Регистрация

Благодаря Ви за регистрацията!

До 24 часа Вие ще получите имейлза потвърждение, както и покана за първата си анкета в Talk. Моля проверете и СПАМ кутията си за всеки случай.

Политика за поверителност

Последна версия: 03/05/2023г.

Talk Онлайн Панел е отдаден на ангажимента да защитава сигурността и целостта на всяка лична информация, която се събира или разкрива от членовете на неговия панел: Потребителите на Talk могат да бъдат уверени, че тяхната поверителност е приоритет номер едно за Talk.

Тази Политика за поверителност обяснява какъв вид лични данни или друга персонално идентифицираща информация се събира от Talk от регистрираните членове в неговия панел, как се използва, споделя или разкрива тази информация, както и изборите и правата, с които членовете на панела разполагат, по отношение на обработката на информацията във връзка с Услугите, предлагани на Интернет страницата на Talk и мобилното приложение на Talk ("приложението Talk"). Talk цени доверието на членовете на своя панел и поради тази причина настоящата Политика за поверителност е представена на ясен и достъпен език, вместо да използва само правна терминология. Мобилното приложение на Talk е предмет на допълнителни условия на поверителност, както е описано в тази Политика за поверителност.

Използването на Услугите от страна на членовете на панела на Talk е абсолютно доброволно и следователно събирането, обработката и споделянето на техните лични данни и персонално идентифицираща информация от страна на Talk Онлайн Панел във връзка с Услугите и тази Политика за поверителност се извършват с тяхно съгласие. Това доброволно съгласие може да бъде оттеглено също толкова лесно, както е било и предоставено на Talk - напр. по електронен път.

Talk е отдаден на ангажимента за пълно съответствие с изискванията за защита на данните, описани в Общия регламент за защита на данните (GDPR), влизащ в сила на 25-ти май 2018 г., както и в австрийското законодателство за защита на данните, във всички приложими местни закони във всяка страна, където извършва дейност, и във всички международни споразумения. В допълнение, Talk и внимателно подбраните от него партньорски трети страни винаги се стремят да уеднаквят своите практики по отношение на поверителността и да приведат своите технологии в съответствие с всички закони, кодекси и стандарти, приложими за асоциациите за проучване на пазара и общественото мнение, като например ESOMAR, VMO (Асоциация на пазарните анализатори в Австрия) и BVM (Асоциация на пазарните и обществени анализатори в Германия), в които Talk членува. Всяко упоменаване в настоящата Политика за поверителност на "Talk Онлайн Панел" или "Talk" включва Talk и всички предприятия - майки, дъщерни предприятия, свързани предприятия и дружества, поставени под общ контрол с него. За целите на Политиката "онлайн" включва и използването на мобилно приложение.

1. Каква информация събира Talk и как я събира
2. Как Talk използва информацията

3. Споделяне и разкриване на лична информация
4. Съхраняване на информация
5. Връзки към други интернет страници
6. Опазване на поверителността на деца
7. Мерки за сигурност
8. Права на членовете на Панела
9. Право на обжалване
10. Facebook Connect
11. Уиджети, свързани със социални медии
12. Мобилно приложение Talk
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Изменения в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките
16. Приложимо законодателство и юрисдикция

 

1. Каква информация събира Talk и как я събира

Talk Онлайн Панел предлага на регистрираните в панела членове възможността да участват в различни проучвания на общественото мнение и социални проучвания, които помагат на клиентите на Talk да получат по-добър поглед върху потребителския маркетинг и така да вземат правилните бизнес решения. Освен това Talk включва членовете на своя панел и им предоставя шанса да участват в различни дейности за онлайн измерване, които включват проследяване на използването на интернет страниците, проекти за изследване на ефективността на онлайн рекламите, измерване на аудитория и разработване на проекти за анализ на аудиторията и сходни модели (както е описано подробно в Политика за бисквитките на Talk). Ако дадена проследяваща дейност не е описана в настоящата Политика за поверителност или в Политиката за бисквитките или ако изисква инсталирането на инструмент или приложение, Talk се задължава да поиска от членовете на своя панел тяхното изрично и отделно съгласие. 

По-специално Talk събира лична информация от своите членове на панела на доброволен принцип (i) всеки път, когато попълват регистрационната форма, за да станат членове на панела на Talk или когато отговарят на налични профилни анкети, (ii) когато участват в проучване, (iii) във връзка с получаването и изплащането на техните точки, (iv) както и когато се свързват с Talk по електронна поща или през наличната форма за контакт. Освен това, Talk може да събира лична информация относно членовете на панела, използвайки бисквитки или други технологии за проследяване, както и може да получава информация за тях, ако използват някоя от другите интернет страници, които Talk управлява, или някоя от другите услуги, които Talk предоставя. Попълването на профилните анкети е на доброволен принцип, но Talk поощрява членовете на своя панел да попълнят възможно най-много; колкото повече попълнят, толкова по-голям шанс има да бъдат избрани за бъдещи подходящи проучвания.

Когато членовете на панела участват в проучвания от Talk или трети страни - партньори/клиенти на Talk, Talk или третата страна - партньор или клиент на Talk, събират и съхраняват данните от отговорите на проучването. Тези данни от отговорите на проучването се съхраняват отделно от всички данни за контакт и профилни данни, с които Talk разполага, относно членовете на неговия панел, като по този начин третите страни партньори или клиенти на Talk не получават никаква лична информация относно членовете на панела, а получават единствено отговорите на проучването по начин, който не позволява идентифицирането на членовете на панела.  Партньорите или клиентите могат да получат лична информация относно членове на панела, единствено ако те поискат такава информация в рамките на самото проучване и единствено преди изричното съгласие от страна на членовете на панела, като например, ако желаят да проведат интервю лице в лице, те може да поискат данните за контакт на член на панела, за да се свържат с него/нея. Освен това Talk може да сподели с трета страна-клиент някои от данните на профила за участник в панела в анонимна форма като статистическа информация, като например пол, разпределение на възрастова група (въз основа на датата на раждане) и разпределение на град /регион (въз основа на пощенския код). Такива данни, които се споделят с партньор или трета страна- клиент, не могат да доведат до идентифициране на участника в панела. По този начин Talk може например да докладва на клиент какъв процент от всички участници мъже и жени в дадена възрастова група и район в страната са отговорили на определени въпроси в рамките на онлайн проучването.

В някои случаи Talk или партньори или клиенти - трети страни, които извършват проучвания през Системата на Talk, могат да помолят членове на панела за информация и мнения, които се считат за чувствителни (или "специална категория") лични данни, като например расова или етническа принадлежност, политически възгледи, физическо или психическо здравословно състояние и сексуални предпочитания. Освен ако по закон не е разрешено да се обработва такава чувствителна информация, членовете на панела ще бъдат помолени да дадат своето изрично и отделно съгласие за всеки отделен случай. Трети страни - партньори или клиенти на Talk, получават тази чувствителна информация единствено под формата на отговори на проучването и няма да получат от Talk данни относно членовете на панела, която може да доведе до тяхната идентификация. По-точно, давайки своето съгласие да разкрият такава чувствителна лична информация, членовете на панела дават своето изрично съгласие за нейното съхранение и обработване, до степента, до която е разрешено от приложимото законодателство за защита на данните.

Членовете на панела имат правото да подават, качват или предават съдържание и материали, включително, но не само, снимки, видео материали и/или друго сходно или свързано съдържание или материали, които могат да съдържат тяхна лична информация ("Потребителско съдържание"), например при попълване на проучвания. Всички лични данни, включени в Потребителското съдържание, се събират, използват и разкриват, както е описано в тази Политика за поверителност. Потребителското съдържание не трябва да съдържа аудио или видео материали, изображения или образ на лице, различно от членовете на панела.

Всички лични данни, събрани по време на процеса на регистрация, при участие в профилиращите анкети и при попълването на проучвания, с изключение на данните относно отговорите на конкретно проучване, проведено от партньори или клиенти на Talk директно през Системата на Talk, всички доставчици на услуги, които използваме, както и данните от проследяването чрез използването на бисквитки или сходни технологии, са собственост единствено на Talk Онлайн Панел и се съхраняват на защитени сървъри и системи в рамките на ЕС, като съответните сървъри са лицензирани и/или притежание на Talk.

