Politika privatnosti

Najnovija verzija 02/08/2023

Talk online panel je posvećen angažmanu da zaštiti bezbednost i integritet svih ličnih podataka koji se prikupljaju ili koje su objavljene od strane pripadnika panela: Korisnici Talk mogu biti uvereni da je njihova privatnost prioritet broj jedan za Talk.

Ova politika privatnosti objašnjava kakvu vrstu ličnih podataka ili druge lične informacije se prikupljaju od Talk registrovanih članova u svom panelu, kako se koriste, dele ili otkrivaju ove informacije, kao i izbori i prava koja članovi panela imaju u pogledu obrade podataka u vezi sa uslugama koje se nude na sajtu Talk i mobilne aplikacije ("aplikacija Talk"). Talk ceni poverenje članova njegovog panela i zbog toga ova Politika privatnosti je prikazana jasnim i jednostavnim jezikom, umesto da se koristi samo pravna terminologija. Mobilna aplikacija Talk-a podleži dodatnim uslovima privatnosti kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Korišćenje usluga od strane pripadnika Talk panela je apsolutno dobrovoljno i stoga prikupljanje, obrada i deljenje njihovih ličnih podataka, i lični identifikacioni podaci za Talk Online Panel u vezi sa Uslugama i sa ovom politikom privatnosti vrše se uz njihovu saglasnost. Ovaj dobrovoljni sporazum može biti povučen jednako lako – elektronski.

Talk je posvećen angažmanu i u punoj saglasnosti sa zaštitom podataka prikazani u Generalnoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koji stupa na snagu 25. maja 2018. godine, sa austrijskim zakonom o zaštiti podataka, i svim primenjivim lokalnim zakonima u svakoj zemlji u kojoj posluju, i svim međunarodnim sporazumima. Pored toga, Talk i pažljivo odabrani njegovi partneri treće strane uvek traže da usklade svoje prakse u vezi sa privatnošću i da dovedu svoje tehnologije u skladu sa svim zakonima, kodeksima i standardima koji se primenjuju na udruženja za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, kao ESOMAR, VMO (Udruženje tržišnih analitičara u Austriji) i BVM (Asocijacija tržišta i društvenih analitičara u Nemačkoj), u kojima je član Talk. Svako pozivanje u ovom Ugovoru o privatnosti "Talk Online panel" ili "Talk" obuhvata, Talk i sva preduzeća – matična kompanija, podružnica, povezana preduzeća i entiteti stavljeni pod zajedničkom kontrolom. U svrhu ove politike, u "online" uključena je i upotreba mobilne aplikacije.

 1. 1. Koje informacije prikuplja Talk i kako ih prikuplja
 2. 2. Kako Talk koristi informacije
 3. 3. Deljenje i objavljivanje ličnih podataka
 4. 4. Čuvanje informacija
 5. 5. Povezivanje na druge veb stranice
 6. 6. Očuvanje privatnosti dece
 7. 7. Mere bezbednosti
 8. 8. Prava članova komisije
 9. 9. Pravo na žalbu
 10. 10. Facebook Connect
 11. 11. Vidžets za društvene medije
 12. 12. Mobilna Aplikacija Talk
 13. 13. Talk on the road
 14. 14. Sound Buddy
 15. 15. Promene politike privatnosti i politike cookies
 16. 16. Primenljivo zakonodavstvo i nadležnost

 

 1. 1. Koje informacije prikuplja Talk i kako ih prikuplja

Talk online panel nudi registrovanim članovima panela mogućnost da učestvuju u raznim anketama i istraživanjima koje pomažu klijentima Talk da steknu bolji uvid u potrošačkom marketingu i tako naprave prave poslovne odluke. Pored toga Talk uključuje članove svog panela i daje im priliku da učestvuju u raznim aktivnostima online merenja koji uključuju praćenje upotrebe veb strana, projekte za proučavanje efikasnosti online oglasa, merenje publike i izrada projekata za analizu publike i sličnih modela (kako je detaljno opisano u Politici za cookies). Ako jedna aktivnost praćenja nije opisana u ovoj Politici privatnosti ili u Politici za cookies ili ako to zahteva instaliranje alata ili aplikaciju, Talk je dužan da traži od članova svog panela i njihove izričite saglasnosti odvojeno.

