ktoré budú súvisieť s porušením alebo iným aspektom celej zmluvy alebo týchto webových stránok alebo Talk aplikácie alebo za správnosť obsahu webových stránok a Talk aplikácie bez ohľadu na to, či Talk Online Panel je informovaný o možnosti, že takáto škoda môže vzniknúť, a dokonca aj v prípade poruchy, deliktu (vrátane nedbanlivosti).

V žiadnom prípade by zodpovednosť Talk Online Panelu, jeho materských spoločností alebo pobočiek, dodávateľov, zástupcov alebo partnerov nemala prekročiť skutočnú predajnú hodnotu aplikovanej odmeny, alebo v prípade, že sa spor týka hlavne vášho používania programu, reálnej maloobchodnej hodnoty odmien, ktoré sú zameniteľné za vaše nevyužité, platné, nezrušené body.

Ďalej, webová stránka alebo Talk aplikácia nezaručuje, že táto webová stránka ani iné webové stránky, ktoré sú na ňu napojené prostredníctvom odkazov, neobsahujú počítačové vírusy alebo iný škodlivý alebo rušivý počítačový softvér. Akýkoľvek softvér, ktorý možno stiahnuť z webovej stránky prevádzkovanej treťou osobou, je zodpovednosťou danej tretej osoby. Spoločnosť neprijíma žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vírusmi alebo inak vyplývajúcu v dôsledku stiahnutia takéhoto softvéru.

15. Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením a ochranou Talk Online Panelu a jeho materskej spoločnosti, dcérskych a pridružených spoločností, spolu s jeho úradníkmi, riaditeľmi, majiteľmi, zamestnancami, partnermi a zástupcami pred akýmikoľvek a všetkými nárokmi, stratou, škodou, záväzkom, súdnym sporom, pokutou, penále, nákladmi a/alebo výdavkami vrátane, ale bez obmedzenia za primerané poplatky za právne zastúpenie a súdne náklady, vyplývajúce alebo spôsobené, a to buď priamo, alebo nepriamo: (i) vašim porušením týchto Podmienok používania; a/alebo (ii) vašim používaním, účasťou a/alebo prístupom k službám ponúkaných na našich webových stránkach alebo v Talk aplikácii.

16. Zabezpečenie

Naša webová stránka a Talk aplikácia vykonávajú prísne opatrenia na zabezpečenie toho, že každý aspekt vašich informácií bude v bezpečí. Všetky informácie súvisiace s vašimi osobnými údajmi sú šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer). Dodržiavame všeobecne uznávané priemyselné štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a to ako počas prenosu, tak aj po ich získaní. Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo metóda elektronického uloženia však nie je 100% bezpečná: hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

17. Súkromie

Naša webová stránka a Talk aplikácia o vás môžu zhromažďovať osobné údaje. Ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania týchto informácií v Talk Online Paneli nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov a Cookie, ktoré sú tu zahrnuté odkazom a tvoria súčasť týchto Podmienok používania.

18. Rozhodné právo

Vyššie uvedené Podmienky používania, ako aj ich prípadné zmeny a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci alebo súvisiaci s nimi alebo ich predmetom sa riadia a sú dokončené podľa rakúskeho práva.

19. Jurisdikcia

Súdy vo Viedni, Rakúsku, budú mať výhradnú právomoc nad akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z týchto Zmluvných podmienok alebo súvisiacim s týmito Podmienkami a/alebo k vášmu prístupu k službám poskytovaným prostredníctvom našej webovej stránky alebo Talk aplikácie. Ak je trvalé bydlisko, prechodné bydlisko alebo miesto zamestnania zákazníka v tuzemsku, žaloba proti nemu môže byť založená len na právomoci súdu, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko, prechodné bydlisko alebo miesto výkonu zamestnania. Toto sa nevzťahuje na právne spory, ktoré už vznikli.

20. Arbitrážna komisia

V prípade sporov sa zaväzujeme zúčastniť sa na mediačnom konaní internetového ombudsmana: www.ombudsstelle.at. Ďalšie informácie o druhoch konaní nájdete na www.ombudsstelle.at. Na riešenie sporov s našou spoločnosťou možno využiť aj platformu OS: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naša e-mailová adresa: [email protected].

21. Dodatky k našim Podmienkam používania

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, doplniť alebo odstrániť podmienky z Podmienok použitia a akákoľvek takáto zmena bude účinná okamžite od momentu, kedy bude začlenená na našich webových stránkach a do Talk aplikácie. Používatelia sa zaväzujú, že budú tieto Podmienky používania pravidelne kontrolovať, aby sa uistili o akejkoľvek takejto zmene. Používateľov budeme tiež informovať uverejnením oznámenia na našej webovej stránke alebo alebo v Talk aplikácii alebo e-mailom: ďalší vstup a používanie našej webovej stránky a Talk aplikácie po takýchto zmenách dokladá súhlas, že ich používateľ prijíma.

22. Rôzne

Tieto Podmienky používania, vrátane Zásad používania súborov Cookie a Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú do nich začlenené, ako aj akýchkoľvek ďalších podmienok obsiahnutých na týchto webových stránkach alebo v Talk aplikácii pre konkrétne aktivity a uverejnené údaje poskytnuté nami, a súhlas, ktorý ste poskytli vy, predstavujú úplnú dohodu medzi nami. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie celej dohody uznané súdom príslušnej jurisdikcie za neplatné, zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, za predpokladu, že rozdelenie rizík opísaných v tomto texte je efektívne v maximálnom možnom rozsahu. Naša nečinnosť vo vzťahu k porušeniu neznamená, že sa vzdávame práva konať s ohľadom na následné alebo podobné porušenia.

23. Preklady týchto Podmienok používania

Obsah zmluvy, všetky ostatné informácie, služby zákazníkom, informácie o údajoch a právo podať sťažnosť sú dostupné v anglickom jazyku, alebo v príslušnom jazyku panela konkrétneho štátu. Tieto Podmienky používania spolu so Zásadami používania súborov Cookie a Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré tvoria celú zmluvu medzi webovou stránkou a jej užívateľmi boli preložené z angličtiny do úradného jazyka každého štátu, v ktorom naše webové stránky prevádzkujeme. Urobili sme tak, aby sme sa ubezpečili, že naše Podmienky používania a Zásady používania súborov Cookie a Zásady ochrany osobných údajov sú jasné a prístupné všetkým užívateľom našich webových stránok a Talk aplikácie. Ak sa vyskytnú nejaké konflikty alebo nezrovnalosti medzi preloženými verziami týchto Podmienok používania a Zásadami používania súborov Cookie a Zásadami ochrany osobných údajov, bude anglická verzia rozhodujúca, pretože takýto konflikt je výsledkom chyby v preklade.

24. Komunikácia

Akákoľvek komunikácia alebo oznámenia uvedené v týchto Podmienkach používania budú považované za doručené, ak budú zaslané e-mailom na poslednú známu e-mailovú adresu člena panelu. Všetka komunikácia (s výnimkou osobných údajov) a poskytnutý alebo prenesený obsah od vás do Talk Online Panelu elektronickou poštou alebo iným spôsobom, sa nepovažujú za dôverné a súkromné informácie, pokiaľ to nie je výslovne uvedené vami, buď pred alebo súčasne s poskytnutím alebo prenosom týchto komunikácií. E-mailové odkazy uvádzame, aby ste nás mohli priamo kontaktovať s akoukoľvek otázkou alebo inou záležitosťou. Každý jednotlivý e-mail, ktorý nám príde, si prečítame a reagujeme naň – prosíme, akceptujte, že predtým, ako sa vám ozveme späť, to môže trvať aj jeden pracovný deň.


Kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje sú nasledujúce:

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7 / Top 5
1040 Vienna
Austria

Tel: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-mail: [email protected]
Web: www.talkonlinepanel.com