В зависимост от заявената награда, в рамките на Вашата поръчка, ние обработваме - най- малко Име, Фамилия и имейл адрес. При необходимост от пощенска кореспонденция с доставчика на стимули ще се обработват - улица, пощенски код, град и телефонен номер. Предоставените данни ще бъдат подробно показани преди завършването на поръчката, както и точното наименование и линк към Политиката за поверителност на стимулиращия ни партньор.

2. Как Talk използва информацията

В допълнение към всички останали цели, описани в тази Политика за поверителност, Talk може да използва информацията, събрана от членове на панела през интернет страницата и приложението Talk и услугите, предлагани в тях, или може понякога да се свързва с членове на панела за следните цели:

(1) да поддържа архив на всички регистрирани членове на панела;

(2) да комуникира с тях във връзка с тяхното участие в дадено проучване или за да ги покани да участват в такова;

(3) да изпраща на членовете на панела текстово съобщение до техния мобилен телефон, съдържащо код за потвърждение, за да потвърдят регистрацията си и да активират техния профил на Talk Online Panel. За тази цел Talk ще предостави техния телефонен номер на одобрения доставчик на Talk за тази услуга, който ще се свърже с членовете на панела чрез SMS от името на Talk;

(4) да ги покани да попълнят профилираща анкета, за да се съберат повече данни за тях като членове на панела с цел по-добра целесъобразност на проучванията;

(5) да управлява програмата за награди и стимули на Talk и да изпълнява искания от страна на членове на панела да получат награди и стимули, т.е. банкови данни за платежни цели;

(6) да реагира на проблеми, свързани с поддръжката, и да разглежда всякакви оплаквания, запитвания или технически проблеми, с които членовете на панела може да се сблъскат;

(7) да актуализират записите на Talk относно информацията на членовете на панела и да се гарантира, че тя е точна и вярна;

(8) за вътрешни цели, като например контрол на качеството, подобряване на характеристиките и ефикасността на интернет страницата/приложението и за системна администрация;

(9) да поиска разрешение от членовете на панела в случай, че Talk желае да използва лична информация за цел, която не им е била обяснена в момента, когато тяхната лична информация е събрана за първи път (например, когато данните за контакт на даден член на панела могат да бъдат споделени с клиент, който е поръчал проучване и желае да се свърже с тях за целите на конкретен проект);

(10) в допълнение към отговорите на проучванията, които се събират от клиентите на Talk, Talk има правото, както е посочено по-горе, да прилага профилираща информация относно членовете на своя панел към попълнените проучвания с аналитични и проучвателни цели и за по-голяма пълнота на данните. Тази информация винаги се споделя с клиента по начин, който не позволява идентификация на членовете на панела.

(11) При наличието на изрично съгласие, Talk има правото да използва адреса на електронната поща на членовете на панела, за да изпраща бюлетини, промоции или обща комуникация, отнасяща се до общността на Talk панела, до нови услуги, които Talk може да предлага във връзка с регистрацията на членовете на панела, или нови инструменти, с които вече разполагат. Ако се регистрирате за нашия бюлетин и по този начин ни дадете своето съгласие (член 6, параграф 1, буква DSGVO), ние ще обработим Вашето име и имейл адрес с цел изпращане на нашия бюлетин. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани, докато не се отпишете от бюлетина или не оттеглите съгласието си. Членовете на панела имат правото да откажат да получават такава комуникация по всяко време с помощта на опцията за отказ във всяка такава електронна поща. Тази възможност за отказ, обаче, не се прилага за важна информация, която членовете на панела трябва да получат, като например обновяване на Условията и Политиките на Talk, тъй като те не са промоционални по своя характер;

(12) за целите на засичане на измами, потвърждение на самоличността или данните за контакт и за целите на потвърждение и/или превенция;

(13) за да се спазят определени правни задължения, включително но не само данъчни задължения;

(14) за други цели със съгласието на членовете на панела.
 

Общо взето, ние може да събираме и използваме вашите лични данни, когато:

  • Вие се съгласявате с използването на Вашите лични данни. Например, може да се стремим да получим Вашето съгласие за използването на "бисквитки" или подобни технологии и да Ви изпращаме маркетингови съобщения.
  • Необходимо е да Ви предоставим продукти и услуги или да отговорим на Вашите запитвания.
  • Ние сме длъжни или упълномощени от приложимото право да използваме Вашите лични данни.
  • Ние или третото лице имаме легитимен интерес да използваме Вашите лични данни, като например да осигурим и подобрим сигурността и производителността на нашите услуги и да извършваме анализи на данни.