Posebno, Talk prikuplja lične podatke od svojih članova panela na dobrovoljnoj osnovi (i) svaki put kada popunjuju formular za registraciju da postanu članovi panela Talk ili kada odgovaraju na dostupne ankete na profilu, (ii) kada učestvuju u istraživanju, (iii) u vezi sa prijemom i isplatom njihovih poena, (iv) kada kontaktiraju Talk putem emaila ili preko dostupne kontakt forme. Osim toga, Talk može da prikuplja lične podatke o članovima panela, koristeći cookies ili druge tehnologije za praćenje, a može da prima informacije o njima ako se koriste neki od ostalih usluga koje daje Talk. Popunjavanje profilnih anketa je dobrovoljno, ali Talk ohrabruje članove svog panela da popune što je više moguće; što više popune, to je veća šansa da budu izabrani za buduće relevantne studije.

Kada su članovi panela uključeni u studije Talk ili treće strane - partneri /klijenti Talk, Talk, ili treće strane - partner ili klijent Talk, prikupljaju i čuvaju podatke iz odgovora na anketu. Ovi podaci iz odgovora na anketu čuvaju se odvojeno od svih kontakt detalja i podataka o profilima koji Talk ima od članova njegovog panela, pri čemu treća lica partneri ili klijenti Talk ne dobijaju nikakve lične informacije o članovima panela, i primaju samo odgovore na ankete na način koji ne dozvoljava identifikaciju pripadnika panela. Partneri ili klijenti mogu da dobiju lične podatke o članovima panela samo ako zatraže takve informacije u okviru samog istraživanja i samo pre izričite saglasnosti članova panela, na primer, ako žele da obave intervjue lično, mogu zatražiti kontakt informacije člana panela da bi ga kontaktirali. Osim toga, Talk može koristiti deo podataka profila za člana panela u anonimnom obliku statističkih podataka, kao što su pol, distribucija po starosnoj grupi (na osnovu datuma rođenja) i distribucije po zemlji / regionu (na osnovu poštanskog broja). Takvi podaci koji su deljeni sa partnerom ili klijentima, ne mogu identifikovati člana panela. Tako Talk može, na primer, da obavesti klijenta koji procenat od svih muškaraca i žena u datoj starosnoj grupi i regionu u zemlji su odgovorili na određena pitanja u online anketi.

U nekim slučajevima Talk ili partneri ili klijenti - treća lica koja obavljaju istraživanja u sistemu Talk, može tražiti od članova panela informacije i mišljenja koji se smatraju osetljivim (ili "posebna kategorija"), lične podatke, kao što su rasna ili etnička pripadnost, politička mišljenja, fizičko ili mentalno zdravlje i seksualne preferencije. Osim ako zakonom nije dozvoljeno da obrađuje osetljive informacije, članovima panela biće zatraženo da daju svoju eksplicitnu i posebnu saglasnost za svaki pojedinačni slučaj. Treća lica - partneri ili klijenti Talk, dobijaju ove osetljive informacije samo u vidu odgovora na anketu i neće primati podatke od Talk o članovima panela, što bi moglo dovesti do njihove identifikacije. Tačnije, dajući svoj pristanak da otkriju takve osetljive lične podatke, članovi panela daju izričitu saglasnost za njihovo skladištenje i obradu, u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Članovi panela imaju pravo da podnesu, otpremaju ili prenose sadržaj i materijal, uključujući ali ne ograničavajući se na, fotografije, video zapis i / ili druge slične ili srodne sadržaje ili materijal koji mogu da sadrže lične podatke ( "Korisnički sadržaj") na primer kada završavaju ankete. Svi lični podaci sadržani u uputstvu za sadržaj se prikupljaju, koriste i objavljeni su kao što je opisano u ovom Ugovoru o privatnosti. Korisnički sadržaj ne sme da sadrži audio ili video materijale, slike ili obraz lica različito od članova panela.

Svi lični podaci prikupljeni tokom procesa registracije, uz učešće u profilnim anketama i pri popunjavanju istraživanja, izuzev podataka o odgovorima na posebno istraživanje koje je sproveo partner ili kupac Talk direktno preko sistema Talk, bilo kojeg provajdera usluga koji se koristi, kao i podaci praćenja kroz korišćenje cookies ili sličnih tehnologija, su u vlasništvu isključivo Talk Online Panela i nalaze se na bezbednim serverima i sistemima u okviru EU, a odgovarajući serveri su licencirani i / ili su u vlasništvu Talk.

