Děkujeme Vám za Vaši registraci!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail,stejně jako pozvání k Vašemu prvnímu Talk průzkumu. Případně si také, prosím, zkontrolujte složku se spamem.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejnovější verze: 03. 05. 2023

Talk Online Panel je pevně zavázán chránit bezpečnost a integritu veškerých osobních informací shromážděných nebo zveřejněných členy jeho panelu: Uživatelé Talk mohou být ujištěni, že jejich soukromí je pro Talk prioritou číslo jedna.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaký typ osobních údajů nebo jiných osobně identifikovatelných informací Talk shromažďuje o svých členech registrovaných v panelu, o tom, jak využívá, sdílí nebo zveřejňuje tyto informace, jakož i volby a práva člena panelu, týkající se zpracování informací v souvislosti se službami nabízenými na webových stránkách Talk a v mobilní aplikaci Talk („aplikace Talk"). Talk si cení důvěru svých členů, a proto jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů prezentovány jasným a srozumitelným jazykem namísto použití pouze právní terminologie. Mobilní aplikace Talk podléhá dalším podmínkám ochrany osobních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití služeb členy panelu Talk je naprosto dobrovolné a proto shromažďování, zpracování a sdílení jejich osobních údajů a osobně identifikovatelných informací v Talk Online Panelu, týkajících se služeb a těchto Zásad ochrany osobních údajů, se provádí s jejich souhlasem. Takový dobrovolný souhlas může být odvolán stejně snadno, jako byl Talku poskytnut, např. elektronicky.

Společnost Talk se zavázala k plnému dodržování požadavků na ochranu údajů stanovených v Obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, jakož i v rakouských právních předpisech o ochraně údajů, veškerých příslušných místních zákonů zemí, kde Talk působí, a ve všech mezinárodních smlouvách. Talk a jeho pečlivě vybraní partneři - třetí strany – navíc vždy usilují o sjednocení svých postupů ochrany osobních údajů a přizpůsobují své technologie všem zákonům, kodexům a normám platným v rámci výzkumných asociací a průzkumu veřejného mínění, jako jsou ESOMAR, VMÖ (Sdružení tržních analytiků v Rakousku) a BVM (Sdružení tržních a výzkumných analytiků v Německu), jichž je Talk členem. Všechny odkazy v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na "Talk Online Panel" nebo "Talk" zahrnují Talk a jeho mateřské, dceřiné, přidružené a pod stejnou kontrolou působící společnosti. Pro účely těchto Zásad "on-line" zahrnuje také mobilní prohlížení webových stránek.

1. Jaké informace shromažďuje Talk a jak je shromažďuje
2. Jak Talk používá informace 
3. Sdílení a zveřejňování jakýchkoli osobních údajů
4. Zachování dat
5. Odkazy na jiné webové stránky
6. Ochrana soukromí dětí
7. Bezpečnostní opatření
8. Práva členů Panelu
9. Právo na odvolání
10. Facebook Connect
11. Widgety sociálních médií
12. Mobilní aplikace Talk
13. Talk on the road
14. Sound Buddy
15. Změny Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů Cookie
16. Rozhodné právo a jurisdikce

1. Jaké informace shromažďuje Talk a jak je sbírá

Talk Online Panel nabízí svým registrovaným členům příležitost různých průzkumů veřejného mínění, sociálních průzkumů a průzkumů trhu, které pomáhají klientům společnosti Talk získat lepší přehled o spotřebitelském marketingu, a nakonec učinit vhodná obchodní rozhodnutí. Kromě toho Talk rovněž zainteresuje své členy a dá jim příležitost podílet se na různých on-line měřicích aktivitách, včetně sledování využití webových stránek, výzkumu účinnosti online reklamy, měření publika a vývoje projektů analýzy publika a podobných modelů (jako je podrobněji uvedeno v Zásadách používání souborů Cookie). Pokud žádná sledovací aktivita nebyla popsána v rámci současných Zásad ochrany osobních údajů nebo Zásadách používání souborů Cookie, nebo pokud vyžaduje instalaci nástroje nebo aplikace, Talk požádá své členy o jejich výslovný a samostatný souhlas.

Konkrétně Talk shromažďuje osobní údaje dobrovolně od svých členů (i) vždy, když vyplní registrační formulář, aby se stali členy panelu Talk, nebo když odpovídají na dostupné profilové dotazníky, (ii) když se účastní průzkumu, (iii) v souvislosti s přijetím a vyplacením svých bodů, (iv) stejně jako při kontaktu s Talkem buď e-mailem, nebo pomocí dostupného kontaktního formuláře. Talk může navíc shromažďovat osobní informace o členech panelu prostřednictvím souborů cookie nebo jiné technologie sledování, nebo může o nich získat informace, pokud používají některé z dalších webových stránek Talk nebo jiné služby, které Talk poskytuje. Dokončení profilových dotazníků je dobrovolné, ale Talk povzbuzuje členy panelu, aby jich dokončili co nejvíce. Čím více profilových dotazníků dokončí, tím větší budou jejich šance na výběr do budoucích vhodných průzkumů.

Pokud se členové panelu účastní průzkumů Talku nebo třetích stran – partnerů/klientů Talku, Talk nebo třetí strana shromažďuje a ukládá údaje z odpovědí z průzkumu. Tyto údaje z odpovědí jsou ukládány odděleně od všech kontaktních a profilových dat, které má Talk k dispozici o členech svého panelu, a proto žádný partner - třetí strana nebo klient společnosti Talk - neobdrží žádné osobní informace o členech panelu, ale pouze odpovědi z průzkumu, a to způsobem, který neumožňuje identifikaci členů panelu. Partneři nebo klienti mohou obdržet osobní informace o členech panelu pouze tehdy, když o ně požádají v rámci průzkumu a pouze po výslovném souhlasu člena panelu, například pokud chtějí uskutečnit osobní rozhovor, mohou požádat o kontakt s členem panelu, aby se s ním / s ní spojili. Talk může navíc s klienty třetích stran sdílet některé profilové údaje o členech panelu v anonymní podobě jako statistické informace, např. pohlaví, zařazení do věkové skupiny (podle data narození) a přiřazení státu/kraje (podle PSČ). Takové údaje, které jsou sdíleny s partnerem nebo třetí stranou, nemohou vést k identifikaci účastníka panelu. Talk může například klientovi sdělit, jaké procento všech účastníků mužského a ženského pohlaví, věkové skupiny a kraje odpovědělo na určité otázky v souvislosti s on-line průzkumem.

V některých případech společnost Talk nebo její partneři nebo klienti - třetí strany - kteří provádějí průzkumy prostřednictvím systému Talk, mohou požádat členy panelu o informace a názory, které jsou považovány za citlivé (nebo „zvláštní kategorie") např. etnický původ; politické názory, stav fyzického nebo duševního zdraví a sexuální preference. Členové panelu jsou požádáni, aby v každém jednotlivém případě vyjádřili svůj výslovný a samostatný souhlas, pokud zákon nezakazuje zpracovávat tyto citlivé informace. Partneři nebo klienti - třetí strana budou přijímat citlivá data pouze jako odpovědi na průzkumy a nebudou od společnosti Talk přijímat žádná data týkající se členů panelu, která by mohla vést k jejich identifikaci. Přesněji, s tím, že členové souhlasí se zveřejněním těchto citlivých osobních údajů, výslovně souhlasí s jejich uložením a zpracováním v rozsahu povoleném příslušnými zákony na ochranu údajů.

Členové panelu mohou zveřejňovat, nahrávat nebo předávat obsah nebo materiál, včetně fotografií, video materiály a/nebo jakýkoli jiný podobný nebo související obsah nebo materiál, který může obsahovat jejich osobní údaje („Uživatelský obsah"), například při vyplňování průzkumů. Veškeré osobní údaje obsažené v uživatelském obsahu musí být shromažďovány, používány a zveřejňovány tak, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelský obsah nesmí obsahovat zvuk, video, obrázky ani podobu někoho jiného než členů panelu.

Veškeré osobní údaje shromážděné během registračního procesu, účast v profilových dotaznících a vyplňování průzkumů s výjimkou odpovědí na konkrétní průzkumy prováděné partnery společnosti Talk nebo klienty přímo prostřednictvím systému Talk, jacíkoli poskytovatelé služeb, které využíváme, a sledování pomocí souborů cookie nebo jiných podobných technologií jsou vlastněny výhradně Talk Online Panelem a jsou uložené na zabezpečených serverech a systémech umístěných v EU, přičemž příslušné servery jsou licencovány a/nebo vlastněny společností Talk.

S vaší objednávkou zpracováváme - v závislosti na typu vybrané odměny – minimálně jméno, příjmení a emailovou adresu. V případě nutnosti komunikace ze strany poskytovatele odměny prostřednictvím pošty, bude zpracována také ulice, PSČ, město a telefon. Poskytnuté osobní údaje budou detailně zobrazeny, než bude objednávka dokončena, stejně jako přesné jméno a odkaz na „Zásady ochrany osobních údajů“ partnera poskytujícího odměnu.

2. Jak Talk používá informace 

Kromě všech ostatních účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, může Talk využívat informace shromážděné od členů panelu prostřednictvím webových stránek a aplikace Talk a služeb, které poskytuje nebo občas může kontaktovat členy panelu pro následující účely:

(1) vést záznamy o všech registrovaných členech panelu;

(2) komunikovat s nimi o jejich účasti v průzkumu nebo s cílem pozvat je k průzkumu;

(3) odeslat členům panelu textovou zprávu na jejich mobilní telefon, obsahující verifikační kód, za účelem ověření jejich registrace a aktivace jejich účastnického profilu v Talk Online Panelu. Pro tento účel Talk poskytne jejich telefonní číslo Talkem schválenému poskytovateli této služby, který bude kontaktovat členy panelu přes SMS ve jménu Talk;

(4) vyzvat je k vyplnění profilového dotazníku s cílem získat více informací o nich jako členech panelu za účelem lepšího zaměřování průzkumů;

(5) řídit program Talk odměn a splnit požadavky člena panelu na odměny a pobídky, např. bankovní údaje pro platební účely;

(6) reagovat na otázky týkající se podpory uživatelů a řešit případné dotazy týkající se stížností nebo technické problémy, s nimiž se mohou členové panelu setkat;

(7) aktualizovat a zajistit, aby byly záznamy o datech členů panelu přesné a správné;

(8) pro interní účely, jako je kontrola kvality, výkonnost a účinnost webových stránek/aplikace a správa systému;

(9) požádat o souhlas členy panelu, pokud si Talk přeje použít osobní údaje k účelu, který jim nebyl vysvětlen v době, kdy byly osobní údaje shromážděny poprvé (například kontaktní údaje člena panelu klientovi, který zadal dotazník a chce kontaktovat členy panelu pro konkrétní projekt);

(10) kromě odpovědí na průzkum, které shromažďují klienti Talk, může Talk, jak je uvedeno výše, připojit informace o profilech svých členů panelu k provedeným průzkumům pro analytické a výzkumné účely a obohacení dat. Tyto informace jsou s klientem sdíleny vždy tak, aby jejich členové nemohli být identifikováni;

(11) na základě předchozího výslovného souhlasu může Talk používat e-mailovou adresu člena panelu za účelem zasílání informačních zpráv, propagačních akcí nebo obecné komunikace o komunitě Talk panelu, o nových službách, týkajících se registrace členů panelu nebo o nových dostupných nástrojích. Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, a tím nám dáte svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona GDPR), budeme zpracovávat vaše jméno a e-mailovou adresu za účelem zasílání našeho newsletteru. Vaše osobní údaje budou uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte nebo dokud svůj souhlas neodvoláte. Členové panelu mají právo kdykoli odmítnout takovou komunikaci pomocí možnosti zamítnutí v jakémkoli takovém e-mailu. Tato výjimka se však nevztahuje na kritické informace, které členové panelu potřebují k přijetí, jako jsou aktualizace Smluvních podmínek a Zásad Talk, protože nejsou propagační povahy;

(12) pro účely zjišťování podvodů, identifikace nebo kontaktních údajů a ověřování a/nebo preventivní účely;

(13) dodržování veškerých právních závazků, mimo jiné včetně daňových povinností;

(14) pro jiné účely se souhlasem členů panelu.

Obecně můžeme osobní údaje shromažďovat a používat pouze pokud:

  • Souhlasíte s používáním vašich osobních údajů. Můžeme se například snažit získat souhlas s používáním souborů cookie nebo podobných technologií a odeslat vám marketingovou komunikaci.
  • To je nezbytné k tomu, abychom mohli poskytovat produkty a služby nebo odpovídat na vaše požadavky.
  • To požadují příslušné zákony nebo jsme oprávněni používat vaše osobní údaje.
  • My nebo třetí strana máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů, jako je zajištění a zlepšení bezpečnosti a výkonu našich produktů a služeb a na analýzu dat.

3. Sdílení a zveřejňování jakýchkoli osobních údajů

Obecně platí, že Talk Online Panel nesdílí, neprodává, neposkytuje, neobchoduje ani nepřevádí žádné osobní údaje shromážděné od členů panelu třetím stranám, klientům nebo smluvním partnerům jiným způsobem, než jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů Cookies nebo těch, o kterých má souhlas, a se zvláštními výjimkami vždy způsobem, který není spojen nebo nemůže vést k identifikaci členů panelu. Ačkoli, jak je popsáno výše, kontaktní informace členů panelu mohou být klientovi sděleny za účelem realizace konkrétního výzkumného projektu (například za účelem osobního rozhovoru, vedení diskusí v rámci diskusního fóra nebo účasti na hloubkových rozhovorech), Talk se s nejvyšší prioritou stará o to, že klient nebude kontaktovat členy panelu přímo pro marketingové nebo reklamní účely nebo prostřednictvím reklamního e-mailu (spam).

Talk občas vyzývá členy panelu k účasti na průzkumech trhu a průzkumech veřejného mínění prováděném klienty – třetí stranou, např. emailem. V takovém případě bude výzkum prováděn výhradně třetí stranou a třetí strana je sama zodpovědná za shromažďování, zpracovávání a uchovávání údajů o odezvě z průzkumu a společnost Talk obdrží od třetí strany pouze obecné údaje o chování člena panelu v souvislosti s průzkumem (např. zda se účastník zcela podílel na průzkumu, zda tento průzkum přerušil nebo zda byl z průzkumu vyloučen). Talk ukládá a používá tato data, aby poskytl členům panelu správný počet bodů, upravil databázi panelu a metodicky analyzoval průzkum. Výše uvedené průzkumy prováděné třetími stranami a údaje shromážděné v souvislosti s nimi nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Výsledky průzkumu nebo údaje z průzkumu jsou a zůstávají majetkem třetí strany.

Kromě toho, aby se zvýšila šance členů panelu k zapojení se do průzkumů, může Talk sdílet profilové informace jako jsou sociodemografické údaje (mj. včetně jedinečného identifikačního čísla (UID), poštovního směrovacího čísla, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, informace týkající se zaměstnání a informace o členech domácnosti, které nejsou osobně identifikovatelné), s třetími stranami, které se zabývají výběrovým šetřením/výzkumem trhu (dále jen "Analytika trhu – třetí strana"), za účelem (a) zjištění možností průzkumu, které mohou být pro ně vhodné a prostřednictvím nich dostupné a (b) připojením těchto datových prvků k vyplněným klientským průzkumům a předávání připojených údajů z průzkumů klientům společnosti pro výzkum trhu třetích stran pouze pro analytické nebo výzkumné účely. Pokud je člen panelu způsobilý k účasti na průzkumu, uvedený Analytik trhu – třetí strana jej buď přímo vyzve k účasti na průzkumu, nebo poskytne společnosti Talk odkaz na průzkum a ta jej vyzve k účasti na průzkumu prostřednictvím zvacího e-mailu. Společnost Talk nebude sdílet jméno členů panelu s Analytikem trhu – třetí stranou. Pokud se člen panelu odhlásí z panelu, je výhradní odpovědnost společnosti Talk, že bude odpovídajícím způsobem informovat třetí stranu. Účast člena panelu na možnostech průzkumu neopravňuje je k žádným výhodám, které nabízí, ani ke členství ve výše zmíněných Analyticích trhu – třetích stranách.

Osobní údaje členů panelu mohou být někdy sdíleny s třetími stranami v následujících případech: 

  • Pokud jsou sdíleny s jinými společnostmi patřícími do stejné skupiny jako Talk nebo pod společnou kontrolou nebo vlastnictvím, pro účely archivace nebo kontinuity činnosti;
  • Mohou být poskytnuty smluvním partnerům nebo partnerům v souvislosti se službami, které tyto fyzické nebo právnické osoby poskytují Talku, aby pomohly Talku zpracovávat data, která členové panelu poskytují dobrovolně nebo jsou od nich shromažďována, například když Talk předá jejich jméno a adresu poskytovatelům odměn, aby mohly být doručeny, nebo když systémy Talk vyžadují technické aktualizace nebo údržbu nebo když Talk předá telefonní číslo člena panelu poskytovateli SMS verifikační služby, Telesign Corporation. Čas od času může společnost Talk přidávat nebo odstraňovat takové poskytovatele služeb v rámci běžných obchodních činností. Poskytovatelé služeb nesmějí uchovávat žádné osobní údaje pro vlastní potřebu nebo pro použití nezávislou stranou a po dobu delší, než je doba potřebná pro poskytnutí sjednaných služeb. Dále musí zpracovávat veškeré osobní údaje vždy v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a podle platných zákonů o ochraně dat;
  • Osobní údaje mohou být převedeny v souvislosti s reorganizací podniku nebo v souvislosti se změnou vlastnictví (mimo jiné fúzí nebo akvizicí některé nebo všech aktivit Talku). Talk zajistí, že jeho členové budou informováni v případě, že k tomu dojde a že strana, která obdrží osobní údaje, souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny základní podmínky Zásad ochrany osobních údajů, Zásad používání souborů Cookie a že bude využívat, chránit a udržovat bezpečnost, integritu a soukromí osobních údajů v souladu se současnými Zásadami ochrany osobních údajů;
  • Mohou být zveřejněny, pokud má Talk poctivé přesvědčení, že takové kroky jsou nezbytné pro dodržení soudního příkazu, nebo pokud se domnívá, že je nezbytné vyšetřovat protiprávní jednání, údajný podvod, situace zahrnující potenciální riziko pro fyzickou bezpečnost osoby při vyšetřování, prevenci nebo podniknutí kroků proti jakémukoli porušení podmínek webové stránky Talk nebo Talk App, nebo v souladu s jinými právními požadavky. Sdělování osobních údajů může být rovněž vyžadováno pro přezkoumání a/nebo vyšetřování ochrany osobních údajů nebo pro účely zabezpečení v reakci na stížnost nebo bezpečnostní hrozbu.

V souvislosti s výše uvedeným sdílením osobních údajů, souhlasí členové panelu s tím, že jejich údaje mohou být převedeny a/nebo zpracovávány mimo zemi jejich pobytu, do zemí, které nemusí mít zákony na ochranu údajů, které poskytují stejnou úroveň ochrany jako země v rámci EU, mimo jiné včetně Spojených států amerických. Všechny takové převody budou prováděny výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými stávajícími právními předpisy a společnost Talk musí zajistit všechna potřebná opatření k zachování úrovně ochrany osobních údajů, která je rovnocenná s ochranou nabízenou podle právních předpisů EU, a to tam, kde je to nutné, s vhodnými přenesenými mechanismy a dohodami.

4. Zachování dat

Talk uchovává osobní údaje shromážděné od svých členů, dokud jsou členy panelu, a pokud je to nezbytné v souvislosti s výzkumnými a analytickými účely společnosti Talk, jejími zákonnými povinnostmi (například pokud je povinna uchovávat jejich informace, aby vyhověla platným daňovým nebo příjmovým zákonům, nebo během postupu řešení sporů, nebo jejími povinnostmi prokázat udělený souhlas) a jejími smluvními závazky s třetími stranami.

V případě, že členové panelu již nechtějí, aby společnost Talk používala jejich data, mohou svou účast v panelu ukončit odstraněním svého profilu prostřednictvím webové stránky panelu. (Členové musejí mít na paměti, že smazáním a odinstalováním aplikace Talk na jejich zařízení nebude automaticky smazán jejích členský účet Talk). V případě ukončení členského účtu, společnost Talk nebude uchovávat nebo nepoužívat žádné osobní údaje pro jiné účely, než jaké jsou popsány v předchozím odstavci. Talk bude i nadále využívat bezpečnostní postupy a technologie, aby uchovala veškeré osobní informace v bezpečí. Talk může také uchovávat soubory protokolu (log soubory) s anonymizovanými informacemi pro interní analýzu. Tyto soubory protokolu jsou obecně uchovávány na krátkou dobu, s výjimkou případů, kdy jsou používány pro bezpečnost a zabezpečení webu, ke zlepšení funkce webu nebo pokud je Talk povinen je uchovat delší dobu.

5. Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky Talk nebo aplikace Talk mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Talk neodpovídá za zásady a postupy nebo obsah odkazovaných stránek. Členové panelu musí vždy zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách, které navštěvují prostřednictvím odkazů na těchto webových stránkách nebo v aplikaci Talk.

6. Ochrana soukromí dětí

Společnost Talk je pevně přesvědčena o tom, že je důležité chránit soukromí dětí online a vědomě nezpracovávat osobní údaje dětí pod zákonným minimálním věkem bez souhlasu rodičů/opatrovníků. V některých případech může být rodičům/opatrovníkům zaslán dotazník, který má obsahovat názor dítěte, například průzkum hraček. V takových případech má být průzkum proveden pouze s dohledem a/nebo nápovědou rodičů/opatrovníků a rodič/opatrovník, který se rozhodl účastnit se průzkumu se svým dítětem, poskytuje implicitní povolení k zahrnutí názorů dítěte do průzkumu.

7. Bezpečnostní opatření

V souladu s výše uvedeným, Talk bere otázku bezpečnosti dat velmi vážně. Talk udržuje příslušná bezpečnostní opatření, včetně fyzických, technických, administrativních, elektronických a procedurálních bezpečnostních opatření on-line a off-line, která jsou určena k ochraně před neoprávněným, náhodným nebo nezákonným sběrem, přístupem, ukládáním, úpravou nebo zveřejňováním všech informací pod svou kontrolou. Přístup ke všem osobním informacím je omezený na několik oprávněných pracovníků na základě potřeby, a dokonce i tehdy jsou zaměstnanci společnosti Talk povinni zachovávat mlčenlivost. Kdykoli Talk shromažďuje nebo vysílá na jiné webové stránky osobní informace, ta je chráněna prostřednictvím šifrování, například protokolem Secure Socket Layer (SSL). Talk pravidelně posuzuje, sleduje a provádí hodnocení postupů ochrany soukromí a ochranných systémů tak, jak je to nezbytné pro uspokojení jeho podnikatelských potřeb, technologických změn a regulačních požadavků. Společnost Talk také zřídila systém řízení, který zabraňuje nehodám, jako je neoprávněný přístup nebo ztráta, vymazání, změna nebo únik osobních informací, a také zajistila nejlepší možnou podporu ve vzácných případech, kdy k takovému incidentu dojde. Žádný přenos přes internet však není 100% bezpečný a Talk nemůže zaručit ani být zodpovědný za jeho bezpečnost. Uživatelé Talku používáním služeb Talk přebírají toto riziko.

8. Práva členů Panelu

Pokud si členové panelu Talk přejí uplatnit svá práva na přístup, opravu, změnu nebo smazání svých osobních údajů spojených s jejich členským profilem v Talku, mohou tak učinit kdykoli přihlášením do svého profilu nebo kontaktováním Talku pomoci emailu. Talk zpřístupní svým uživatelům osobní údaje, které byly shromážděné, použité nebo zveřejněné na jejich písemnou žádost, v rozsahu, který je vyžadován a/nebo povolen zákonem. Dále mají členové panelu Talk právo postavit se proti zpracování svých osobních údajů a obdržet kopii svých osobních údajů ve snadno přístupném formátu tak, aby mohly být předány. Talk bude na takovou žádost reagovat v přiměřené lhůtě (nebo ve lhůtě stanovené zákonem) a bude dodržovat práva členů panelu, pokud právní předpisy nestanoví jinak, pokud mají dopad na soukromí ostatních. V případě pochybností může Talk požádat o dodatečné informace v reakci na žádost člena panelu, aby uplatnil svá práva k potvrzení své totožnosti. To je z důvodu ochrany práv a údajů členů panelu.

Dále členové panelu Talk mají právo snadno odvolat svůj souhlas se zpracováním svých dat. Můžou tak učinit kdykoliv deaktivací účtu v nastavení profilu. Talk bude i nadále oprávněn používat již shromážděné osobní údaje, ale odstraní jej na první žádost. Pokud člen panelu zruší svůj souhlas s používáním nebo sdílením svých osobních údajů pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, Talk ukončí zpracování osobních údajů a člen nebude mít přístup k službám Talku a nastane stejný účinek jako při smazání profilu. Uživatelé Panelu musí vzít na vědomí, že v určitých případech může Talk pokračovat ve zpracování osobních údajů poté, co člen panelu odvolal souhlas a požádal Talk o vymazání jeho informací, pokud k tomu má Talk právní základ.

9. Právo na odvolání

Máte také právo podat odvolání u dozorčího orgánu. V Rakousku je tímto orgánem Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: [email protected], eeb: https: //www.dsb.gv.at/.

10. Facebook Connect

Uživatelé se mohou přihlásit na web Talk nebo k aplikaci Talk pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect. Tyto služby ověří totožnost uživatelů a umožňují jim sdílet s Talkem informace o osobně identifikovatelných informacích, jako je jejich jméno a emailová adresa, aby automaticky vyplnili registrační formulář nebo později, když už jsou registrovaní členové panelu, Talk může obdržet určitá data z Facebooku, aby obohatil informace o profilech svých členů a zvýšil možnosti zapojení se do jejich průzkumů. Služby, jako je Facebook Connect, dávají uživatelům možnost zveřejňovat informace o svých aktivitách na webových stránkách Talk nebo v aplikaci Talk ve svém profilu a sdílet je s ostatními v rámci své sítě vždy po předchozím svolení.

11. Widgety sociálních médií

Webové stránky Talku a aplikace Talk obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko Facebook Like a widgety, jako je tlačítko Sdílení. Tyto funkce mohou shromažďovat informace o adrese IP, informace o tom, která stránka byla navštívena na webu služby Talk a nastavit soubory cookie, aby tato funkce správně fungovala. Funkce sociálních médií a widgety jsou hostovány třetími stranami nebo přímo z webových stránek. Interakce mezi uživateli Talk a těmito funkcemi podléhá zásadám ochrany soukromí společnosti, která je poskytuje.

12. Mobilní aplikace Talk

Když členové panelu stahují a používají mobilní aplikaci Talk, aplikace Talk může automaticky načíst systémové informace a také informace o chování používaného typu zařízení, verzi operačního systému, ID zařízení, statistikách hardwaru a uživatelů, úložišti a verzi aplikace. Talk tyto informace, které shromažďuje prostřednictvím aplikace Talk, používá v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a podmínek v nich uvedených. Talk také shromažďuje a ukládá AdvertiserID každého zařízení uživatele, pokud ho člen panelu neoznačil jako anonymní na svém zařízení, aby identifikovala členy panelu, když používají určité aplikace pro měření použití aplikací nebo aby zjistil, zda byl člen panelu vystaven určité online reklamní kampani. Talk shromažďuje tyto informace o operačním systému zařízení a identifikačních datech uživatelů k pravidelnému zasílání oznámení členům panelu, aby je informoval o průzkumech a zeptal se jich, zda se chtějí zúčastnit. Pokud členové panelu již nechtějí dostávat taková oznámení, mohou je na svém zařízení zakázat.

Navíc také Talk používá software pro analýzu mobilních zařízení, aby lépe porozuměl funkčnosti aplikace na mobilním telefonu člena panelu. Tento software může zaznamenávat informace o tom, např. jak často člen panelu používá aplikaci, události, ke kterým dochází v rámci aplikace, celkové použití, data o výkonu a odkud byla aplikace stažena.

13. Talk on the road

Aplikace Talk bude vyžadovat souhlas členů panelu s cílem získat informace o geografické poloze z mobilního zařízení, které může aplikace kdykoli poskytnout, bez ohledu na to, zda je aplikace otevřená nebo ne. Pokud členové panelu souhlasí s poskytnutím údajů o geografické poloze, pak nad rámec použití informací popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, společnost Talk bude používat informace o poloze, aby jim nabídla možnost účastnit se průzkumů trhu založených na místě a/nebo sdílet tato geografická data s klienty třetích stran, aby demonstrovali určitou polohu a/nebo vzory provozu uživatelů aplikace Talk. Kromě toho může služba Talk sdílet data o geografické poloze členů panelu s klienty třetích stran za účelem shromažďování informací o lokalitách, vytváření profilů používání a retargetování použivatelů. Pokud členové panelu již nechtějí sdílet své geografické údaje prostřednictvím svého zařízení, mohou službu deaktivovat v aplikaci Talk nebo mohou změnit nastavení soukromí ve svém zařízení.

14. Sound Buddy

Aplikace Talk požádá členy panelu o souhlas se zapnutím funkce Sound Buddy v jejich mobilním zařízení. Tato funkce umožní aplikaci v určitých intervalech, bez ohledu na to, zda je otevřená nebo nikoli, rozpoznávat a zaznamenávat zvukové frekvence zvuků rozhlasového a televizního vysílání, kterým může být člen panelu vystaven. Sound buddy okamžitě převede jakýkoli zaznamenaný zvuk na otisk (soubor matematických reprezentací tohoto zvukového obsahu, který lze porovnat s ekvivalentními matematickými reprezentacemi pro zvuky rozhlasového a televizního vysílání, které jsou předmětem výzkumu trhu). Vygenerovaný otisk neumožňuje obnovení původního zvuku, proto Sound buddy nezaznamenává žádné hlasy, okolní zvuky, hovory ani konverzace a neshromažďuje žádné osobní údaje. Vygenerovaný otisk prstu je v zašifrované neidentifikovatelné podobě odeslán na servery partnera společnosti Talk, třetí strany FLUZO TECHNOLOGIES, S.L., který provozuje funkci Sound buddy, k uložení a zpracování v anonymizované podobě.   

Výše uvedené rozpoznávání zvuků rozhlasového a televizního vysílání umožňuje aplikaci Talk používat získaná data pouze v kombinaci s jakýmikoliv neidentifikovatelnými údaji o profilu nebo jakýmikoliv pasivními měřicími údaji, které může aplikace Talk o členech panelu uchovávat, za účelem vyhodnocení sledovanosti jednotlivých obsahů rádií a televizí, kterým je člen panelu vystaven, za účelem shromažďování údajů o měření zvuku nebo měření účinnosti online reklamních kampaní nebo za účelem vývoje přehledu o sledovanosti a/nebo modelů podobnosti v souvislosti s marketingovou kampaní. Talk bude sdílet veškeré informace související s výše uvedenými účely s klienty třetích stran pouze v anonymizované podobě. Pokud si členové panelu již nepřejí, aby aplikace Talk shromažďovala jejich zvukové údaje, jak je popsáno výše, prostřednictvím jejich mobilního zařízení, mohou tuto funkci deaktivovat v aplikaci Talk nebo mohou změnit nastavení ochrany osobních údajů ve svém mobilním zařízení. 

15. Změny Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů Cookie

Společnost Talk si vyhrazuje právo na základě svého uvážení kdykoli změnit své Zásady ochrany osobních údajů a aktualizovat a provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Společnost Talk proto svým členům doporučuje, aby tyto Zásady ochrany osobních údajů často kontrolovali. Pokud Talk provede podstatné změny těchto zásad, členové panelu budou informováni zde nebo e-mailem nebo poznámkou na domovské stránce Talk. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou aktuální od data "Nejnovější verze", které je umístěno v horní části této stránky.

16. Rozhodné právo a jurisdikce

Výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů, jakož i jejich případné změny a spory nebo nároky vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem, se řídí a doplňují rakouským právem, právem Evropské unie a všemi příslušnými mezinárodními dohodami. Jakékoli ustanovení výše uvedených Zásad, které není v souladu s výše uvedenými právními předpisy nebo je zrušeno soudem příslušné jurisdikce, je ze zákona neplatné ipso jure a je z tohoto dokumentu odstraněno, aniž by tím byla dotčena platnost ostatních ustanovení, které zůstávají v plné síle a účinku. Strany neodvolatelně souhlasí s tím, že se budou podrobovat výlučné soudní příslušnosti jurisdikci soudů ve Vídni, pokud jde o jakékoli nároky nebo otázky týkající se těchto Zásad ochrany soukromí a používání cookies.

Ochrana soukromí členů panelu Talk je pro Talk velmi důležitá, a proto pokud mají členové panelu nějaké stížnosti nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo pokud chtějí sdělit žádost o odhlášení z panelu Talk nebo uplatnění svých zákonných práv, kdykoli mohou kontaktovat Talk pro přezkoumání, opravení, odstranění nebo zamítnutí zpracování osobně identifikovatelných informací.

Správce dat / Data Controller:
Talk Online Panel GmbH, Karlsgasse 7/5, 1040 Vídeň, Rakousko, společnost s ručením omezeným, registrační číslo společnosti: FN 419178p UID: ATU68904867

e-mail: [email protected]webové stránky: www.talkonlinepanel.com

Máte-li jakékoli dotazy o sběru a zpracování vašich osobních údajů, prosíme, kontaktujte písemně Pověřence pro ochranu osobních údajů Talku:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / Data Protection Officer
Bischof, Zorn + Partner Rechtsanwälte GmbH,
Seilerstätte 18-20, 1010 Vienna, Austria

e-mail: 
[email protected]webové stránky: www.talkonlinepanel.com

Dozorový úřad: Austrian Data Protection Authority (www.data-protection-authority.gv.at )