3. Споделяне и разкриване на лична информация

Като правило Talk Онлайн Панел не споделя, продава, наема, търгува или прехвърля лични данни, събрани от членовете на панела, на партньори, клиенти или изпълнители трети страни, различни от описаните в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките или от тези, за които има съгласие, а в случай на конкретно изключение, то винаги го извършва по начин, който не се свързва и не може да доведе до идентификация на членовете на панела. Дори в случаите, когато, както е посочено по-горе, данните за контакт на членовете на панела могат да бъдат разкрити на клиент при изрично съгласие от тяхна страна за целите на осъществяването на конкретен проучвателен проект (например с цел провеждане на интервю лице в лице, на дискусии във фокус групи и задълбочени интервюта), Talk полага всички усилия клиентът никога да не се свързва директно с членовете на панела за маркетингови или рекламни цели или чрез рекламна поща (СПАМ).

Talk понякога кани членовете на панела да участват в проучвания на пазара и обществените нагласи, извършвани от клиенти - трети страни, например по електронен път. В този случай проучването се осъществява изключително от третата страна и единствено третата страна носи отговорност за събирането, обработването и съхранението на данните от отговорите на проучването, а Talk получава от третата страна единствено общи данни относно поведението на членовете на панела във връзка с проучването (напр. дали участникът е участвал докрай в проучването, дали е прекъснал проучването и дали е бил "изключен" от проучването). Talk съхранява и използва тези данни, за да даде на членовете на панела правилния брой точки, за да редактира базата данни за панела и за методически анализ на проучването. Споменатите по-горе проучвания, осъществявани от трети страни, и данните, събрани във връзка с тях, не са обект на Политиката за поверителност. Резултатите от проучването или данните от проучването са и остават собственост на третата страна.  

В допълнение, за да увеличи шансовете на членовете на панела да бъдат включени в покани за проучвания, Talk може освен това да споделя профилна информация, като например социално-демографски данни (включително, но не само, уникален идентификационен номер (УИН), пощенски код, пол, семейно положение, образование, информация относно заетостта и персонално неидентифицираща информация относно членове на домакинството), с трети страни - компании за анализ на извадки/пазарни анализатори ("Трета страна пазарен анализатор") за целите на (а) идентифициране с тяхна помощ на възможности за проучвания, на чиито изисквания отговарят, и за (б) прилагане на тези елементи от данните към завършените клиентски проучвания и предоставяне на така допълнените данни от проучването на клиентите на Третата страна - пазарен анализатор, единствено с аналитични или проучвателни цели. Ако даден член на панела отговаря на изискванията да бъде включен в проучване, съответната Трета страна - пазарен анализатор, или ще отправи директна покана за участие в проучването, или ще предостави на Talk връзка към проучването и Talk ще го покани да участва в проучването чрез покана по електронен път. Talk не споделя името на членовете на панела с Третата страна - пазарен анализатор. Ако даден член на панела се отпише от Панела, Talk поема едностранно задължението да информира съответно Третата страна - пазарен анализатор.  Ако член на панела участва в такава възможност за проучване, това не му дава правото да се ползва от привилегии, предлагани от Третата страна - пазарен анализатор, или от правото на членство в нея.

 Личните данни на членовете на панела могат понякога да бъдат разкривани на трети страни в следните случаи:  