U okviru Vaše porudžbine, u zavisnosti od nagrade, od podataka obrađujemo - barem ime, prezime i email adresu. Ukoliko su našem partneru potrebne poštanske usluge, obrađuju se i adresa, poštanski broj, grad i broj telefona. Preneti podaci će biti detaljno prikazani pre nego što se porudžbina izvrši, kao i tačan naziv i link do politike privatnosti naših partnera za nagrade.

 1. 2. Kako Talk koristi informacije

 Pored svih ostalih svrha opisanih u ovoj Politici privatnosti, Talk može da koristi informacije prikupljene od članova panela preko sajta i aplikacije Talk i usluga koje im se nude, ili ponekad može kontaktirati članove panela u sledeće svrhe:

(1) radi evidencije svih registrovanih članova panela;

(2) da komuniciraju sa njima u pogledu njihovog učešća u studiji ili da ih pozove da učestvuju u istom;

(3) radi slanja članovima panela tekstualne poruke na njihov mobilni telefon koja sadrži verifikacioni kod, kako bi potvrdili njihovu registraciju i aktivirali njihov Talk Online Panel profil. U tu svrhu, Talk će proslediti broj telefona Talk-ovom odobrenom provajderu za ovu uslugu, koji će kontaktirati članove panela SMS-om u ime Talk-a;

(4) radi pozivanja da popune upitnik za profilisanje i prikupljanja više informacija o njima, kako bi članovi panela dobijali odgovarajuće studije;

(5) za upravljanje programom nagrađivanja i stimulacije Talk i radi ispunjavanja zahteva od članova panela da primaju nagrade, odnosno bankarskih podataka za plaćanje;

(6) da odgovori na probleme koji se odnose na održavanje i ispitivanje pritužbi, pitanja ili tehničke probleme sa kojima se članovi panela mogu suočiti;

(7) da ažurira zapise Talk o informacijama članova panela i obezbediti tačnost;

(8) za interne svrhe, kao što je kontrola kvaliteta, poboljšanje učinka i efikasnosti sajta / aplikacije i administracija sistema;

(9) da zatraže dozvolu od članova panela u slučaju da Talk želi da koristi lične podatke u bilo koje svrhe koje nisu objasnili u vreme kada su njihovi lični podaci za prvi put uzeti (na primer, kada kontakt podaci o članu panela mogu da se dele sa klijentom koji je tražio studiju i želi da ih kontaktirate za potrebe određenog projekta);

(10) pored odgovora na istraživanja prikupljenih od klijenta Talk-a, Talk ima pravo, kao što je gore navedeno, da primenjuje profilisanje informacija o članovima svog panela prema popunjenim studijama sa analitičkim i istraživačkim ciljevima u svrhu veće potpunosti podataka. Ove informacije se uvek dele sa klijentom na način koji ne dozvoljava identifikaciju članova panela.

(11) Kada postoji eksplicitna saglasnost, Talk ima pravo da koristi e-mail adresu članova panela, da pošalje biltene, promocije ili opšte komunikacije koje se odnose na zajednicu Talk panela ili koje se odnose na nove usluge koje Talk može da ponudi u vezi sa registracijom članova panela ili novim alatima koje već imaju. Ako se član registruje za naš bilten i na taj način daje saglasnost (čl. 6, st. 1 GDPR zakona), mi ćemo obraditi ime i email adresu u svrhu slanja našeg biltena. Ti lični podaci će se čuvati sve dok se član ne odjavi sa biltena ili ne opozovete svoju saglasnost. Članovi panela imaju pravo da odbiju da prime takvu komunikaciju u svakom trenutku koristeći opciju da odbije u e-pošti. Ova mogućnost odbijanja, međutim, ne odnosi se na važne informacije koje članovi panela treba da dobiju, kao što je obnavljanje uslova i politika Talk, jer oni nisu promotivne prirode;

(12) u svrhu otkrivanja prevare, potvrda identiteta ili kontakt detalje radi potvrde i / ili prevenciju;

(13) da bi se poštovali određene zakonske obaveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske obaveze;

(14) u druge svrhe uz saglasnost članova panela.

Uopšteno, mi možemo prikupiti i koristiti vaše lične podatke kada:

 • Vi ste pristali na korišćenje vaših ličnih podataka. Na primer, možemo potražiti vašu saglasnost za našu upotrebu kolačića ili sličnih tehnologija i poslati vam marketinške komunikacije.
 • Ovo je neophodno u cilju pružanja proizvoda i usluga ili odgovora na vaše zahteve.
 • Važeći zakon dozvoljava i odobrava da koristimo vaše lične podatke.
 • Mi ili treća strana imaju legitiman interes za korišćenje vaših ličnih podataka, kako bi osigurali i poboljšali sigurnost i performanse naših proizvoda i usluga i obavili analizu podataka.
 1. 3. Deljenje i objavljivanje ličnih podataka

Po pravilu Talk Online Panel ne deli, ne prodaje, ne iznajmljuje, ne trguje ili ne prenosi lične podatke prikupljene od strane članova panela sa partnerima, klijentima, izvođačima ili trećim licima, osim onih opisanih u Politici privatnosti i privatnosti cookies ili sa onim za koje postoji saglasnost u slučaju određenog izuzetka, i uvek se vrši na način koji ne povezuje i ne može dovesti do identifikacije članova panela. Čak i tamo gde, kao što je već pomenuto, kontakt detalji članova panela mogu biti otkriveni klijentu uz izričitu njihovu saglasnost u cilju obavljanja specifičnog istraživačkog projekta (na primer, da intervjuiše licem u lice o diskusijama fokus grupe i dubinski intervjui), Talk nastoja da se klijent nikada direktno ne povezuje sa članovima panela za marketing i promotivne svrhe ili preko reklamne pošte (SPAM).

Talk ponekad poziva članove panela da učestvuju u istraživanju tržišta i stavovima javnosti od strane trećih stranaka, na primer, elektronskim putem. U ovom slučaju studija se vrši isključivo od strane trećeg lica i samo treće lice je odgovorno za prikupljanje, obradu i skladištenje podataka iz odgovora na anketu a Talk dobija od treće strane samo opšte podatke o ponašanju članova panela (npr. da li je učesnik u potpunosti učestvovao u studiji, da li je prekinuo studiju i da li je "isključen" iz studije). Talk čuva i koristi ove podatke da bi članovi panela dobili odgovarajući broj poena i za uređivanje baze podataka panela i metodološku analizu studije. Gore navedene ankete i podaci prikupljeni u vezi s njima nisu predmet Politike privatnosti. Rezultati istraživanja ili podaci istraživanja su i ostaju vlasništvo treće strane.

Pored toga, radi povećanja šansi za članove panela da budu uključeni u pozivnicama za ankete, Talk može da deli informacije o profilu, kao što su socio-demografski podaci (uključujući, ali ne ograničavajući se, jedinstveni identifikacioni broj (JIB), poštanski broj , pol, bračno stanje, obrazovanje, informacije o zapošljavanju i lično ne-identifikovane informacije o članovima domaćinstva) sa trećim licima - kompanije za analizu uzoraka /analitičara tržišta ("Treća lica analitičara tržišta ") u svrhu (a) identifikacije mogućnosti za istraživanje čije uslove ispunjavaju uz njihovu podršku, (b) za primenu ovih elemenata iz podataka završenih anketa klijenata i dostavu tako dopunjenih podataka iz ankete klijentima treće strane isključivo za analitičko ili istraživačke svrhe. Ako je član panela imao pravo da bude uključen u studiju, treća strana - analitičar tržišta, ili će napraviti direktan poziv da učestvuje u istraživanju ili će obezbediti Talk-u link za istraživanja i Talk će ga pozvati da učestvuje u istraživanju elektronskim putem. Talk ne deli ime člana panela trećoj strani. Ako se član panela ukloni iz panela, Talk se jednostrano obavezuje da o tome obavesti tržišnog analitičara treće strane. Ako član panela učestvuje u takvoj prilici istraživanja, ovo mu ne daje za pravo da se pridruži ili uživa u prednostima koje nudi Treće lice - analitičar tržišta.

Lični podaci članova panela ponekad mogu biti otkriveni trećim licima u sledećim slučajevima:

 • Ako se dele sa drugim kompanijama koje pripadaju grupi Talk ili su pod zajedničkom kontrolom ili svojina sa ciljem arhiviranja ili kontinuitet poslovanja.
 • Oni mogu biti obezbeđeni izvođačima ili partnerima Talk u vezi sa uslugama koje ovi pojedinci ili entiteti obavljaju za ili sa Talk, kako bi se pomoglo Talk sa obradom podataka, koji članovi panela pružaju dobrovoljno ili koji oni su prikupili od njih, na primer kada Talk dostavlja njihovo ime i adresu dobavljača nagrada za to da bude ista isporučena, ili kada sistem Talk zahteva tehničke inovacije ili uslugu, ili kada Talk prosledi broj telefona člana panela Talk-ovom dobavljaču usluge SMS verifikacije, Telesign Corporation. Talk ima pravo da povremeno dodaje ili uklanja takve provajdere usluga tokom svog redovnog poslovanja. Davaoci usluga imaju pravo da zadrže lične podatke za svoju upotrebu ili od strane nezavisnih lica za period duži nego što je neophodno za obavljanje ugovorenih usluga. Pored toga, oni su obavezni da obrađuju sve lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti i u meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni o zaštiti podataka;
 • Lični podaci mogu biti preneti u kontekstu korporativne reorganizacije ili u kontekstu promene vlasništva preduzeća (uključujući, ali ne ograničavajući se na, spajanje, pripajanje ili prodaju celokupnog poslovanja Talk ili deo toga). Talk garantuje da članovi panela budu informisani u slučaju da se to dogodi, te da stranka koja prima lične podatke o članovima panela, slaže se sa svim relevantnim uslovima politike privatnosti i politike za cookies Talk i da koristi, štiti i održava sigurnost, integritet i poverljivost ličnih podataka u skladu sa ovom politikom privatnosti.
 • Podaci mogu da se dele kad Talk ima razloga da napravi pretpostavku da je neophodno i da se ovo zahteva od sudskog postupka ili sudskog naloga, ili se smatra da je potrebno da bi se istražile, sprečile ili preduzele mere u vezi sa nezakonitim aktivnostima, sumnje na prevaru, situacije koje uključuju potencijalne opasnosti po fizičku bezbednost nekog lica, kršenja uslova na sajtu ili primenom Talk, ili u skladu sa drugim zakonskim zahtevima. Objavljivanje ličnih informacija može biti neophodno za obavljanje provere privatnosti ili bezbednost podataka i / ili istrage u odgovoru na žalbu ili bezbednosne pretnje.

U vezi sa deljenjem personalnih podataka, članovi panela pristaju i slažu se da njihovi podaci mogu biti prosleđeni i / ili obrađivani van njihove zemlje stanovanja, u zemljama koje možda nemaju zakone za zaštitu podataka koji nude podjednaku zaštitu kao u zemljama Evropske unije, uključujući i bez ograničenja Sjedinjene Države. Svi takvi transferi će se vršiti isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonom koji je na snazi, i Talk će zadržati obavezu da održi nivo privatnosti personalnih podataka koji su jednaki zaštiti koja se nudi u zakonodavstvu Evropske unije, i kada je potrebno, primeni odgovarajuće mehanizme i sporazume.

 1. 4. Čuvanje informacija

Talk čuva lične podatke prikupljene od strane članova panela, za period u kojem su oni članovi panela, i ukoliko je to neophodno za potrebe istraživanja i analize Talk, zakonske obaveze Talk (na primer, ako se zahteva da se informacije čuvaju, kako bi bili u skladu sa važećim poreskim propisima /zakonima o porezu na dohodak ili tokom postupka za rešavanje sporova, kao i u vezi sa obavezom da se dokaže neku saglasnost) i njenih ugovornih obaveza sa trećim licima.

Ako članovi panela ne žele da Talk koristi njihove podatke, oni mogu da prekinu svoje učešće u panelu brisanjem svog profila preko sajta Panela. (Članovi panela Talk treba da budu informisani da ako jednostavno izbrišu i deinstaliraju aplikaciju Talk sa svog uređaja, to ne znači da su automatski izbrisali svoj profil članstva u veb sajta Talk). U slučaju prestanka članstva nekog profila, Talk ne nastavlja da čuva ili koristi lične podatke u druge svrhe osim onih koje su opisane u prethodnom članu. Talk nastavlja da primenjuje sigurnosne procedure kako bi osigurala sigurnost bilo kakvih ličnih podataka. Talk može takođe čuvati datoteke dnevnika sa anonimnim informacijama za interne analize. U principu, ovi fajlovi se čuvaju u kratkom vremenskom periodu, osim kada se koriste kako bi se osigurala bezbednost lokacije, radi poboljšanja funkcionalnosti stranice ili kada Talk ima zakonsku obavezu da ih sačuva za duži vremenski period.

 1. 5. Povezivanje na druge veb stranice

Veb strana ili aplikacija Talk sadrže veze sa drugim veb stranicama. Talk nije odgovoran za Politiku privatnosti, praksu ili sadržaj veb lokacija na koje se odnose linkovi. Članovi panela treba uvek da pregledaju informacije o privatnosti na sajtovima koje posećuju, sledeći linkove sa ove veb stranice ili aplikacije Talk.

 1. 6. Očuvanje privatnosti dece

Talk smatra da je veoma važno da se zaštiti privatnost dece na Internetu, a ako postoje informacije o tome, ne obrađuje lične podatke o detetu po osnovu obaveznog minimalnog uzrasta bez saglasnosti roditelja / staratelja. U nekim slučajevima, roditeljima / starateljima mogu biti poslate ankete kako bi uključili mišljenje deteta, kao što je istraživanje o igračkama. U ovim slučajevima, studija ima za cilj da se popuni samo pod nadzorom roditelja / staratelja i izboru roditelja / staratelja da učestvuju u studiji sa svojim detetom je isto što i davanje indirektne saglasnosti da dete bude uključeno u studiju.

 1. 7. Mere bezbednosti

 U skladu sa gore navedenim, Talk je izuzetno ozbiljan u pogledu bezbednosti podataka. Talk održava odgovarajuće mere bezbednosti, uključujući i online i offline fizičke, tehničke, administrativne, elektronske i proceduralne mere bezbednosti čiji je cilj da zaštite od neovlašćenog, slučajnog ili nezakonitog prikupljanja, pristupa, skladištenja, modifikacije ili otkrivanja svih informacija pod njegovim kontrolom. Pristup svim ličnim podacima ograničen je na nekoliko službenika koji su ovlašćeni da usled potrebe pristupe ovim informacijama, ali čak i u tim slučajevima Talk službenici imaju obavezu da čuvaju podatke u tajnosti. Kad god Talk prikuplja ili šalje lične podatke na druge veb lokacije, zaštićen je šifrovanjem, kao što je SSL protokol (sloj sa sigurnosnim utičnicama). Talk redovno razmatra i vrši evaluaciju prakse sistema poverljivosti i zaštite ukoliko je to potrebno da ispuni svoje poslovne potrebe, tehnološke promene i regulatorne zahteve. Talk takođe gradi sistem za upravljanje radi sprečavanja incidenata poput neovlašćenog pristupa ili gubitak, brisanje, izmenu ili curenje ličnih podataka, kao i da obezbedi najbolju moguću uslugu u slučaju da se takav incident dogodi. Međutim, nikakav prenos preko Interneta nije 100% siguran i Talk ne može garantovati i nije odgovoran za njegovu sigurnost. Korisnici Talk uzimaju ovaj rizik kada koriste Talk usluge.

 1. 8. Prava članova Panela

Ako članovi Talk panela žele da iskoriste svoje pravo pristupa, ispravljanja, izmene ili želje da izbrišu svoje lične podatke u vezi sa njihovim Talk nalogom, to mogu učiniti u bilo kom trenutku putem ulaska u svoj profil ili kontaktiranjem Talk servisa elektronskim putem. Na pismeni zahtev, Talk pruža svojim korisnicima njihove lične podatke koji se prikupljaju, koriste ili objavljuju u meri u kojoj je to potrebno i / ili dozvoljeno zakonom. Osim toga, u nekim slučajevima, članovi panela Talk imaju pravo da ograniče obradu svojih ličnih podataka i pravo na prigovor na obradu njihovih ličnih podataka i da dobiju kopiju svojih ličnih podataka na lako dostupnom formatu. Talk odgovara na takve zahteve u razumnim vremenskim intervalima (ili u pravnim slučajevima kada je to primenjivo) i zadovoljava prava članova panela, ako zakonom nije drukčije određeno, u slučajevima kada utiču na privatnost drugih lica ili na implementaciji aktivnosti Talk-a. U slučaju sumnje, u odgovoru na zahtev člana panela da koristi svoja prava, Talk može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio njegov identitet. Ovo štiti prava i privatnost članova panela.

Osim toga, članovi panela Talk-a imaju pravo da lako povuku svoju saglasnost kako bi Talk obrađivao njihove podatke. To mogu učiniti u bilo kom trenutku deaktivirajući svoj profil preko stranice za podešavanje profil. Talk i dalje ima pravo da koristi već prikupljene lične podatke, ali će ih ukloniti na prvi zahtev. Ako član panela povuče svoju saglasnost da se koriste ili dele njegovi lični podaci za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti, Talk će suspendovati obradu ličnih podataka i on više neće imati pristup uslugama Talk, što dovodi do istog rezultata kao što je deaktivacija profila. Članovi panela moraju biti informisani da u određenim slučajevima Talk može da nastavi da obrađuje lične podatke nakon što se povukao član panela i tražio da Talk izbriše njegove informacije ako Talk ima pravne zakonske razloge.

 1. 9. Pravo na žalbu

Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom telu. U Austriji, nadležno telo je Nadzorni organ za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Beč, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: [email protected], Web: https://www.dsb.gv.at/.

 1. 10. Facebook Connect

Korisnici se mogu prijaviti na Talk veb stranu ili Talk aplikaciju pomoću automatskih usluga za prijavljivanje, kao što je Facebook Connect. Ove usluge proveravaju identitet korisnika i pružaju im priliku da, dele određene lične podatke Talk, kao što su ime i e-mail adresa, da automatski popune formular za registraciju u Talk, i kasnije, kada su registrovani članovi panela Talk, uz pomoć određenih podataka dobijenih od strane Facebook-a povećaju njihove šanse da učestvuju u anketama. Usluge kao što su Facebook Connect daju korisnicima mogućnost da objavljuju informacije o svojim aktivnostima na sajtu Talk ili u aplikaciju Talk na svojoj profilnoj strani, da dele sa drugima u njihovoj mreži, uvek nakon dobijene saglasnosti.

 1. 11. Vidžets za društvene medije

Veb strana Talk i aplikacija Talk uključuju funkcije društvenih medija kao što je dugme Like u Facebook i kao što je dugme Share za deljenje. Ove funkcije mogu sakupljati podatke o IP adresi, informacije o tome koja stranica na sajtu Talk-a je posećena, i mogu da čuvaju cookies kako bi ova funkcija omogućila ispravan rad. Funkcije društvenih medija i vidžete hostuju se ili preko treće strane ili direktno sa sajta. Interakciju između Korisnika Talk-a i ovih funkcionalnosti je regulisana Politikom privatnosti kompanije koja ih pruža.

 1. 12. Mobilna aplikacija Talk

Kada članovi panela preuzimaju i koriste mobilnu aplikaciju Talk, Talk može automatski da prikuplja informacije o sistemu i informacije o ponašanju tipa uređaja koji se koristi, o verziji operativnog sistema, ID uređaju, hardveru i potrošačke statistike, mestu za skladištenje i verziji aplikacije. Talk koristi ove informacije koje prikuplja preko aplikacije Talk, u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti i odredbama opisanim u njemu. Talk takođe sakuplja i skladišti AdvertiserID (ID broj uređaja) za svaki uređaj korisnika, osim ako ga član panela nije napravio anonimnim na svom uređaju kako bi identifikovao članove panela kada koriste određene aplikacije radi merenja upotrebe aplikacije ili da se vidi da li je član panela izložen online kampanji oglašavanja. Talk prikuplja informacije o operativnim sistemima uređaja i ID korisnika kako bi ponekad slao članovima panela obaveštenja o istraživanjima i pitanjima da li bi želeli da učestvuju. Ako članovi panela više ne žele da primaju takva obaveštenja, oni mogu da ih isključe za svoj uređaj.

Pored toga, Talk koristi softver za analizu mobilnog uređaja kako bi bolje razumeo funkcionalnost Talk mobilne aplikacije na telefonu člana panela. Ovaj softver može da snima informacije kao što su koliko često članovi panela koriste aplikaciju, događaji koji se dešavaju unutar aplikacije, ukupna potrošnja, podaci o performansama i gde je skinuta aplikacija.

 1. 13. Talk on the road

Talk aplikacija traži od članova panela saglasnost da dobije informacije o njihovoj geografskoj lokaciji preko svog mobilnog uređaja, pa se ta informacija može dostaviti od aplikacije u bilo koje vreme, nezavisno od toga da li je aplikacija otvorena ili ne. Ako članovi panela daju saglasnost da dele podatke o svojoj geografskoj lokaciji, pored opisanih načina u ovoj Politici privatnosti, Talk će iskoristiti informaciju o lokaciji radi pružanja prilike da učestvuju u istraživanjima na lokalnim tržištima i / ili da deli te podatke sa klijentima trećih strana sa ciljem da pokaže određene modele lokacija i / ili saobraćaj korisnika aplikacije Talk. Osim toga, Talk može da deli podatke za lociranje članova panela trećim licima - trgovcima, kako bi se dobio uvid u lokacije, razvoj specijalizovanih aplikacija i retargetiranje članova. Ako članovi panela nisu više spremni da dele podatke o njihovoj lokaciji, mogu deaktivirati uslugu kroz aplikaciju Talk ili da promene podešavanja privatnosti na uređaju.

 1. 14. Sound Buddy

Aplikacija Talk će zatražiti saglasnost članova panela kako bi uključila funkciju Sound Buddy na njihovom mobilnom uređaju. Takva funkcija će omogućiti aplikaciji da u određenim intervalima, bez obzira da li je otvorena ili ne, prepozna i snimi audio frekvencije zvukova radio i televizijskih emisija kojima bi član panela mogao biti izložen. Sound buddy odmah transformiše svaki snimljeni zvuk u otisak prsta (zbirku matematičkih reprezentacija tog audio sadržaja koji se mogu uporediti sa ekvivalentnim matematičkim prikazima za audio i televizijske emisije koje su predmet istraživanja tržišta). Generisani otisak prsta ne dozvoljava rekreaciju originalnog zvuka, pa Sound buddy neće snimati glasove, ambijentalne zvukove, pozive ili razgovore, i neće prikupljati nikakve lične podatke. Generisani otisak prsta se šalje u šifrovanom obliku koji se ne može identifikovati na servere Talkovog trećeg partnera FLUZO TECHNOLOGIES, S.L. koji upravlja funkcijom Sound Buddy za skladištenje i obradu u anonimnom obliku.
Gore pomenuto prepoznavanje zvukova radio i televizijskih emisija omogućava aplikaciji Talk da koristi dobijenu kombinaciju podataka samo sa podacima profila koji se ne mogu identifikovati ili bilo kojim pasivnim mernim podacima koje aplikacija Talk može da drži o članovima panela kako bi procenila publiku pojedinca radio i televizijski sadržaj kojem je član panela izložen, da prikupi podatke merenja zvuka ili da izmeri efektivnost reklamnih kampanja na mreži ili da razvije uvid u publiku i/ili slične modele u vezi sa marketinškom kampanjom. Talk će podeliti sve informacije koje se odnose na gore navedene svrhe sa klijentima treće strane samo u anonimizovanom obliku. Ako članovi panela više ne žele da aplikacija Talk prikuplja njihove audio podatke, kao što je gore opisano, preko svog mobilnog uređaja, mogu da deaktiviraju funkciju u aplikaciji Talk ili mogu da promene podešavanja privatnosti na svom mobilnom uređaju.

 1. 15. Promene politike privatnosti i politike cookies

Talk zadržava pravo u svom nahođenju da izmeni svoju praksu o čuvanju poverljivosti i da ažurira ili promeni politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Iz tog razloga, Talk podstiče članove panela da često proveravaju ovu Politiku privatnosti. Ako Talk vrši značajne promene u ovoj Politici, članovi panela će biti obavešteni ovde ili elektronskim putem ili putem obaveštenja na stranici Talk. Ova politika privatnosti važi od datuma poslednje verzije koja je navedena na vrhu ove stranice.

 1. 16. Primenljivo zakonodavstvo i nadležnost

 Navedena Politika privatnosti, kao i sve izmene i dopune ili bilo koji spor ili potraživanje iz ili u vezi sa njim ili njegovim predmetom biće regulisano i dopunjen austrijskim zakonom, zakonom Evropske unije i svim važećim međunarodnim sporazumima. Bilo koja odredba ove politike, koja nije u skladu sa gore navedenim propisima ili se smatra nevažećim od strane nadležnog suda, prestaje da važi ipso jure i uklanja se iz dokumenta bez uticaja na valjanost preostalih klauzula koje ostaju u punoj snazi i efektu. Strane  nepovratno pristaju da poštuju zakon sa ovom Politikom privatnosti i upotrebom cookies.

Zaštita privatnosti članova je najvažnija za Talk i ako članovi panela imaju bilo kakve žalbe ili zabrinutosti u vezi sa Politikom privatnosti ili ako žele istupiti iz Talk Online Panel, kao i ako žele da koriste svoje legitimno pravo pristupa, pregledanja, ispravljanja, brisanja ili prigovora na obradu ličnih podataka, oni mogu kontaktirati Talk u bilo koje vreme.

 

Kontroler podataka (Data Controller): Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vienna Austria
e-mail:  [email protected] ,website: www.talkonlinepanel.com

Ako imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju, obradi ili korišćenju vaših ličnih podataka, molimo obratite se pismenim putem Talk-ovog službenika za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka (Data Protection Officer):

Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,

Seilerstätte 18-20, 1010 Vienna, Austria

e-mail[email protected], website: www.talkonlinepanel.com

Vodeći supervizor (Supervisory Authority): Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )