Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzujúci e-mail, rovnako ako pozvanie k Vášmu prvému Talk prieskumu. Prípadne si tiež, prosím, skontrolujte zložku so spamom.

Zásady ochrany osobných údajov

Platné odo dňa: 03. 05. 2023

Talk Online Panel sa pevne zaväzuje chrániť bezpečnosť a integritu všetkých osobných informácií zhromaždených alebo zverejnených členmi jeho panelu: Používatelia Talk si môžu byť istí, že ich súkromie je pre Talk prioritou číslo jedna.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aký typ osobných údajov alebo iných osobne identifikovateľných informácií Talk zhromažďuje o svojich registrovaných členoch panelu, o tom, ako využíva, zdieľa alebo zverejňuje tieto informácie, ako aj voľby a práva člena panelu, týkajúce sa spracovania informácií v súvislosti so službami ponúkanými na webových stránkach Talk a v mobilnej aplikácii Talk („aplikácia Talk"). Talk si cení dôveru svojich členov, a preto sú tieto Zásady ochrany osobných údajov prezentované jasne a zrozumiteľne namiesto použitia iba právnej terminológie. Mobilná aplikácia Talk podlieha ďalším podmienkam ochrany osobných údajov, uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Použitie služieb členmi panelu Talk je úplne dobrovoľné a preto zhromažďovanie, spracovanie a zdieľanie ich osobných údajov a osobne identifikovateľných informácií v Talk Online Paneli, týkajúce sa služieb a týchto Zásad ochrany osobných údajov, sa vykonáva s ich súhlasom. Takýto dobrovoľný súhlas môže byť odvolaný rovnako ľahko, ako bol poskytnutý, napr. elektronicky.

Spoločnosť Talk sa zaviazala k plnému dodržiavaniu požiadaviek na ochranu údajov stanovených vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018, ako aj v rakúskych právnych predpisoch o ochrane údajov, všetkých príslušných miestnych zákonov krajín, v ktorých pôsobí, a všetkých medzinárodných zmlúv. Navyše, Talk a jeho starostlivo vybrané tretie strany (partneri) vždy usilujú o zjednotenie svojich postupov ochrany osobných údajov a prispôsobujú svoje technológie všetkým zákonom, kódexom a normám, platným v rámci výskumných asociácií trhu a prieskumu verejnej mienky, ako sú ESOMAR, VMÖ (Združenie trhových analytikov v Rakúsku) a BVM (Združenie trhových a výskumných analytikov v Nemecku), ktorým je Talk členom. Všetky odkazy v týchto Zásadách ochrany osobných údajov na "Talk Online Panel" alebo "Talk" zahŕňajú Talk a jej materské a dcérske spoločnosti, združené podniky a spoločnosti pod jej kontrolu. Na účely týchto Zásad "on-line" zahŕňa aj mobilné prehliadanie webu.

1. Aké informácie zhromažďuje Talk a ako ich zhromažďuje
2. Ako Talk používa informácie
3. Zdieľanie a zverejňovanie akýchkoľvek osobných údajov
4. Uchovanie dát
5. Odkazy na iné webové stránky
6. Ochrana súkromia detí
7. Bezpečnostné opatrenia
8. Práva členov Panelu
9. Právo na odvolanie
10. Facebook Connect
11. Widgety sociálnych médií
12. Mobilná aplikácia Talk
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Doplnky zásad ochrany osobných údajov a zásad používania súborov Cookie
16. Rozhodné právo a jurisdikcia

1. Aké informácie zhromažďuje Talk a ako ich zhromažďuje

Talk Online Panel ponúka svojim registrovaným členom príležitosť zúčastniť sa rôznych prieskumov verejnej mienky, sociálnych prieskumov a prieskumov prieskumov trhu, ktoré pomáhajú zákazníkom spoločnosti Talk získať lepšie informácie o spotrebiteľskom marketingu a nakoniec prijať vhodné obchodné rozhodnutie. Okrem toho Talk takisto zapája svojich členov a dáva im príležitosť podieľať sa na rôznych online meracích aktivitách, vrátane sledovania využitia webových stránok, výskumu účinnosti online reklamy, merania publika a vývoja projektov analýzy publika a modelov podobnosti (ako je bližšie uvedené v Zásadách používania súborov Cookie). Ak žiadna sledovacia aktivita nebola popísaná v rámci súčasných Zásad ochrany osobných údajov alebo Zásad používania súborov Cookie, alebo ak vyžaduje inštaláciu nástroja alebo aplikácie, Talk požiada svojich členov o ich výslovný a samostatný súhlas.

Konkrétne spoločnosť Talk zhromažďuje osobné údaje dobrovoľne od svojich členov (i) vždy, keď vyplnia registračný formulár, aby sa stali členmi panelu Talk, alebo keď reagujú na dostupné profilové dotazníky, (ii) keď sa zúčastňujú prieskumu (iii) v súvislosti s príjmom a výmenou svojich bodov, (iv) rovnako ako pri kontakte s Talk buď e-mailom alebo pomocou dostupného kontaktného formulára. Ďalej Talk môže zhromažďovať osobné informácie o členoch panela prostredníctvom súborov cookie alebo inými technológiami sledovania, alebo o nich môže získať informácie, ak používajú niektorú z ďalších webových stránok Talk alebo iné služby, ktoré Talk poskytuje. Dokončenie profilových dotazníkov je na dobrovoľnej báze, ale spoločnosť Talk povzbudzuje členov panelu, aby ich dokončili čo najviac; tým zvyšujú svoje šance, že budú vybraní pre budúce vhodné prieskumy.

Ak sa členovia panelu zúčastňujú prieskumov Talk alebo tretích strán (partneri / klienti Talk), Talk alebo tretia strana zhromažďuje a ukladá údaje z odpovedí z prieskumu. Tieto údaje o odpovediach sú ukladané oddelene od všetkých kontaktných a profilových dát, ktoré má Talk k dispozícii o členoch svojho panelu, a preto žiadny partner - tretia strana alebo klient spoločnosti Talk nedostane žiadne osobné informácie o členoch panelu, ale iba odpovede z prieskumu a to spôsobom, ktorý neumožňuje identifikáciu členov panelu. Partneri alebo klienti môžu získať osobné informácie o členoch panelu len vtedy, keď o ne požiadajú v rámci prieskumu a iba s výslovným súhlasom člena panelu, napríklad ak chcú uskutočniť osobný rozhovor, môžu požiadať o kontakt s členom panelu, aby sa s ním spojili. Ďalej Talk môže s klientom (treťou stranou) zdieľať niektoré z profilových údajov o členovi/členke panelu v anonymnej podobe ako štatistickú informáciu, ako napríklad pohlavie, príslušnosť k vekovej skupine (odvodené z dátumu narodenia) a príslušnosť k štátu/regiónu (odvodené od poštového smerovacieho čísla). Takéto údaje, ktoré sú zdieľané s partnerom alebo treťou stranou, nemôžu viesť k identifikácii člena/členky panelu. Týmto spôsobom Talk môže, napríklad, klientovi oznámiť, aké percento všetkých účastníkov mužského a ženského pohlavia, vekovej skupiny a kraja odpovedalo na určité otázky v súvislosti s on-line prieskumom.

V niektorých prípadoch partneri Talk alebo partneri tretích strán alebo klienti, ktorí vykonávajú prieskumy prostredníctvom systému Talk, môžu požiadať členov panelu o informácie a názory, ktoré sa týkajú citlivých (alebo „osobitných kategórií”) osobných údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod; politické názory, stav fyzického alebo duševného zdravia a sexuálne preferencie. Ak nie je dovolené zákonom spracovanie taktových citlivých údajov, členovia panelu budú požiadaní o ich výslovný a samostatný súhlas v každom takom prípade. Partneri alebo klienti tretích strán obdržia takéto citlivé údaje iba ako odpovede na prieskumy a nebudú prijímať od Talk žiadne údaje týkajúce sa členov panelu, ktoré by mohli viesť k ich identifikácii. Presnejšie, s tým, že súhlasia s uvedením takých citlivých osobných údajov, členovia panelu výslovne súhlasia s ich uchovávaním a spracovávaním, ak je to povolené v platných právnych predpisoch na ochranu údajov.

Členovia panelu môžu odosielať, nahrávať alebo odovzdávať obsah alebo materiál, vrátane fotografií, video materiálov a/alebo akéhokoľvek iného podobného alebo súvisiaceho obsahu alebo materiálu, ktorý môže obsahovať ich osobné údaje („Používateľský obsah"), napríklad pri vykonávaní prieskumov. Akékoľvek osobné údaje obsiahnuté v užívateľskom obsahu môžu byť zhromažďované, používané a zverejňované, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Používateľský obsah nesmie obsahovať zvuk, video, obrázky alebo podobu iných osôb než členov panelu.

Všetky osobné údaje zhromaždené počas registračného procesu, pri účasti v profilových dotazníkoch a vypĺňaní prieskumov s výnimkou konkrétnych údajov o odozve na prieskum vykonávaných partnermi alebo klientmi Talk priamo prostredníctvom systému Talk, akýmikoľvek poskytovateľmi služieb, ktorých používame, a sledovanie pomocou súborov cookie alebo iných podobných technológií, sú vlastnené výhradne Talk Online Panelom a sú uložené na zabezpečených serveroch a systémoch umiestnených v EÚ, pričom servery sú licencované a/alebo vlastnené Talkom.

S vašou objednávkou, spracovávame - v závislosti od typu vybranej odmeny - minimálne meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V prípade nutnosti komunikácie zo strany poskytovateľa odmeny prostredníctvom pošty bude spracovaná tiež ulica, PSČ, mesto a telefón. Poskytnuté osobné údaje budú detailne zobrazené pred dokončením objednávky, rovnako ako presné meno a odkaz na „Zásady ochrany osobných údajov“ partnera poskytujúceho odmenu.

2. Ako Talk používa informácie

Okrem všetkých ostatných účelov, opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môže Talk využívať informácie zhromaždené od členov panelu prostredníctvom webových stránok a aplikácie Talk a ponúkaných služieb, alebo občas môže kontaktovať členov panelu pre nasledujúce účely:

(1) uchovávať záznamy všetkých registrovaných členov panelu.

(2) komunikovať s nimi o ich účasti v prieskume alebo s cieľom pozvať ich k prieskumu;

(3) odoslanie mobilnej textovej správy členom panelu obsahujúcej verifikačný kód pre potvrdenie ich registrácie a aktivácie ich členského profilu v Talk Online Paneli. Na tento účel Talk poskytne ich telefónne číslo schválenému poskytovateľovi tejto služby, ktorý členov kontaktuje prostredníctvom SMS v mene Tal;

(4) vyzvať ich k vyplneniu profilového dotazníka s cieľom získať viac informácií o nich ako členoch paneli za účelom lepšieho zameriavania prieskumov;

(5) riadiť odmeňovací a motivačný program Talk a splniť požiadavky člena panelu na odmeny a incentívy, napr. bankové údaje na fakturačné účely;

(6) reagovať na problémy s používateľskou podporou a riešiť akékoľvek otázky, týkajúce sa sťažností alebo technických problémov, ktoré môžu členovia panelu zaznamenať;

(7) aktualizovať a zabezpečiť, aby boli záznamy o dátach členov panela presné a správne;

(8) na interné účely, ako je kontrola kvality, efektívnosť a účinnosť webových stránok / aplikácií, správa systému;

(9) požiadať o súhlas členov panela, ak si Talk želá použiť osobné údaje na účel, ktorý im nebol vysvetlený v čase, keď boli osobné údaje zhromaždené prvýkrát (napríklad keď kontaktné údaje člena panelu môžu byť zdieľané s klientom, ktorý zadal prieskum a chce ich kontaktovať na účely konkrétneho projektu);

(10) okrem odpovedí na prieskum, ktoré zhromažďujú klienti Talk, môže Talk, ako je uvedené vyššie, pripojiť informácie o profiloch svojich členov panelu k vykonaným prieskumom na analytické a výskumné účely a obohatenie dát. Tieto informácie sú zdieľané s klientom vždy takým spôsobom, že členovia panelu nemôžu byť identifikovaní.

(11) Na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu môže Talk používať e-mailovú adresu člena panela za účelom zasielania informačných správ, propagačných akcií alebo všeobecnej komunikácie o komunite panelu Talk, nových službách, ktoré Talk môže ponúkať vo vzťahu k registrácii členov panelu alebo nových dostupných nástrojoch. Ak sa zaregistrujete do nášho newslettera, a tým nám udelíte svoj súhlas (článok 6 ods. 1 písm. zákona DSGVO), budeme spracúvať vaše meno a e-mailovú adresu na účely zasielania nášho newslettera. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať, kým sa neodhlásite z odberu newslettera alebo neodoberiete svoj súhlas. Členovia panelu majú právo kedykoľvek odmietnuť takú komunikáciu, a to tak, že použijú pomocou možnosti zamietnutia v každom takomto e-maili. Táto výnimka sa však nevzťahuje na kritické informácie, ktoré členovia panelu potrebujú k prijatiu, napríklad aktualizácie Zmluvných podmienok a zásad Talk, pretože nie sú propagačnej povahy.

(12) na účely zisťovania podvodov, potvrdenia identifikačných alebo kontaktných údajov a overovanie a/alebo prevenciu;

(13) dodržiavanie všetkých právnych záväzkov, vrátane, bez obmedzenia, daňových povinností;

(14) na iné účely so súhlasom členov panelu.

Vo všeobecnosti osobné údaje zhromaždíme a použijeme, len ak:

  • ste nám udelili súhlas s používaním vašich osobných údajov. Môžeme sa napríklad snažiť získať súhlas s používaním súborov cookie alebo podobných technológií a posielať vám marketingovú komunikáciu.
  • to je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby, alebo odpovedať na vaše požiadavky.
  • platné zákony povoľujú alebo oprávňujú používať vaše osobné údaje.
  • my alebo tretia strana máme oprávnený záujem na použití vašich osobných údajov, ako je zabezpečenie a zlepšenie bezpečnosti a výkonu našich produktov a služieb a vykonávanie analýz údajov.

3. Zdieľanie a zverejňovanie akýchkoľvek osobných údajov

Všeobecne platí, že Talk Online Panel nezdieľa, nepredáva, neposkytuje, neobchoduje ani neprevádza žiadne osobné údaje zhromaždené od členov panelu tretím stranám, klientom alebo zmluvným partnerom iným spôsobom, než ako je popísané v zásadách ochrany osobných údajov a cookies alebo tých, o ktorých má súhlas, a so zvláštnymi výnimkami vždy spôsobom, ktorý nie je spojený alebo nemôže viesť k identifikácii členov panelu. Hoci, ako je popísané vyššie, kontaktné informácie členov panelu môžu byť klientovi oznámené za účelom realizácie konkrétneho výskumného projektu (napríklad za účelom osobného rozhovoru, vedenie diskusií v rámci diskusného fóra alebo účasti na hĺbkových rozhovoroch)sa s najvyššou prioritou stará o to, že klient nikdy nebude kontaktovať členov panelu priamo pre marketingové a reklamné účely alebo prostredníctvom reklamného e-mailu (spam).

Talk občas vyzýva členov panelu k prieskumom trhu a prieskumu verejnej mienky uskutočňovanými klientmi tretích strán, napr. e-mailom. V takom prípade bude sa výskum vykonávať výhradne treťou stranou a tretia strana je sama zodpovedná za zber, spracovanie a uchovávanie údajov o odozve z prieskumu a Talk dostane od tretej strany iba všeobecné údaje o prieskume člena panelu (napr. či sa účastník úplne podieľal na prieskume, či tento prieskum prerušil alebo či bol z prieskumu vylúčený). Talk ukladá a používa tieto dáta k tomu, aby členom panelu bol poskytnutý zodpovedajúci počet bodov, pre úpravu panelovej databázy a pre metodickú analýzu prieskumu. Vyššie uvedené prieskumy, spravované tretími stranami, a údaje zhromaždené v súvislosti s nimi, nepodliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov. Výsledky prieskumov alebo údaje z prieskumov sú a budú vlastnené treťou stranou.

Ďalej, s cieľom zvýšiť šance členov panelov na kvalifikáciu pre prieskumy, môže spoločnosť Talk zdieľať informácie o profiloch, ako sú sociodemografické údaje (okrem iného jedinečné identifikačné číslo, poštové smerovacie číslo, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, informácie týkajúce sa zamestnania a informácie o členoch domácnosti, ktoré nie sú osobne identifikovateľné), s tretími stranami, ktoré sa zaoberajú údajov zisťovania / výskumom trhu (ďalej len „Spoločnosť výskumu trhu - tretia strana"), za účelom (a) identifikácie výskumných príležitostí, pre ktoré môžu byť vhodné, prostredníctvom nich a (b) pripájaním takýchto dátových prvkov k dokončeným klientskym výskumom a doručovaniu pripojených výskumných údajov klientom Spoločnosti výskumu trhu – tretej strane iba pre analytické alebo výskumné účely. Ak je člen panelu spôsobilý pre prieskumnú príležitosť, táto Spoločnosť výskumu trhu – tretia strana buď priamo vyzve k účasti na prieskume, alebo poskytne odkaz k výskumu Talku a Talk ho vyzve, aby sa zúčastnil prieskumu prostredníctvom e-mailovej pozvánky. Talk nebude zdieľať meno člena panelu so Spoločnosťou výskumu trhu – treťou stranou. Ak sa člen panelu odhlási z panela, je výhradnou zodpovednosťou Talku o tom primerane informovať Spoločnosť výskumu trhu - tretiu stranu. Účasť člena panelu na týchto príležitostiach prieskumu ho neoprávňuje k žiadnym ponúkaným výhodám, alebo k členstvu vo vyššie uvedených Spoločnostiach výskumu trhu – tretích stranách.

Osobné údaje členov panelu môžu byť niekedy odhalené tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:

  • Môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami patriacimi do rovnakej skupiny ako Talk alebo pod rovnakou kontrolou alebo vlastníctvom na účely archivácie alebo kontinuity prevádzky;
  • Môžu byť sprístupnené dodávateľom alebo partnerom spoločnosti Talk v súvislosti so službami, ktoré tieto osoby alebo subjekty vykonávajú spolu s Talkom, aby pomohli Talku spracovávať dáta, ktoré členovia panelu poskytujú dobrovoľne, alebo sú od nich zhromažďované, napríklad, keď Talk odovzdá ich meno a adresu poskytovateľom odmien, aby ich mohli doručiť, alebo keď systémy Talk vyžadujú technickú aktualizáciu alebo údržbu, alebo keď Talk poskytne telefónne číslo člena poskytovateľovi SMS verifikácie pre Talk. Poskytovatelia služieb nesmú uchovávať žiadne osobné údaje pre svoje vlastné alebo nezávislé použitie a dlhšiu dobu, než je požadované pre vykonávanie dohodnutých služieb. Ďalej musia spracovávať všetky osobné údaje vždy v súlade so súčasnými Zásadami ochrany osobných údajov a podľa platných zákonov o ochrane dát;
  • Osobné údaje môžu byť prevedené v súvislosti s reorganizáciou podniku alebo v súvislosti so zmenou vlastníctva (okrem iného fúzie alebo akvizície niektorých alebo všetkých aktivít Talk). Talk zabezpečí, že jeho členovia panelu budú informovaní v prípade, že k tomu dôjde, a že strana, ktorá dostane osobné údaje, súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky podstatné podmienky v zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách použitia súborov Cookie a že bude využívať, chrániť a udržiavať bezpečnosť, integritu a súkromie osobných údajov v súlade so súčasnými Zásadami ochrany osobných údajov;
  • Môžu byť zdieľané, ak má Talk poctivé presvedčenie, že takáto akcia je potrebná na to, aby vyhovel súdnemu konaniu alebo súdnemu príkazu, alebo ak sa domnieva, že je nevyhnutné pre vyšetrovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení ohľadom nedovolených aktivít, podozreniu z podvodu, situácie s potenciálnymi ohrozeniami fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenia webových stránok a podmienok aplikácie Talk, alebo keď to inak vyžaduje zákon. Zverejnenie osobných údajov môže byť tiež potrebné pre audity dôvernosti alebo bezpečnosti údajov a/alebo pre vyšetrovanie alebo reakciu na sťažnosť alebo bezpečnostnú hrozbu.

V súvislosti s vyššie uvedeným zdieľaním osobných údajov, súhlasia členovia panelu s tým, že ich údaje môžu byť prevedené a/alebo spracovávané mimo krajiny ich pobytu, do krajín, ktoré nemusia mať zákony na ochranu údajov, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako krajiny v rámci EÚ, okrem iného vrátane Spojených štátov amerických. Všetky takéto prevody budú vykonávané výhradne v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými existujúcimi právnymi predpismi a spoločnosť Talk musí zaistiť všetky potrebné opatrenia pre zachovanie úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je rovnocenná s ochranou ponúkanou podľa právnych predpisov EÚ, a tam, kde je to potrebné, navrhne a vstúpi do vhodnej sady zmluvných dohôd.

4. Zachovanie dát

Talk uchováva osobné údaje zozbierané od svojich členov, kým sú členmi panelu, a ak to bude potrebné v súvislosti s výskumnými a analytickými účelmi Talk, zákonnými povinnosťami Talku (napr. rešpektovať platné zákony alebo potrebu uchovávať údaje v súvislosti s dodržaním zákonov o daniach / príjmoch alebo počas konania o riešení sporov alebo jeho povinnosti preukázať súhlas) a jeho zmluvné záväzky voči tretím stranám.

V prípade, že členovia panelu už nechcú, aby Talk ďalej používal ich informácie, môžu svoju účasť v paneli ukončiť odstránením svojho profilu prostredníctvom webovej stránky panela alebo prostredníctvom aplikácie Talk. (Členovia Talku musia mať na pamäti, že zmazaním a odinštalovaním aplikácie Talk na svojom zariadení nebude automaticky zmazaný ich členský profil v Talk na webových stránkach Talk). V prípade ukončenia členského účtu už Talk nebude uchovávať alebo používať žiadne osobné údaje na iné účely, než aké sú opísané v predchádzajúcom odseku. Talk bude aj naďalej využívať bezpečnostné postupy a technológie, aby uchoval všetky osobné informácie v bezpečí. Talk môže tiež uchovávať súbory denníka (log súbory) s anonymizovanými informáciami pre interné účely analýzy. Tieto súbory denníka sú všeobecne uchovávané na krátku dobu, s výnimkou prípadov, keď sú používané pre bezpečnosť a zabezpečenie webu, k zlepšeniu funkcie webu alebo ak je Talk povinný ich uchovávať dlhší čas.

5. Odkazy na iné webové stránky

Tento web alebo aplikácia Talk môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Talk nezodpovedá za zásady a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov ani za obsah odkazovaných webových stránok. Členovia panelu musia vždy skontrolovať oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach, ktoré navštívia prostredníctvom odkazu z týchto webových stránok alebo aplikácie Talk.

6. Ochrana súkromia detí

Spoločnosť Talk je pevne presvedčená o tom, že je dôležité chrániť súkromie detí online a vedome nespracováva osobné údaje detí pod zákonným minimálnym vekom bez súhlasu rodičov / opatrovníkov. V niektorých prípadoch môže byť rodičom / opatrovníkom zaslaný dotazník, ktorý má obsahovať názor dieťaťa, napríklad prieskum hračiek. V takýchto prípadoch má byť prieskum vykonaný iba s dohľadom a/alebo nápovedou rodičov / opatrovníkov a rodič / opatrovník, ktorý sa rozhodol zúčastniť sa prieskumu so svojím dieťaťom, poskytuje implicitné povolenie na zahrnutie názorov dieťaťa do prieskumu.

7. Bezpečnostné opatrenia

V súlade so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami sa Talk zaoberá problematikou zabezpečenia dát veľmi vážne. Talk vykonáva príslušné bezpečnostné opatrenia, vrátane fyzických, technických, administratívnych, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení online, ktoré sú určené na ochranu pred neoprávneným, náhodným alebo nezákonným zberom, prístupom, ukladaním, úpravou alebo zverejňovaním všetkých informácií pod jeho kontrolou. Prístup ku všetkým osobným informáciám je obmedzený na niekoľko oprávnených pracovníkov na základe potreby, a dokonca aj vtedy sú zamestnanci Talk povinní zachovávať mlčanlivosť. Kedykoľvek Talk zhromažďuje alebo prenáša na iné webové stránky osobné informácie, tá je chránená prostredníctvom šifrovania, napríklad protokolom Secure Socket Layer (SSL). Talk pravidelne posudzuje, sleduje a vykonáva hodnotenie postupov ochrany súkromia a ochranných systémov tak, ako je to nevyhnutné pre uspokojenie jeho podnikateľských potrieb, technologických zmien a regulačných požiadaviek. Talk tiež zriadil systém riadenia, ktorý zabraňuje nehodám, ako je neoprávnený prístup alebo strata, vymazanie, zmena alebo únik osobných informácií, a tiež zabezpečil najlepšiu možnú podporu v zriedkavých prípadoch, kedy k takému incidentu dôjde. Žiadny prenos cez internet však nie je 100% bezpečný a spoločnosť Talk nemôže zaručiť ani byť zodpovedná za jej bezpečnosť. Používatelia Talk využívaním služieb Talk tieto riziká preberajú.

8. Práva členov Panelu

Ak si členovia panelu Talk želajú uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zmenu alebo zmazanie svojich osobných údajov spojených s ich členským profilom v Talk, môžu tak urobiť kedykoľvek prihlásením do svojho profilu alebo kontaktovaním Talku e-mailom. Talk sprístupní svojim užívateľom osobné údaje o nich, ktoré boli zhromaždené, použité alebo zverejnené na ich písomnú žiadosť, v rozsahu, ktorý je vyžadovaný a/alebo povolený zákonom. Ďalej môžu mať členovia panelu Talk právo v určitých prípadoch obmedziť spracovanie svojich osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracovaniu ich osobných údajov a získať kópiu svojich osobných údajov v ľahko prístupnom formáte, aby ich bolo možné preniesť. Talk bude odpovedať na akúkoľvek takúto žiadosť v primeranom (alebo právne povolenom) časovom rámci a bude uspokojovať práva členov panela, ak právne predpisy neustanovia inak, ak majú neprimeraný vplyv na súkromie iných osôb, alebo na vykonávanie podnikania Talk. V prípade pochybností môže Talk pred odpovedaním na členovu žiadosť o vykonanie jeho/jej práv požiadať o dodatočné informácie v záujme potvrdenia jeho/jej totožnosti. To chráni práva a súkromie členov panelov.

Ďalej členovia panelu Talk majú právo ľahko odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich informácií. Môžu kedykoľvek deaktivovať profil zmenou nastavení profilu. Talk bude aj naďalej oprávnený používať už zhromaždené osobné údaje, ale odstráni ich na ich prvú žiadosť. Ak člen panelu odvolá svoj súhlas s používaním alebo zdieľaním svojich osobných údajov na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, Talk ukončí spracovanie osobných údajov a člen/členka prestane mať prístup k službám Talk a nastane rovnaký účinok ako pri ukončení profilu. Členovia panelu musia vziať na vedomie, že v niektorých prípadoch môže Talk pokračovať v spracovaní osobných informácií potom, čo člen panelu odvolal súhlas a požiadal Talk o vymazanie jeho informácií, pokiaľ má k tomu Talk právny základ.

9. Právo na odvolanie

Máte taktiež právo podať odvolanie u dozorujúceho orgánu. V Rakúsku je týmto orgánom Rakúsky úrad pre ochranu osobných údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň, telefón: +43 1 52 152-0, e-mail: [email protected], web: https: //www.dsb.gv.at/.

10. Facebook Connect

Používatelia sa môžu prihlásiť na web Talk alebo v aplikácii Talk pomocou prihlasovacích služieb, ako je Facebook Connect. Tieto služby overia totožnosť užívateľov a poskytnú im možnosť zdieľať s Talk informácie o osobne identifikovateľných informáciách, ako je ich meno a e-mailová adresa, aby automaticky vyplnili registračný formulár Talk alebo neskôr, keď sú členmi panelu, Talk môže obdržať určité údaje z Facebooku, aby obohatili informácie o profiloch jeho členov a zvýšili príležitosti k prieskumom. Služby, ako je Facebook Connect, dávajú užívateľom možnosť zverejňovať informácie o svojich aktivitách na webových stránkach Talk alebo v aplikácii Talk na svojej stránke profilu a zdieľať ich s ostatnými v rámci svojej siete vždy po predchádzajúcom súhlase.

11. Widgety sociálnych médií

Webové stránky Talk a aplikácia Talk obsahujú funkcie sociálnych médií, napríklad tlačidlo Facebook Like a widgety, ako je tlačidlo Share. Tieto funkcie môžu zhromažďovať informácie o adrese IP, informácie o tom, ktorá stránka bola navštívená na webe služby Talk a nastaviť súbory cookie, aby táto funkcia správne fungovala. Funkcia sociálnych médií a widgety sú buď hosťované tretími stranami alebo priamo na webových stránkach. Diskusia o interakciách používateľov s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

12. Mobilná aplikácia Talk

Keď členovia panelu sťahujú a používajú mobilnú aplikáciu Talk, môže Talk automaticky zhromažďovať informácie o systéme a výkone, o type alebo zariadení, ktoré používajú, verzii operačného systému, identifikátore zariadenia, štatistikách hardvérového používania, úložnom priestore a verzii aplikácie. Talk použije tieto informácie, ktoré zhromažďuje prostredníctvom aplikácie Talk, v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov a ustanoveniami stanovenými v tomto dokumente. Talk tiež zhromažďuje a ukladá AdvertiserID (identifikačné číslo zariadenia) každého zariadenia užívateľa, ak ho člen panelu neoznačil ako anonymné na svojom zariadení, aby identifikoval členov panelu, keď používajú určité aplikácie pre meranie použitia aplikácií alebo aby zistil, či bol člen panelu vystavený určitej reklamnej kampani online. Talk zhromažďuje informácie o operačnom systéme zariadenia a identifikačných dátach užívateľov za účelom zasielania upozornení členov panelu z času na čas, aby ich informovali o prieskumoch a opýtal sa ich, či sa chcú zúčastniť. Ak členovia panelu už nebudú chcieť prijímať také oznámenia, môžu ich vypnúť na svojom zariadení.

Talk ďalej používa softvér pre analýzu mobilných zariadení, aby lepšie porozumel funkčnosti aplikácie Talk na mobilných telefónoch členov panela. Tento softvér môže zaznamenávať informácie o tom, napr. ako často člen panelu používa aplikáciu, udalosti, ku ktorým dochádza v rámci aplikácie, celkové použitie, dáta o výkone a odkiaľ bola aplikácia stiahnutá.

13. Talk on the road

Aplikácia Talk si vyžiada súhlas členov panelu s cieľom získať informácie o geografickej polohe z mobilného zariadenia a táto aplikácia môže poskytnúť informácie o geografickej polohe kedykoľvek, či už je aplikácia otvorená, alebo nie. Ak členovia panelu súhlasia so zdieľaním údajov o geografickej polohe, okrem využitia informácií uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť Talk tiež využije ich informácie o polohe, aby im ponúkla možnosť zúčastniť sa prieskumov trhu založených na mieste a/alebo zdieľať tieto geografické dáta s klientmi tretích strán, aby demonštrovali určitú polohu a/alebo vzory prevádzky používateľov aplikácie Talk. Talk môže navyše zdieľať dáta geografického umiestnenia členov panelu s dodávateľmi tretích strán za účelom zhromažďovania informácií o lokalitách, vytváranie profilov používania a spätného oslovovania užívateľov. Ak členovia panelu už nechcú zdieľať svoje geografické údaje prostredníctvom svojho zariadenia, môžu službu deaktivovať v aplikácii Talk alebo môžu zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov v zariadení.

14. Sound Buddy

Aplikácia Talk požiada členov panelu o súhlas so zapnutím funkcie Sound Buddy v ich mobilnom zariadení. Táto funkcia umožní aplikácii v určitých intervaloch, bez ohľadu na to, či je otvorená alebo nie, rozpoznať a zaznamenať zvukové frekvencie zvukov rozhlasového a televízneho vysielania, ktorým by mohol byť člen panelu vystavený. Sound buddy okamžite transformuje akýkoľvek zaznamenaný zvuk na odtlačok (súbor matematických reprezentácií tohto zvukového obsahu, ktorý možno porovnať s ekvivalentnými matematickými reprezentáciami zvukov rozhlasových a televíznych vysielaní, ktoré sú predmetom výskumu trhu). Vygenerovaný odtlačok neumožňuje obnoviť pôvodný zvuk, preto Sound buddy nezaznamenáva žiadne hlasy, zvuky okolia, hovory alebo rozhovory a nebude zhromažďovať žiadne osobné údaje. Vygenerovaný odtlačok je odoslaný v zašifrovanej neidentifikovateľnej forme na servery partnera spoločnosti Talk, tretej strany FLUZO TECHNOLOGIES, S.L., ktorý prevádzkuje funkciu Sound buddy, na uloženie a spracovanie v anonymizovanej forme.   

Uvedené rozpoznávanie zvukov rozhlasového a televízneho vysielania umožňuje aplikácii Talk používať získané údaje len v kombinácii s akýmikoľvek neidentifikovateľnými profilovými údajmi alebo akýmikoľvek pasívnymi meracími údajmi, ktoré môže aplikácia Talk mať o členoch panelu, s cieľom vyhodnotiť sledovanosť jednotlivých obsahov rádií a televízií, ktorým je člen panelu vystavený, zbierať údaje o meraní zvuku alebo merať účinnosť online reklamných kampaní alebo vyvíjať poznatky o sledovanosti a/alebo modely podobnosti v súvislosti s marketingovou kampaňou. spoločnosť Talk bude zdieľať akékoľvek informácie súvisiace s vyššie uvedenými účelmi s klientmi tretích strán len v anonymizovanej forme. Ak si členovia panelu už neprajú, aby aplikácia Talk zhromažďovala ich zvukové údaje, ako je opísané vyššie, prostredníctvom ich mobilného zariadenia, môžu túto funkciu deaktivovať v aplikácii Talk alebo môžu zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo svojom mobilnom zariadení. 

15. Doplnky zásad ochrany osobných údajov a zásad používania súborov Cookie

Talk si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov a aktualizovať a vykonávať zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov. Spoločnosť Talk preto svojim členom odporúča, aby tieto Zásady ochrany osobných údajov často kontrolovali. Ak Talk vykoná podstatné zmeny týchto zásad, budú o tom informovaní členovia panelu prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom oznámenia na domovskej stránke Talk. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu „najnovšej verzie", ktoré je umiestnené v hornej časti tejto stránky.

16. Rozhodné právo a jurisdikcia

Vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov, ako aj akákoľvek ich zmena a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom, sa riadi a dopĺňa rakúskym právom, právom Európskej únie a všetkými príslušnými medzinárodnými zmluvami. Akékoľvek ustanovenia vyššie uvedených Zásad, ktoré nie sú v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi alebo ktoré príslušný súd považuje za neplatné, prestanú byť platné ipso jure a budú z tohto dokumentu odstránené, bez toho, aby v žiadnom prípade došlo k porušeniu platnosti iných ustanovení, ktoré zostávajú v plnej sile a účinku. Strany neodvolateľne súhlasia s tým, že sa budú podrobovať výlučnej právomoci súdom vo Viedni vo vzťahu k akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z týchto Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania súborov Cookies.

Ochrana súkromia členov panelu je veľmi dôležitá pre Talk, a preto ak majú členovia panelu nejaké sťažnosti alebo obavy, týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ak chcú oznámiť žiadosť o odhlásení z panela Talk alebo uplatnenie svojich zákonných práv, kedykoľvek môžu kontaktovať Talk pre preskúmanie, opravenie, odstránenie alebo zamietnutie spracovanie osobne identifikovateľných informácií.

Spracovateľ údajov:
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria, spoločnosť s ručením obmedzeným, číslo firemnej registrácie: FN 419178p UID: ATU68904867

e-mail: [email protected] , webové stránky: www.talkonlinepanel.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa písomne na poverenca pre ochranu údajov spoločnosti Talk:

Data Protection Officer / Poverenec pre ochranu osobných údajov

Bischof, Zorn + Partner
Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Vienna, Austria

e-mail:
[email protected], webové stránky: www.talkonlinepanel.com

Dozorný orgán: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at)