  • Ако са споделяни с други дружества, които принадлежат една група с Talk или които са под общ контрол или са обща собственост, с цел архивиране или непрекъснатост на дейността.
  • • Те може да бъдат предоставени на изпълнители или партньори на Talk във връзка с услугите, които тези физически или юридически лица извършват за или заедно с Talk, за да подпомогнат Talk при обработването на данните, които членовете на панела предоставят доброволно, или които се събират от тях, например когато Talk предава тяхното име и адрес на доставчика на дадена награда, за да може тя да им бъде доставена, или когато системите на Talk имат нужда от техническо обновяване или обслужване , или когато Talk предаде телефонния номер на член на панела на доставчика на услуги за SMS потвърждение на Talk, Telesign Corporation. Talk има правото от време на време да добавя или отстранява такива доставчици на услуги в рамките на обичайната си дейност. Доставчиците на услуги нямат правото да задържат лични данни за ползване от своя или от независима страна за периоди, по-дълги от необходимите за извършването на договорените услуги. В допълнение те са задължени да обработват всички лични данни в съответствие с Политиката за поверителност и доколкото е разрешено от приложимите закони за защита на данните;
  • Личните данни могат да бъдат прехвърляни в контекста на корпоративна реорганизация или в контекста на смяна на собствеността върху компанията (включително, но не само, сливане, придобиване или продажба на целия бизнес на Talk или на част от него). Talk гарантира, че членовете на панела ще бъдат информирани в случай, че това се случи, както и че Страната, която получава лични данни за членовете на панела, е съгласна да спазва всички съществени условия в Политиката за поверителността и Политиката за бисквитките на Talk и да използва, защитава и поддържа сигурността, целостта и поверителността на личните данни в съответствие с настоящата Политика на поверителност.
  • Те могат да бъдат споделяни, когато Talk има основание да направи добросъвестното предположение, че това е наложително и се изисква от съдебно производство или съдебна заповед, или ако вярва, че е необходимо с цел да се разследват, предотвратят или предприемат мерки във връзка с незаконни действия, предполагаема измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата сигурност на дадено лице, нарушение на условията на интернет страницата или приложението на Talk или в съответствие с други законови изисквания. Разкриването на лична информация може да бъде необходимо и за извършването на проверки на поверителността или сигурността на данните и/или за провеждането на разследване в отговор на оплакване или заплаха за сигурността.

Във връзка с горепосоченото споделяне на лични данни, членовете на Панела се съгласяват, че техните данни могат да бъдат прехвърляни и / или обработени извън страната им на пребиваване в държави, които може да нямат закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като държавите в рамките на ЕС, включително, без ограничение - Съединените американски щати. Всички такива трансфери се извършват единствено в съответствие с настоящата „Политика за защита на личните данни“ и съответното съществуващо законодателство, а Talk получава ангажимента да поддържа ниво на защита на личните данни, което е еквивалентно на защитата предлагана съгласно правото на ЕС като използват, когато е необходимо, подходящи прехвърлящи механизми и споразумения.

4. Съхраняване на информация

Talk съхранява личната информация, събирана от членовете на панела, за периода, в който те са членове на Панела, и доколкото това, е необходимо за целите на проучванията и анализите на Talk, законовите задължения на Talk (например, ако се изисква информацията да бъде съхранявана, за да се спазят изискванията на приложимото данъчно законодателство/закони за доходите, или по време на процедура по разрешаване на спорове, както и във връзка с неговото задължение да доказва дадено съгласие) и неговите договорни задължения с трети страни.

В случай, че членовете на панела вече не желаят Talk да използва тяхната информация, те могат да прекратят своето участие в Панела, като изтрият своя профил през интернет страницата на Панела. (`Членовете на панела на Talk трябва да са информирани, че ако просто изтрият и деинсталират приложението на Talk от своето устройство, това не води до автоматичното изтриване на техния членски профил в Talk в интернет страницата на Talk). В случай на прекратяване на даден членски профил, Talk не продължава да съхранява или използва лични данни за цели, различни от описаните в горния параграф. Talk продължава да прилага процедурите за гарантиране на безопасността и технологиите, с които се осигурява безопасността на всяка лична информация. Talk може да съхрани и журналните файлове (log files) с анонимна информация с цел вътрешен анализ. В общия случай тези журнални файлове се съхраняват за кратък период от време, освен в случаите, когато се използват за осигуряване на безопасността на страницата, за подобряване на функционалността на страницата или когато Talk има законовото задължение да ги съхранява за по-дълги периоди.

5. Връзки към други интернет страници

Интернет страницата или приложението на Talk съдържат връзки към други интернет страници. Talk не носи отговорност за Политиките за поверителност, практиките или съдържанието на интернет страниците, към които връзките препращат. Членовете на панела трябва винаги да разглеждат Информацията за поверителността на интернет страниците, които посещават, следвайки връзки от тази интернет страница или приложението на Talk.

6. Опазване на поверителността на деца

Talk вярва, че е изключително важно да се защитава поверителността на децата в интернет, и, ако има информация за това, не обработва лична информация на дете под задължителната минимална възраст без съгласието на родителите/настойниците. В някои случаи на родителите/настойниците може да бъде изпратена анкета, чиято цел е да включва мнението на детето, например проучване относно играчки. В тези случаи проучването е предназначено за попълване единствено под наблюдение на родителите/настойниците и изборът на родителите/настойниците да участват в проучването със своето дете е равностойно на даването на индиректно съгласие мнението на детето да бъде включено в проучването. 

7. Мерки за сигурност

В съответствие с горното, Talk се отнася изключително сериозно към въпросите на сигурността на данните. Talk поддържа съответните мерки за сигурност, включително онлайн и офлайн физически, технически, административни, електронни и процедурни мерки за сигурност, чиято цел е да защитават от неоторизирано, случайно или незаконно събиране, достъп, съхранение, изменение или разкриване на цялата информация под негов контрол. Достъпът до всяка лична информация се ограничава до няколко служители, оторизирани на база необходимостта от достъп до тази информация, като дори в тези случаи служителите на Talk имат задължението да пазят конфиденциалност. Всеки път, когато Talk събира или изпраща лична информация до други интернет страници, тя е защитена чрез криптиране, като например протокола SSL (слой със защитени сокети). Talk редовно разглежда, наблюдава и извършва оценка на практиките по опазване на поверителността и системите за защита, доколкото е необходимо за посрещането на неговите бизнес нужди, технологични промени и регулаторни изисквания. Talk също изгражда система за управление, която да предотвратява инциденти, като например неоторизиран достъп до или загуба, изтриване, промяна или изтичане на лична информация, както и за да гарантира възможно най-доброто обслужване, в случай, че възникне такъв инцидент. Нито едно предаване през интернет, обаче, не е на 100% сигурно и Talk не може да гарантира и не носи отговорност по отношение на неговата сигурност. Потребителите на Talk поемат този риск, когато използват услугите на Talk.

8. Права на членовете на Панела

Ако членовете на панела на Talk желаят да упражнят своето право да имат достъп, да коригират, променят или искат изтриване на своята лична информация във връзка с техния профил като членове на Talk, те могат да направят това по всяко време, влизайки в страницата на своя профил или като се свържат с Talk по електронен път. При писмено искане Talk предоставя на своите потребители личните данни за тях, които са събрани, използвани или разкрити, доколкото се изисква и/или разрешава от закона. Освен това, в определени случаи, членовете на панела на Talk имат правото да ограничат обработването на своята лична информация, както и правото да възразят срещу обработването на техните лични данни и да получат копие на своята лична информация в лесно достъпен формат, за да могат да бъдат предадени. Talk отговаря на такива искания в рамките на разумни срокове (или на законовите такива, когато е приложимо) и удовлетворява правата на членовете на панела, освен ако в закона не се предвижда друго, в случаите, когато имат отражение върху поверителността на други лица над рамките на разумното или върху осъществяването на дейността на Talk. В случай на съмнение, при отговор на искане от страна на член на панела да упражни своите права, Talk може да поиска допълнителна информация, за да потвърди неговата самоличност. По този начин се защитават правата и поверителността на членовете на панела.

В допълнение, членовете на панела на Talk имат правото лесно да оттеглят своето съгласие Talk да обработва тяхната информация. Те могат да направят това по всяко време, деактивирайки своя профил през страницата за настройки на профила. Talk продължава да има правото да използва вече събраната от тях лична информация, но ще я отстрани при първо поискване. Ако член на панела оттегли своето съгласие да се използва или споделя неговата лична информация за целите, споменати в тази Политика за поверителност, Talk ще преустанови обработването на неговата лична информация и той вече няма да имат достъп до Услугите на Talk, което води до същите последици като прекратяването на профила. Членовете на панела следва да бъдат уведомени, че в определени случаи Talk може да продължи да обработва лична информация след като членът на панела е оттеглил своето съгласие и е поискал Talk да изтрие неговата информация, ако Talk има правните основания за това.

9. Право на обжалване 

Право на обжалване: Вие също имате право да подадете жалба пред надзорния орган. В Австрия надзорният орган е Австрийският орган за защита на данните, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Телефон: 43 1 52 152-0, Е-Мail: [email protected], Web: https://www.dsb.gv.at/.

10. Facebook Connect

Потребителите могат да се вписват на интернет страницата на Talk или в приложението на Talk, използвайки услуги за автоматичен вход, като например Facebook Connect. Тези услуги проверяват самоличността на потребителите и им предоставят възможността да споделят определена персонално идентифицираща информация в Talk, като например своето име и адрес на електронната поща, за да могат автоматично да попълнят регистрационната форма в Talk, както и по-късно, когато са регистрирани членове на панела, Talk може да получава определени данни от Facebook, за да обогати профилната информация на потребителите и да увеличи техните шансове за участие в проучвания. Услуги като Facebook Connect предоставят на потребителите възможността на публикуват информация за своята дейност на интернет страницата на Talk или в приложението на Talk на своята профилна страница, за да споделят с останалите в тяхната мрежа, като за това винаги се изисква тяхното предварително съгласие. 

11. Уиджети, свързани със социални медии

Интернет страницата на Talk и приложението Talk включва функционалности от социалните медии, като например бутон за харесване във Facebook и уиджети, като например бутон Share за споделяне. Тези функционалности може да събират данни за IP адреса, информация за това коя страница от интернет страницата на Talk е посетена и може да запазят бисквитка, за да позволи на тази функция да работи правилно. Функциите на социалните медии и Уиджетите се хостват или от трета страна, или директно от интернет страницата. Взаимодействието между потребителите на Talk и тези функционалности се регламентира от Политиката за поверителност на компанията, която ги предоставя.

12. Мобилно приложение Talk

Когато членовете на панела свалят и използват мобилното приложение на Talk, Talk може автоматично да събира системна информация и информация за поведението на типа устройство, което използват, за версията на операционната система, идентификатора на устройството, хардуера и потребителските статистики, мястото за съхранение и версията на апликацията. Talk използва тази информация, която събира през приложението Talk, съгласно условията на тази Политика за поверителност и провизиите, описани в нея. Talk също така събира и съхранява AdvertiserID (идентификационен номер на устройството) за всяко устройство на потребителя, освен ако член на панела не го е направил анонимен на своето устройство, за да могат да се идентифицират членовете на панела, когато използват определени приложения, за да се измерва потреблението на приложението или за да се види дали даден член на панела е изложен на дадена онлайн рекламна кампания. Talk събира тази информация за операционната система на устройството и идентификационните данни на потребителя с цел понякога да изпаща на членовете на панела известия, за да им предоставя информация относно проучвания и да ги пита дали биха желали да участват. Ако членовете на панела вече не желаят да получават такива известия, те могат да ги изключат за своето устройство. 

В допълнение, Talk използва софтуерна програма за анализ на мобилни устройства, за да може да разбере по-добре функционалността на мобилното приложение на Talk върху телефона на члена на панела. Този софтуер може да записва информация, като например колко често членовете на панела използват приложението, събитията, които се случват в рамките на приложението, сумарното потребление, експлоатационните данни и откъде е свалено приложението.

13. Talk on the road

Приложението Talk иска от членовете на панела съгласие, за да получи информация за тяхната гео локация чрез тяхното мобилно устройство, като тази информация за гео локацията може да се предостави от приложението по всяко време, независимо дали приложението е отворено или не. Ако членовете на панела дадат своето съгласие да споделят данни относно своята гео локация, в допълнение към описаните в тази Политика за поверителност начини, по които се използва информацията, Talk ще използва информацията за тяхната локация, за да им предложи шанса да участват в локализирано пазарно проучване и/или да споделя тези данни за гео локацията на клиенти трети страни, за да демонстрира определени модели на локации и/или трафик на потребителите на приложението Talk. Освен това, Talk може да споделя данните за гео локацията на членовете на панела с трети страни – търговци, с цел получаване на поглед върху дадена локация, разработването на профилирани приложения и ретаргетиране на потребители. Ако членовете на панела вече не желаят да споделят данните за своята гео локация през своето устройство, те могат да деактивират услугата през приложението на Talk или могат да променят настройките за поверителността на своето устройство.

14. Sound Buddy 

Приложението Talk ще поиска съгласието на членовете на панела, за да включи функцията Sound Buddy на тяхното мобилно устройство. Такава функция ще позволи на приложението на определени интервали, независимо дали е отворено или не, да разпознава и записва аудио честотите на звуците на радио и телевизионни предавания, на които може да бъде изложен член на панела. Sound buddy незабавно трансформира всяко записано аудио в пръстов отпечатък (колекция от математически представяния на това аудио съдържание, които могат да бъдат съпоставени с еквивалентни математически представяния за аудиозаписи от радио и телевизионни предавания, които са обект на пазарно проучване). Генерираният пръстов отпечатък не позволява повторното създаване на оригиналното аудио, следователно Sound buddy няма да записва никакви гласове, околни звуци, обаждания или разговори и няма да събира лични данни. Генерираният пръстов отпечатък се изпраща в криптирана неидентифицируема форма до сървърите на трети партньор на Talk FLUZO TECHNOLOGIES, S.L. който управлява функцията Sound Buddy за съхранение и обработка в анонимна форма.  

Гореспоменатото разпознаване на звуци от радио и телевизионни предавания позволява на приложението Talk да използва получената комбинация от данни само с всякакви неидентифицируеми данни от профили или всякакви данни за пасивно измерване, които приложението Talk може да съхранява за членовете на панела, за да оцени аудиторията на отделното радио и телевизионно съдържание, на което членът на панела е изложен, за събиране на данни за аудио измервания или за измерване на онлайн рекламната ефективност на рекламни кампании или за разработване на прозрения за аудиторията и/или подобни модели във връзка с маркетингова кампания. Talk ще сподели цялата информация, свързана с горепосочените цели, с клиенти на трети страни, само в анонимна форма. Ако членовете на панела вече не желаят приложението Talk да събира техните аудио данни, както е описано по-горе, през мобилното им устройство, те могат да деактивират функцията в приложението Talk или могат да променят настройките за поверителност на своето мобилно устройство. 

15. Изменения в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките

Talk си запазва правото по свое усмотрение да променя своите практики за опазване на поверителността и да обновява или променя тази Политика за поверителност по всяко време. Поради тази причина Talk поощрява членовете на панела често да проверяват тази Политика за поверителност. Ако Talk извърши съществени промени в тази Политика, членовете на панела ще бъдат уведомени тук или по електронен път или чрез известие на началната страница на Talk. Тази Политика за поверителност е валидна, считано от датата на "последната версия", посочена в горната част на тази страница.

16. Приложимо законодателство и юрисдикция

Горепосочената Политика за поверителност, както и всякакви изменения към нея или всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с нея или нейния предмет, се регулират и допълват от австрийското законодателство, законодателството на Европейския съюз и всички приложими международни споразумения. Всяка клауза на тази Политика, която не е в съответствие с посоченото по-горе законодателство или се счита от съд в юрисдикцията по компетентност за невалидна, спира да бъде валидна ipso jure и се отстранява от този документ без това да се отразява върху валидността на останалите клаузи, които остават в пълна сила и действие. Страните неотменимо се съгласяват да се подчинят на изключителната юрисдикция на съдилищата във Виена във връзка с всякакви искове или въпроси, произтичащи по силата на или във връзка с тази Политика за поверителност и ползване на бисквитки.  

Защитата на поверителността на членовете на панела на Talk е от изключителна важност за Talk и затова, ако членовете на панела имат оплаквания или притеснения във връзка с Политиката за поверителност на Talk или ако желаят да изпратят искане за отказ до Talk Онлайн Панел, както и ако искат да упражнят своето законно право да получат достъп, преглеждат, коригират, изтриват или възразят срещу обработката на персонално идентифициращата информация, те могат да се свържат с Talk по всяко време.

администратор:
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna, Austria
e-mail:
[email protected] website: www.talkonlinepanel.com

Ако имате някакви въпроси относно събирането, обработването или използването на вашите лични данни, моля, свържете се писмено с длъжностното лице по защита на данните на Talk:

Длъжностно лице по защита на данните:
Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Vienna, Austria

e-mail:
[email protected]
website: www.talkonlinepanel.com

надзорен орган: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )